Příbalový Leták

Diazepam Slovakofarma 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Diazepam Slovakofarma 5 mg Diazepam Slovakofarma 10 mg diazepamum tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje diazepamum 5 mg. Jedna tableta obsahuje diazepamum 10 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety 20 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 C, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ZENTIVA, a. s., Bratislava, Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 68/041/72-B/C Reg. č.: 68/041/72-C/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


diazepam slovakofarma 5 mg diazepam slovakofarma 10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Diazepam Slovakofarma 5 mg Diazepam Slovakofarma 10 mg diazepamum tablety


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo ZENTIVA


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


3