Příbalový Leták

Dexa-Gentamicin

sp.zn.sukls186703/2016 a sukls186708/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA

Dexa-Gentamicin oční mast

dexamethasonum, gentamicini sulfas

Vážená pacientko, vážený paciente,

přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry,

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy,

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast používat

3.    Jak se přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Dexa-Gentamicin a k čemu se používá

Dexamethason je látka se silným protizánětlivým a protialergickým účinkem. Gentamicin je antibiotikum a působí proti bakteriálním infekcím.

Dexa-Gentamicin, oční mast se používá při infekcích předních oblastí oka, jako např. při zánětu spojivek, zánětu rohovky při „ječném zrnu“, pokud jsou tyto záněty způsobeny mikroby citlivými na gentamicin.

Dále se používá při alergických zánětech očních spojivek a víček, komplikovaných infekcí mikroby citlivými na gentamicin.

Dexa-Gentamicin oční mast je oftalmologikum.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dexa-Gentamicin používat Nepoužívejte Dexa-Gentamicin, oční mast jestliže trpíte přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Dexa-Gentamicin, oční mast se rovněž nesmí používat při herpetické (oparové) infekci rohovky, poraněních a vředových procesech rohovky, při tuberkulóze oka, při houbových (plísňových) infekcích oka a při zeleném zákalu (glaukomu).

Pokud by se některý ze stavů, uvedených v tomto odstavci u Vás vyskytl teprve během používání Dexa-Gentamicinu, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

V průběhu používání přípravku Dexa-Gentamicin, oční mast se zásadně nemají nosit kontaktní čočky.

Další léčivé přípravky a Dexa-Gentamicin

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a, nebo které možná budete užívat.

Používání jiných léků ve formě očních kapek nebo v oční lázni může účinek Dexa-Gentamicinu, oční masti snížit až potlačit. Pokud je taková kombinace nutná, musí mezi použitím Dexa-Gentamicinu, oční masti a jakýchkoli očních kapek uplynout alespoň 30 minut.

Používání přípravku Dexa-gentamicin s jídlem a pitím

Dexa-Gentamicin se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Protože doposud neexistují poznatky o škodlivém působení přípravku Dexa-Gentamicin, oční mast na plod, u těhotných a kojících žen může být přípravek používán pouze v přísně indikovaných případech a při zvážení všech rizik. Dexamethason se může z oka systematicky vstřebávat a během kojení přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pro možnost zhoršení zrakové ostrosti po použití oční masti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů se doporučuje používat oční mast pouze na noc a během dne používat přípravek v lékové formě oční kapky.

3. Jak se přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast používá

Vždy používejte Dexa-Gentamicin, oční mast přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá/jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, mladiství i děti:

pokud lékař neurčil jinak, vpraví se 2krát až 3krát denně asi 1 cm dlouhý proužek masti do spojivkového vaku; jednocentimetrový proužek vytlačený z tuby odpovídá asi 0,1 mg gentamicin-sulfátu a 0,06 mg dexamethasonu. Léčení by běžně nemělo trvat déle než 2 anebo nejvýše 3 týdny. Přesnou dobu léčení určí lékař.

Odšroubujte z tuby ochrannou čepičku, mírně zakloňte hlavu, odtáhněte dolní víčko a lehkým tlakem na tubu vpravte malé množství masti (proužek dlouhý asi 1 cm) na vnitřní plochu dolního víčka.

Nedotkněte se špičkou tuby oka! Pomalu zavírejte oči.

Po použití tubu zase pečlivě uzavřete.

Co máte dělat, jestliže jste použila více přípravku Dexa-Gentamicin, oční mast než jste měl/a?

Při použití většího množství léku než bylo předepsáno nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Co máte dělat, jestliže jste zapomněl/a použít Dexa-Gentamicin, oční mast?

V takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Dexa-Gentamicin, oční mast se obvykle dobře snáší. Méně často se vyskytne přechodné lokální podráždění s palčivými pocity. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou složku přípravku; může se projevit svěděním, zarudnutím, světloplachostí, případně otokem víček. Při dlouhodobém léčení se u některých pacientů může zvýšit nitrooční tlak; po vysazení léku se vrací k normě. Velmi dlouhodobé léčení by mohlo vyvolat zákal čočky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Dexa-Gentamicin, oční mast uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce i na lahvičce za textem „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření by přípravek neměl být používán déle než 4 týdny.

Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete známek snížené jakosti (zakalení, poškozený obal apod.)

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Další informace

Co přípravek Dexa-Gentamicin oční mast obsahuje

Léčivou látkou je: dexamethasonum (dexamethason) 0,3 mg v 1 g masti a gentamicini sulfas (gentamicin-sulfát) 5,0 mg (odpovídá gentamicinum 3 mg) v 1 g masti.

Pomocnými látkami jsou: bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny.

Jak přípravek Dexa-Gentamicin vypadá

Balení: 2,5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10, Česká republika Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrucken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2016

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Česká republika: www.sukl.cz