Příbalový Leták

Daisenette 75 Mcg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Flowpack_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Daisenette 75 mcg potahované tablety desogestrelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 75 mcg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1x28 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA


Reg. číslo: 17/553/11-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Daisenette 75 mcg potahované tablety desogestrelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: jedna potahovaná tableta obsahuje desogestrelum 75 mcg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1x28 potahovaných tablet 3x28 potahovaných tablet 6x28 potahovaných tablet 13x28 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. další zvláštní upozornění, pokud je POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. zvláštní opatřeni pro likvidaci nepoužitých lecivych

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ CíSLO/CíSLA


Reg. číslo: 17/553/11-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


daisenette


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Daisenette 75 mcg desogestrelum potahované tablety

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE c.s.:

5. JINÉ


Zkratky jednotlivých dnů v týdnu