Příbalový Leták

Cosopt

Informace pro variantu: Oční Kapky, Roztok (1x5ml,20mg/5mg/Ml), Oční Kapky, Roztok (3x5ml,20mg/5mg/Ml), zobrazit další 3 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COSOPT

20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok dorzolamidi hydrochloridum / timololi maleas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg) a timololum 5 mg (jako timololi maleas 6,83 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Roztok benzalkonium-chloridu, hyetelóza, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH) a voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok 1 x 5 ml (jedna 5ml lahvička) 3 x 5 ml (tři 5ml lahvičky)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE TO POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:

Nepoužívejte déle než 28 dní po prvním otevření lahvičky.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


64/634/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


cosopt


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


COSOPT

20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok dorzolamidi hydrochloridum / timololi maleas


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP

Nepoužívejte déle než 28 dní po prvním otevření lahvičky.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml


6. JINÉ


Piktogramy 2 šipek, jedna na víčku a jedna na lahvičce, které mají být naproti sobě, aby se zabránilo přílišnému utažení víčka.