Příbalový Leták

Cosopt

Informace pro variantu: Oční Kapky, Roztok (3x5ml,20mg/5mg/Ml), zobrazit další 3 varianty

sp.zn.: sukls95772/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

COSOPT

20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok

(dorzolamidi hydrochloridum / timololi maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,    a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je COSOPT a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COSOPT používat

3.    Jak se COSOPT používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak COSOPT uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE COSOPT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

COSOPT obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid atimolol.

•    Dorzolamid patří do skupiny léčivých látek nazývaných "inhibitory karboanhydrázy".

•    Timolol patří do skupiny léčivých látek nazývaných "betablokátory".

Tyto léčivé látky snižují různými mechanismy tlak v oku.

Cosopt se předepisuje ke snížení zvýšeného očního tlaku při léčbě glaukomu v případech, kdy aplikace samotného betablokátoru v očních kapkách nestačí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COSOPT POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek COSOPT

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dorzolamid-hydrochlorid, timolol- maleinát , nebo na kteroukoli další složku přípravku COSOPT

-    jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek (závažné plicní onemocnění, které může způsobovat sípání, potíže s dechem a/nebo dlouhotrvající kašel).

-    jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy rytmu (nepravidelný tep)

-    jestliže máte závažné onemocnění nebo potíže s ledvinami nebo ledvinové kameny v anamnéze

-    pokud máte nadměrnou kyselost krve v důsledku hromadění chloridů v krvi (hyperchloremická acidóza)

Pokud si nejste jisti, zda můžete COSOPT používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku COSOPT je zapotřebí

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních nebo očních potížích, které máte v současnosti nebo jste měl/a v minulosti:

•    koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév, symptomy mohou zahrnovat bolest nebo tíseň na hrudi, dusnost nebo pocit škrcení), srdeční selhání, nízký krevní tlak

•    poruchy srdeční frekvence, j ako j e zpomalený tep.

•    dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc

•    onemocnění periferních tepen (jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom)

•    cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi

•    zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené činnosti

Informujte svého lékaře, že používáte přípravek COSOPT před chirurgickou anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Svého lékaře rovněž informujte o jakékoli alergii nebo anafylaktických reakcích zahrnujících kopřivku, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobovat problémy s dýcháním nebo polykáním.

Sdělte svému lékaři, pokud trpíte svalovou slabostí nebo pokud byla u Vás stanovena diagnóza myasthenie gravis.

Jestliže se objeví podráždění oka nebo jakékoli nové postižení oka, jako zarudnutí oka nebo otok očních víček, kontaktujte ihned svého lékaře.

Pokud máte podezření, že COSOPT vyvolává alergickou reakci nebo reakci přecitlivělosti (například kožní vyrážku, zarudnutí nebo svědění oka), ihned přestaňte přípravek COSOPT používat a kontaktujte svého lékaře.

Sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k rozvoji oční infekce, poranění oka, operaci oka nebo došlo k nějaké reakci, včetně rozvoje nových nebo ke zhoršení současných příznaků.

Aplikace přípravku COSOPT do oka může působit na celý organismus.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je třeba poradit se před používáním přípravku COSOPT s lékařem.

Použití u dětí

S použitím přípravku COSOPT u dětí jsou jen omezené zkušenosti.

Použití u starších osob

Ve studiích s přípravkem COSOPT byly účinky přípravku COSOPT u starších i mladších pacientů podobné.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater

Informujte svého lékaře o všech případných potížích s játry, které máte v současnosti nebo jste měl/a v minulosti.

Užívání dalších léků

Přípravek COSOPT může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce. Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu. To je obzvláště nutné v případě, jestliže:

•    užíváte léky na snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečního onemocnění (jako jsou blokátory kalciových kanálů, betablokátory nebo digoxin).

•    užíváte léky k léčbě poruch nebo nepravidelností srdeční frekvence (jako jsou blokátory kalciových kanálů, betablokátory nebo digoxin).

•    používáte jiné oční kapky, které obsahují betablokátory.

•    užíváte    j iné inhibitory karboanhydrázy j ako j e acetazolamid.

•    užíváte    inhibitory monoaminoxidázy (IMAO).

•    užíváte parasympatomimetické léky, které mohou být předepsány k udržení moči. Parasympatomimetika jsou také speciálním typem léku, který je občas používán k dosažení normální funkce střev.

•    užíváte narkotika jako je morfín k léčbě střední nebo těžké bolesti.

•    užíváte    léky na cukrovku.

•    užíváte antidepresiva známá jako fluoxetin a paroxetin.

•    užíváte    léky obsahující sulfaskupinu.

•    užíváte chinidin (používá se k léčbě onemocnění srdce a některých typů malárie).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Použití během těhotenství

Nepoužívejte přípravek COSOPT, když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Použití při kojení

Nepoužívejte přípravek COSOPT, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie týkající se schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Používání přípravku Cosopt vyvolává nežádoucí účinky, jako je rozmazané vidění, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje. Po použití neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit dobře nebo budete vidět jasně.

Důležité informace o některých složkách přípravku COSOPT

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete COSOPT používat (konzervační látka benzalkonium-chlorid může čočky zabarvit).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK COSOPT POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek COSOPT oční kapky roztok přesně, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat.

Obvyklá dávka je jedna kapka do postiženého oka (postižených očí) ráno a večer.

Jestliže používáte COSOPT spolu s jinými očními kapkami, je nutno kapky aplikovat s odstupem nejméně 10 minut.

Bez porady se svým lékařem dávku tohoto léku neměňte.

Dbejte na to, aby se špička lahvičky nedotkla oka ani okolí oka. Mohlo by dojít ke kontaminaci bakteriemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka, dokonce až ke ztrátě zraku. Aby se zamezilo možné kontaminaci lahvičky, umyjte si před použitím tohoto léku ruce a vyhýbejte se kontaktu špičky lahvičky s jakýmkoli povrchem. Pokud si myslíte, že by Váš lék mohl být kontaminován, nebo pokud se u Vás rozvine oční infekce, kontaktujte okamžitě svého lékaře ohledně pokračování v používání této lahvičky.

Návod k použití

1. Před prvním použitím léku zkontrolujte, zda jsou kontrolní pásky na přední straně lahvičky neporušené. U dosud neotevřené nádobky je mezi lahvičkou a víčkem mezera.

Šipky ukazující směr otvírání ► Kontrolní páska ►


2. Odtrhněte bezpečnostní proužek, tím dojde k přerušení nálepky.

Mezera ►

Místo, kde se nádobka stlačuje prsty ►


3. Otevřete lahvičku otáčením krytu ve směru šipek na špičce víčka. Nestrhávejte kryt přímým pohybem nahoru směrem od lahvičky. Strhnutí uzávěru přímým pohybem zabrání správnému fungování dávkovače.

Místo, kde se nádobka stlačuje prsty ►


4. Zakloňte hlavu a mírně si stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.


5. Uchopte lahvičku tak, abyste se palcem nebo ukazovákem dotýkali místa, kde se nádobka stlačuje prsty (jak je ukázáno na obrázku) a otočte ji dnem vzhůru. Mírným stiskem se aplikuje jedna kapka dle pokynu lékaře.< Míst\ kde se nádobka stlačuje prsty


NEDOTÝKEJTE SE OKA ANI OČNÍHO VÍČKA KONCEM KAPACÍHO UZÁVĚRU!

6. Po vkápnutí přípravku COSOPT stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se timolol nedostal do zbytku těla.

7.    Jestliže je dávkování po prvním otevření těžké, nasaďte víčko zpět na lahvičku a utáhněte (nepřetáhněte), poté sejměte víčko otáčením v opačném směru, jak je znázorněno šipkami na vrchu víčka.

8.    Opakujte kroky 4 a 5 u druhého oka, pokud Vám tak nařídil lékař.

9.    Lahvičku uzavírejte otáčením víčka tak dlouho, až se pevně dotýká lahvičky. Při správném uzavření musí být šipka na levé straně víčka proti šipce na levé straně štítku lahvičky. Víčko neutahujte příliš silně, protože by mohlo dojít k poškození víčka a lahvičky.

10.    Dávkovací uzávěr je zkonstruován tak, aby odměřil jednu kapku, proto otvor v něm NEZVĚTŠUJTE.

11.    Po vypotřebování všech dávek zůstane v lahvičce ještě malá část obsahu přípravku COSOPT. Tímto se neznepokojujte, protože malé množství přípravku COSOPT bylo přidáno navíc a Vy dostanete celé množství přípravku COSOPT, které Vám lékař předepsal. Nesnažte se z lahvičky zbytek očních kapek získat.

Jestliže jste použil(a) více přípravku COSOPT, než jste měl(a)

Pokud jste do oka aplikoval/a příliš mnoho kapek nebo spolkl/a část obsahu lahvičky, může se Vám kromě jiného točit hlava, můžete mít potíže s dýcháním nebo pocit, že se Vám zpomalila srdeční frekvence. Ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek COSOPT

Je důležité, abyste přípravek COSOPT používal/a tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další dávku, vynechanou dávku vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) použít přípravek COSOPT

Jestliže chcete ukončit používání tohoto léčivého přípravku, kontaktujte nejprve svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako všechny léčivé přípravky, i přípravek COSOPT může způsobit nežádoucí účinky, i když ne u každého.

Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí

účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu přípravkem COSOPT, aniž byste se poradil(a) s lékařem.

Generalizované alergické reakce včetně otoku podkoží, které se mohou objevit na místech jako je obličej a končetiny, a které mohou vést k zúžení dýchacích cest, což může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním, kopřivku neboli svědivou vyrážku, lokalizovanou nebo generalizovanou vyrážku, svědění, závažné náhlé život ohrožující alergické reakce.

Četnost dále uvedených možných nežádoucích účinků je definována pomocí následující zvyklosti:

velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)

časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Následující nežádoucí účinky byly u přípravku COSOPT nebo u jedné z jeho složek hlášeny během klinického zkoušení nebo během postmarketingových zkušeností:

Velmi časté:

Pálení a bodání v očích, poruchy chuti.

Časté:

Slzení nebo svědění oka (očí), eroze rohovky (poškození svrchní vrstvy oční koule), otok a/nebo podráždění oka (očí) nebo okolo oka (očí), pocit cizího tělíska v oku, snížení citlivosti rohovky (neschopnost všimnout si, že něco je v oku a nepociťování bolesti), bolest oka, suché oči, rozmazané vidění, bolest hlavy, zánět vedlejších nosních dutin (pocit tlaku nebo plného nosu), nevolnost, slabost/vyčerpanost a únava.

Méně časté:

Závrať, deprese, zánět duhovky, poruchy vidění včetně refrakčních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby), zpomalení srdeční frekvence, mdloby, dýchací obtíže (dušnost), poruchy trávení a ledvinové kameny.

Vzácné:

Systémový lupus erythematodes (imunitní onemocnění, které může způsobit zánět vnitřních orgánů), brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou, nespavost, noční můry, ztráta paměti, zesílení známek a příznaků myastenie gravis (onemocnění svalů), pokles sexuálních potřeb, mrtvice, dočasná krátkozrakost, která se může při vysazení léčby napravit, odchlípnutí vrstvy pod sítnicí, která obsahuje cévy, k níž dojde po filtrační operaci, což může způsobit poruchy vidění, pokles víček (což může vést k tomu, že oči budou napůl zavřené), zarudnutí oka (očí) a okolo oka (očí), dvojité vidění, šupinatění víček, otok rohovky (s projevy poruch vidění), nízký nitrooční tlak, zvonění v uších, nízký krevní tlak, změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu, městnavé srdeční selhání (onemocnění srdce s dušností a otokem nohou v důsledku hromadění tekutin), otok (hromadění tekutin), mozková ischémie (snížené prokrvení mozku), bolest na hrudi, bušení srdce (zrychlený a/nebo nepravidelný tep), infarkt myokardu, snížený průtok krve mozkem, Raynaudův jev , otok nebo chlad rukou a nohou a snížený krevní oběh v rukou a nohou, křeče a/nebo bolest nohou při chůzi (klaudikace), dušnost, porušení plicních funkcí, výtok z nosu nebo ucpaný nos, krvácení z nosu, sevření dýchacích cest v plicích, kašel, podráždění hrdla, sucho v ústech, průjem, kontaktní dermatitida, vypadávání vlasů, kožní vyrážka bělavě stříbřitého vzhledu (psoriatiformní vyrážka), Peyronieho choroba (která může zapříčinit zakřivení penisu), reakce alergického typu, jako je vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech případně otok rtů, očí a úst, sípání nebo závažné kožní reakce.

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří:

Není známo:

Nízké hladiny glukózy v krvi, srdeční selhání, jistý typ poruchy srdečního rytmu, bolest břicha, zvracení, bolest svalů nevyvolané námahou, sexuální dysfunkce.

Jestliže je některý z nežádoucích účinků závažný nebo pozorujete nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK COSOPT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a lahvičce za SCAD:. První dvě čísla znamenají měsíc a poslední dvě čísla rok. Doba se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek COSOPT můžete používat po dobu 28 dní po prvním otevření lahvičky.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co COSOPT obsahuje

-    Léčivými látkami j sou dorzolamidum a timololum.

-    Jeden mililitr přípravku obsahuje dorzolamidum 20 mg (jako dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg) a timololum 5 mg (jako timololi maleas 6,83 mg).

-    Pomocnými látkami jsou hyetelóza, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného (k úpravě pH) a voda na injekci. Roztok benzalkonium-chloridu je použit jako konzervační látka.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

COSOPT je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok.

COSOPT je dodáván v průsvitné vysokodenzitní dávkovací lahvičce obsahující 5 ml roztoku.

Velikosti balení:    3 x 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

MSD Italia SRL Via Vitorchiano 151 00189 Řím Itálie

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00 Praha 9, Česká republika

Výrobce

Laboratories Merck Sharp Dohme - Chibret (Mirabel Plant), Route de Marsat, Riom 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9 Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

19.3.2014

9 / 9