Příbalový Leták

Corsodyl

Informace pro variantu: Roztok Pro Ústní Výplach (300ml,2mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU Štítek lahvičky_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CORSODYL 2 mg/ml

Roztok pro ústní výplach Chlorhexidini digluconas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: chlorhexidini digluconas 0,2 g, jako chlorhexidini digluconatis solutio 1 ml v 100 ml.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 95%, hydrogenricinomakrogol, silice máty peprné, nekrystalizující sorbitol 70 % a čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Roztok pro ústní výplach 300 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Orální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Corsodyl je roztok k léčbě a prevenci zánětu dásní, zastavuje tvorbu zubního plaku. Je vhodný k udržování hygieny dutiny ústní, k podpoře hojení dásní po chirurgických výkonech, k ošetřování aft v dutině ústní, u zánětu sliznice dutiny ústní způsobené zubní protézou nebo některými druhy plísní (moučnivka).

Přípravek je určen pouze k výplachům dutiny ústní.

Přípravek nepolykejte.


8.


POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


95/561/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek Corsodyl je určený pro dospělé a dospívající od 12 let.

Vyplachujte důkladně ústa dvakrát denně 10 ml roztoku po dobu asi 1 minuty, pokud lékař neurčí jinak. Uzávěr lahvičky naplňte k rysce uvnitř uzávěru, a tím odměříte potřebné množství roztoku.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


corsodyl