Příbalový Leták

Corsodyl

Informace pro variantu: Roztok Pro Ústní Výplach (300ml,2mg/Ml), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls162805/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Corsodyl 2 mg/ml

roztok pro ústní výplach

chlorhexidini digluconas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

■    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

■    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

■    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

■    Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Corsodyl a k čemu    se    používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než    začnete přípravek Corsodyl používat

3.    Jak se přípravek Corsodyl používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Corsodyl uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Corsodyl a k čemu se používá

Přípravek Corsodyl je roztok určený k výplachům dutiny ústní.

Léčivá látka chlorhexidin obsažená v přípravku Corsodyl působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.

Přípravek Corsodyl se používá v těchto případech:

■    k zastavení tvorby zubního plaku;

■    k léčbě a prevenci (předcházení) zánětu dásní;

■    k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;

■    k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní;

■    k léčbě vřídků (aft) v dutině ústní;

■    u kvasinkového onemocnění dutiny ústní (moučnivka);

■    u zánětu dásní způsobeného zubní protézou.

Přípravek Corsodyl je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl používat

2.


Nepoužívejte přípravek Corsodyl:

■ jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Přípravek je určen pouze k výplachu dutiny ústní, roztok se nesmí polykat. Přípravek Corsodyl proto nesmí používat osoby, které nezvládnou ústa pouze vyplachovat a roztok nepolykat.

Chraňte si oči a uši před stykem s přípravkem. Pokud se přípravek dostane do očí, je třeba je rychle a důkladně vypláchnout vodou.

Dejte pozor, aby nedošlo k potřísnění oděvu, protože může dojít k jeho zbarvení.

Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl. Pro zubní protézy má být rovněž používán běžný čisticí prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání přípravku Corsodyl. V některých případech bude po skončení léčby přípravkem Corsodyl pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle vymizí po dalším používání přípravku.

Někdy může dojít k olupování sliznice jazyka. V takovém případě je třeba roztok naředit stejným dílem vody (vždy bezprostředně před použitím), což umožní pokračovat v jeho používání.

Pokud dojde k bolesti nebo podráždění úst, přestaňte přípravek používat a sdělte to svému zubnímu lékaři.

Léčivý přípravek obsahuje i alkohol, sorbitol a hydrogenricinomakrogol:

■    množství potenciálně spolknutého alkoholu, sorbitolu nebo hydrogenricinomakrogolu je však zanedbatelné;

■    obsah sorbitolu je třeba vzít v úvahu u pacientů se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy;

■    obsah hydrogenricinomakrogolu může způsobit podráždění žaludku a průjem.

Děti a dospívající:

Přípravek je určen pro dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Corsodyl:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce přípravku Corsodyl s jinými léky nejsou známy.

Některé zubní pasty (pasty s obsahem SLS, natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně vypláchněte důkladně ústa vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte přípravek Corsodyl. Přípravek Corsodyl lze rovněž používat v odlišnou dobu.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství a při kojení je možno přípravek Corsodyl používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek Corsodyl obsahuje alkohol. Nepoužívejte jej krátce před řízením dopravních prostředků, mohl by ovlivnit výsledek dechové zkoušky.

3. Jak se přípravek Corsodyl používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek používejte pouze k výplachům dutiny ústní, roztok nepolykejte.

Dvakrát denně vyplachujte ústa 10 ml přípravku Corsodyl (k rysce uvnitř uzávěru lahvičky) po dobu asi 1 minuty.

Nepřekračujte uvedené dávkování.

Čistíte-li si zuby normálně pomocí zubní pasty, používejte zubní pastu před použitím přípravku Corsodyl (ústa pak důkladně vypláchněte) nebo v různou dobu během dne.

Před stomatologickým chirurgickým zákrokem si vyplachujte ústa dle rady lékaře.

Pokud lékař neurčí jinak, trvá obvykle léčba zánětu dásní (gingivitida) asi 1 měsíc.

Léčba aft v dutině ústní, zánětu dásní způsobeného zubní protézou a plísňových infekcí má pokračovat ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění nejdéle se však může používat 1 měsíc.

Při léčbě zánětu dutiny ústní způsobeného zubní protézou je nutné zubní protézu důkladně čistit a namáčet v přípravku Corsodyl dvakrát denně po dobu 15 minut.

V případě, že příznaky onemocnění zhoršují nebo přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání roztoku přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Corsodyl, než jste měl(a):

Při náhodném spolknutí jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné. V případě, že došlo ke spolknutí většího množství, než je 10 ml, je vhodné se poradit se zubním lékařem nebo lékárníkem. V případě požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Corsodyl 1 % gel:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás objeví vyrážka, otok rtů, jazyka, hrdla a obličeje nebo máte potíže s dýcháním, přestaňte používat přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob) potažený jazyk

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob) sucho v ústech

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)

přechodné změny chuti, bolest jazyka a brnění nebo mírné pálení jazyka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) zbarvení jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz podráždění a bolest úst, olupování, bolest a otok ústní sliznice otok příušní žlázy

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Corsodyl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Corsodyl obsahuje:

■    léčivou látkou je chlorhexidini digluconas, 100 ml roztoku obsahuje chlorhexidini digluconas 0,2 g což odpovídá chlorhexidini digluconatis solutio 1 ml ve 100 ml roztoku;

■    dalšími složkami jsou ethanol 95%, hydrogenricinomakrogol, silice máty peprné, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

Jak přípravek Corsodyl vypadá a co obsahuje toto balení:

Hnědá polyethylentereftalátová (PET) lahvička, bílý propylenový šroubovací uzávěr. Velikost balení 300 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com

Výrobce:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Herrenberg, Německo Purna Pharmaceuticals NV, Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.7.2016

5