Příbalový Leták

Corsodyl 1% Gel

sp.zn.sukls64237/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Corsodyl 1 % gel zubní gel

chlorhexidini digluconas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

■    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

■    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

■    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

■    Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Corsodyl 1 % gel a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Corsodyl 1 % gel používat

3.    Jak se přípravek Corsodyl 1 % gel používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Corsodyl 1 % gel uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Corsodyl 1 % gel a k čemu se používá

Corsodyl 1 % gel je určený na použití v dutině ústní.

Léčivá látka chlorhexidin obsažená v přípravku Corsodyl působí proti široké škále bakterií, proti kvasinkám, některým plísním a virům, které způsobují infekční onemocnění a záněty v dutině ústní.

Přípravek Corsodyl 1 % gel je určen:

■    k potlačení tvorby zubního plaku;

■    k prevenci (předcházení) a léčbě zánětu dásní;

■    k udržování hygieny dutiny ústní v situacích, kdy není možné důkladné čištění zubů kartáčkem;

■    k podpoře hojení dásní po chirurgických zákrocích v dutině ústní;

■    k ošetřování při protetické stomatitidě (krvácivost a záněty dásní způsobené drážděním zubní protézou);

■    jako doplněk fluoridových přípravků při prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Corsodyl 1 % gel používat

2.


Nepoužívejte Corsodyl 1 % gel:

■ jestliže jste alergický(á) na chlorhexidin-diglukonát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Corsodyl 1 % gel nesmí být aplikován do očí, okolí očí a zvukovodu. Pokud se gel dostane neúmyslně do těchto míst, je nutné jej vypláchnout dostatečně velkým množstvím vody.

Na začátku léčby se mohou objevit přechodně změny chuti a mírné pálení jazyka. Tyto projevy obvykle vymizí po dalším používání přípravku.

Během léčby může dojít ke zbarvení zubů. Zbarvení není trvalé, může se mu zabránit vyvarováním se konzumace čaje, kávy a červeného vína a důkladným čištěním zubů kartáčkem a zubní pastou dvakrát denně s důkladným vypláchnutím úst vodou před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel. Pro zubní protézy má být rovněž používán běžný čisticí prostředek. V některých případech je třeba, aby úplné odstranění zbarvení provedl zubní lékař. Jestliže máte bílé zubní výplně, poraďte se nejdříve se svým zubním lékařem o používání přípravku Corsodyl 1 % gel. V některých případech bude po skončení léčby přípravkem Corsodyl 1 % gel pravděpodobně nutné očistit chrup v zubní ordinaci.

Děti a dospívající:

Přípravek je určen pro dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a Corsodyl 1 % gel:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce přípravku Corsodyl 1 % gel s jinými léky nejsou známy.

Některé zubní pasty (pasty s obsahem SLS, natrium-lauryl-sulfátu) mohou bránit přípravku Corsodyl 1 % gel v jeho účinku. Před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel si nejprve vyčistěte zuby, ústa důkladně vypláchněte důkladně ústa vodou a vyčkejte 5 minut. Teprve poté použijte Corsodyl 1 % gel. Corsodyl 1 % gel lze rovněž používat v odlišnou dobu.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V době těhotenství a při kojení je možno Corsodyl 1 % gel používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Žádný nepříznivý vliv nebyl zaznamenán ani není znám.

3. Jak se Corsodyl 1 % gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. Děti do 12 let mohou používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

Pouze pro aplikaci v dutině ústní.

Přípravek nepolykejte. Zbytky gelu v ústech po použití vyplivněte, případně si lehce vypláchněte ústa vodou. Při náhodném spolknutí jsou však nežádoucí účinky nepravděpodobné.

K péči o dutinu ústní a potlačení tvorby zubního plaku:

Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty (pro aplikaci přípravku je možno použít i samostatný kartáček) a čistěte si zuby po dobu asi 1 minuty 1 - 2 krát denně. Zbytky gelu vyplivněte. Po použití nevyplachujte ústa. Přípravek používejte po dobu 14 dní.

Corsodyl 1 % gel by se měl používat spolu s fluoridovou zubní pastou. Zubní pasta se používá před použitím přípravku Corsodyl 1 % gel. Corsodyl 1 % gel se používá vždy po použití zubní pasty po vypláchnutí úst mezi aplikacemi nebo v různou denní dobu.

Použití u gingivitidy (zánět dásní):

Doporučuje se jednoměsíční kúra. Dávkování a způsob použití je stejný jako u potlačení tvorby zubního plaku.

Použití po chirurgických výkonech v ústní dutině:

Gel se aplikuje přímo na postižená místa vhodným způsobem (např. pomocí vatové štětičky). Doba léčby závisí na klinickém průběhu. Způsob aplikace a délku léčby konsultujte se svým zubním lékařem.

Protetická stomatitida (zánět dásní způsobený zubní protézou):

Vymáčkněte přibližně 2,5 cm gelu na navlhčený zubní kartáček očištěný od zbytků zubní pasty a čistěte protézu po dobu asi 1 minuty 1 - 2 krát denně, nejlépe ráno a večer. Přípravek používejte po dobu 14 dní.

Doplněk k prevenci zubního kazu u vysoce rizikových pacientů:

Gel se aplikuje pomocí těsně dosedající zubní lžíce (není součástí balení), na kterou se vymáčkne přibližně 5 cm gelu. Přípravek se používá večer po dobu 5 minut. Délka používání přípravku je 14 dnů a tato kúra by se měla opakovat každé 3 - 4 měsíce.

K prevenci kazu zbývajících zubů u osob se zubní protézou se gel aplikuje na přiléhající plochu protézy před jejím vložením do úst.

Pokud se příznaky Vašeho onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů od zahájení léčby, poraďte se se zubním lékařem.

V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají po uplynutí doporučené délky léčby, je třeba používání gelu přerušit a poradit se se zubním lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku, než jste měl(a):

Nebezpečí z předávkování je nízké a celkové projevy předávkování i při požití většího objemu gelu jsou nepravděpodobné, neboť chlorhexidin se po požití ústy velmi málo vstřebává. Při dalším použití však dodržujte doporučené dávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Corsodyl 1 % gel:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky, může mít i Corsodyl 1 % gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy alergické reakce včetně závažné alergické reakce (anafylaxe). Pokud se u Vás objeví vyrážka, otok rtů, jazyka, hrdla a obličeje nebo máte potíže s dýcháním, přestaňte používat přípravek Corsodyl a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce, které jsou velmi vzácné (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 osob) potažený jazyk

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob) sucho v ústech

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)

přechodné změny chuti, bolest jazyka a brnění nebo mírné pálení jazyka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) zbarvení jazyka nebo zubů, korunek a zubních protéz podráždění a bolest úst, olupování, bolest a otok ústní sliznice otok příušní žlázy

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Corsodyl 1 % gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Corsodyl 1 % gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

6.


Co Corsodyl 1 % gel obsahuje:

■    léčivou látkou je chlorhexidini digluconas 1,0 g ve 100 g zubního gelu (odpovídá chlorhexidini digluconatis solutio 5,325 g ve 100 g zubního gelu);

■    pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát octanu sodného, silice máty peprné, levomenthol, čištěná voda.

Jak Corsodyl 1 % gel vypadá a co obsahuje toto balení:

Corsodyl 1 % gel je čirý nebo mírně opalizující, transparentní, bezbarvý nebo mírně nažloutlý gel s mátovou vůní.

Balení obsahuje 50 ml gelu v hliníkové tubě a papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Velká Británie Výrobce:

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.3.2016