Příbalový Leták

Convulex 150

sp.zn. sukls46706/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

CONVULEX 150 CONVULEX 300 CONVULEX 500

enterosolventní měkké tobolky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje acidum valproicum 150, 300 nebo 500 mg

Pomocné látky se známým účinkem:

Přípravek obsahuje 15 mg, 25 mg nebo 41 mg nekrystalizujícího sorbitolu 70%.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.    LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní měkká tobolka Popis přípravku:

150 mg: oválné tobolky starorůžové barvy bez potisku, velikosti přibl. 9,8 x 7,3 mm 300 mg: oválné tobolky starorůžové barvy s potiskem 300, velikosti přibl. 13,5 x 8,1 mm 500 mg: podlouhlé tobolky starorůžové barvy bez potisku, velikosti přibl. 21,1 x 7,8 mm

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Primární generalizované záchvaty: petit mal, pyknoleptické absence, myoklonicko-astatické křeče (Lennoxův syndrom), impulzivní petit mal (myoklonické petit mal křeče), infantilní spazmy (Westův syndrom), syndrom s generalizovanými záchvaty při probuzení nebo fotosenzitivní formy.

Parciální záchvaty charakterizované komplexem symptomů se sekundární generalizací.

Profylaxe migrenózních záchvatů, v případě, že ostatní antimigrenika nevykazují požadovaný efekt.

Léčba manické epizody dospělých pacientů s bipolární poruchou, u nichž není léčba lithiem tolerována nebo je kontraindikována. Pokračování léčby po manické epizodě lze zvážit u pacientů s akutní mánií, kteří odpovídali na léčbu valproátem.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Epilepsie a manické epizody u bipolární poruchy

Dívky, dospívající dívky, ženy ve fertilním věku a těhotné ženy

Podávání přípravku Convulex má být zahájeno a sledováno specialistou se zkušenostmi v

1/7

léčbě epilepsie nebo bipolámí poruchy. Léčba má být zahájena pouze tehdy, pokud je jiná léčba neúčinná nebo není tolerována (viz bod 4.4 a 4.6), a při pravidelném vyhodnocování výsledků léčby je nutné pečlivě zvážit přínosy a rizika. Valproát má být přednostně předepisován jako monoterapie a v nejnižší účinné dávce a pokud možno ve formě s prodlouženým uvolňováním, aby se zabránilo vysokým plazmatickým koncentracím. Denní dávka má být rozdělena minimálně do dvou jednotlivých dávek.

Epilepsie

Dávkování je individuální. Počáteční dávka je 5-15 mg/kg tělesné hmotnosti. Ta se každý týden zvyšuje o 5-10 mg/kg až k dosažení optimální dávky, kdy je pacient bez záchvatů. Terapeutická hladina se pohybuje mezi 50 až 100 mg/ml (tj. 300-600 mmol/l).

Obvyklá dávka pro dospělé je 20 mg/kg, pro dospívající 25 mg/kg a pro děti 30 mg/kg tělesné hmotnosti.

Průměrné denní dávky pro menší děti jsou:

tělesná hmotnost:    14-21 kg    300-600 mg/den,

21-32 kg    600-900 mg/den.

Průměrné denní dávky pro děti od 10 do 14 let jsou 450-1500 mg/den, pro dospívající a dospělé 1200-2100 mg/den. Při léčbě více antiepileptiky mohou dětské dávky dosahovat i 100 mg/kg/den. (U dětí do 2 let se používá pouze v monoterapii). Maximální denní dávka pro dospělé je 60 mg/kg/den.

Při monoterapii kyselinou valproovou do dávky 15 mg/kg může být celková denní dávka podána jednou denně večer, při vyšších dávkách je obvykle rozdělena do 3-4 dílčích dávek. Plného účinku kyseliny valproové je dosaženo za 4-6 týdnů.

Convulex se podává během jídla nebo po jídle, zapíjí se tekutinou, tobolky jsou vhodné pro děti od 3 let.

Manické epizody u bipolární poruchy

Dospělí:

Denní dávka by měla být stanovena a individuálně kontrolována ošetřujícím lékařem. Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg. Mimo to byl v klinických studiích prokázán přijatelný bezpečnostní profil úvodní dávky 20 mg valproátu na kilogram tělesné hmotnosti. Dávka má být zvyšována co možná nejrychleji až do dosažení nejnižší terapeutické dávky, která zabezpečí požadovaný klinický účinek. Denní dávka má být přizpůsobena klinické odpovědi pacienta tak, aby bylo možné individuálně stanovit nejnižší účinnou dávku.

Průměrná denní dávka valproátu se obvykle pohybuje v rozmezí 1000 až 2000 mg. Pacienti, kterým jsou podávány denní dávky vyšší než 45 mg/kg tělesné hmotnosti, mají být pečlivě monitorováni.

Při pokračování léčby manických epizod u bipolární poruchy je třeba individuálně upravit dávkování na nejnižší možnou účinnou dávku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Convulex v léčbě manických epizod u bipolární poruchy nebyla hodnocena u pacientů mladších 18 let.

Migréna (pouze u dospělých pacientů)

Podávání přípravku Convulex má být zahájeno a sledováno pouze specialistou se zkušenostmi v léčbě migrény. Léčba má být zahájena pouze tehdy, pokud je jiná léčba neúčinná nebo není tolerována (viz bod 4.3, 4.4 a 4.6) a při pravidelném vyhodnocování výsledků léčby je nutné pečlivě zvážit přínosy a rizika.

Začíná se 300 mg denně rozdělenými do několika dílčích dávek. Denní dávka by měla být

pomalu zvyšována až do dosažení požadovaného terapeutického účinku, případně objevení se nežádoucích účinků. Většina pacientů může být efektivně léčena dávkou 600 - 900 mg denně.

4.3    Kontraindikace

Convulex je kontraindikován v následujících případech:

Profylaxe záchvatů migrény v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají účinnou antikoncepci během léčby valproátem (viz body 4.4 a 4.6). Před zahájením léčby valproátem musí být těhotenství vyloučeno.

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 , akutní nebo chronické poruchy jaterních nebo pankreatických funkcí nebo jejich pozitivní rodinná anamnéza, trombocytopenie, neurometabolická nebo neurodegenerativní onemocnění s postižením jater, náhlé úmrtí kojence v rodině.

Valproát je kontraindikován u pacientů se známými mitochondriálními poruchami způsobenými mutacemi jaderného genu kódujícího mitochondriální enzym polymerázu y (POLG), například Alpersův-Huttenlocherův syndrom, a u dětí mladších 2 let, u kterých je podezření na možný výskyt poruchy související s POLG (viz bod 4.4).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dívky/dospívající dívky/ženy ve fertilním věku/těhotenství:

Přípravek Convulex nemá být používán u dívek, dospívajících dívek, žen ve fertilním věku a těhotných žen. Jinak má být použit, jen pokud jsou alternativní léčebné postupy neúčinné nebo nejsou tolerovány, protože má vysoký teratogenní potenciál a riziko vývojových vad u dětí vystavených valproátu in utero. Přínosy a rizika je nutné pečlivě zvážit při pravidelných hodnoceních léčby, v pubertě a neodkladně, když žena ve fertilním věku léčená přípravkem Convulex plánuje těhotenství nebo otěhotní.

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci a musí být informovány o rizicích spojených s používáním přípravku Convulex během těhotenství (viz bod 4.6).

Profylaxe záchvatů migrény

Přípravek Convulex je kontraindikován jako profylaxe migrény u těhotných žen a žen ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci, protože jsou k dispozici vhodné terapeutické alternativy (viz bod 4.3).

Všechny indikace

Lékař musí zajistit, aby byly pacientce poskytnuty příslušné materiály (např. informační brožury) s komplexními informacemi na podporu pochopení možných rizik.

Zejména musí předepisující lékař zajistit, že pacientka chápe:

•    Povahu a rozsah rizik expozice během těhotenství, zejména teratogenní rizika a riziko vývojových poruch.

•    Potřebu používat účinnou antikoncepci.

•    Potřebu pravidelného hodnocení léčby.

•    Nutnost rychle se poradit se svým lékařem, pokud uvažuje o těhotenství, nebo může být těhotná.

U žen, které plánují otěhotnět, je třeba, pokud je to možné, vynaložit před početím veškeré úsilí k přechodu na vhodnou alternativní léčbu (viz bod 4.6).


Profylaxe záchvatů migrény

U žen, které plánují otěhotnět, nebo jsou těhotné a užívají Convulex k prevenci migrenózních záchvatů, musí být terapie valproátem zastavena.

Epilepsie a/nebo bipolární porucha

Léčba valproátem má pokračovat pouze po přehodnocení přínosů a rizik léčby lékařem se zkušenostmi s léčbou epilepsie nebo bipolární poruchy.


Úmrtí v souvislosti s podáváním valproátu bylo zaznamenáno hlavně u dětí do 10 let léčených antiepileptickou polyterapií. Většina případů končících letálně je zaznamenána v průběhu prvních 4 měsíců léčby valproáty. Riziko je zvýšeno u kojenců a malých dětí do 2 let trpících těžkými záchvaty epilepsie, zvláště je-li současně přítomno organické poškození mozku, mentální retardace nebo kongenitální metabolické onemocnění. Těžká nebo letální onemocnění jater nejsou vždy závislá na velikosti dávky a na začátku se nevyznačují změněnými laboratorními hodnotami. Známkou počínajícího jaterního poškození mohou být i elektroencefalické změny (zpomalení základního rytmu, intermitentní delta vlny). Pokud se terapie přeruší včas, může být hepatotoxicita reverzibilní.

Před zahájením léčby je nutné zkontrolovat jaterní a pankreatické funkce a koagulační faktory, další kontrola je při zvyšování dávek a dále pak ve 2měsíčních intervalech. Léčba má být okamžitě ukončena při zjištění hypofibrinogenemie nebo při poruchách srážlivosti krve, při zvýšení transamináz na trojnásobek, při zvýšení alkalické fosfatázy a bilirubinu nebo při prvních příznacích toxické hepatitidy (patologické laboratorní testy spolu s klinickými symptomy). Jestliže jsou transaminázy pouze lehce zvýšeny, je nutné snížit dávky za současné kontroly jaterních funkcí a koagulačních schopností. Další kontroly pankreatických funkcí se provádějí v případě bolestí v epigastriu neznámé etiologie. Léčba musí být okamžitě ukončena při prvních příznacích pankreatitidy. Dále je vhodné pravidelně kontrolovat renální funkce a sledovat hladinu kyseliny močové.

Před chirurgickými nebo stomatologickými výkony je nutné v dostatečném časovém odstupu zkontrolovat srážlivost krve.

Zvýšená opatrnost je nutná při současném podávání kyseliny valproové a salicylátů. Náhlé vysazení kyseliny valproové může zvýšit frekvenci záchvatů.

Přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

U pacientů, kterým byla podávána antiepileptika v různých indikacích, byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných klinických studií kontrolovaných placebem, ve kterých byla hodnocena antiepileptika, rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u valproátu sodného. Proto by u pacientů měly být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování a zvážena vhodná léčba. Pacienti (a osoby poskytující pacientům péči) by měli být upozorněni na to, že v případě výskytu symptomů sebevražedného myšlení či chování, by měli vyhledat lékařskou pomoc. Současné podávání kyseliny valproové/natrium valproátu a karbapenemů není doporučeno (viz bod 4.5).

Pacienti se známou nebo suspektní mitochondriální poruchou

Valproát může vyvolat nebo zhoršit klinické projevy základních mitochondriálních onemocnění, které jsou způsobeny mutacemi mitochondriální DNA i nukleárního genu kódujícího POLG. U pacientů s dědičnými neurometabolickými syndromy způsobenými mutacemi genu pro mitochondriální enzym polymerázu y (POLG), například Alpersův-Huttenlocherův syndrom, se ve zvýšené míře vyskytuje valproátem indukované akutní jaterní selhání a s ním související případy úmrtí.

Na poruchy související s POLG je třeba pomýšlet u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou nebo u pacientů s projevy, které by mohly svědčit pro poruchu spojenou s POLG. Jedná se mimo jiné o encefalopatii nejasného původu, refrakterní epilepsii (fokální, myoklonickou), status epilepticus při přijetí, vývojové opoždění, regresi psychomotorického vývoje, axonální senzoricko-motorickou neuropatii, myopatii, cerebelární ataxii, oftalmoplegii nebo komplikovanou migrénu s okcipitální aurou. Testování na mutace POLG je třeba provádět v souladu se současnou klinickou praxí diagnostického hodnocení těchto poruch (viz bod 4.3).

Přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kyselina valproová zvyšuje volný podíl fenytoinu, fenobarbitalu, diazepamu a primidonu, zvyšuje účinek etosukcimidu. Fenytoin, fenobarbital a primidon snižují sérovou koncentraci kyseliny valproové. Současné podávání karbamazepinu může zvýšit nebo snížit hladinu kyseliny valproové. Ve vzácných případech může kyselina valproová v kombinaci s klonazepamem vyvolat stav absence. Metabolizmus diazepamu je kyselinou valproovou inhibován. Během kombinované léčby kyselinou valproovou a jinými antiepileptiky je nutné lékové monitorování hladin všech antiepileptik.

Kyselina valproová zvyšuj e centrálně tlumivý účinek neuroleptik, antidepresiv a alkoholu. Kyslina valproová zvyšuje účinek antikoagulancií kumarinové řady a heparinu. Některé studie ukazují, že salicyláty uvolňují kyselinu valproovou z vazby na plazmatické bílkoviny a narušují její metabolizmus, čímž je dosaženo toxické hladiny kyseliny valproové v krvi (klinicky důležité zvlášť u dětí).

Současné podávání hepatotoxických látek a kyseliny valproové zvyšuje možnost poškození jater.

Interakce v laboratorních testech:

Protože je kyselina valproová částečně odbourávána na ketonové metabolity, může vyšetření moči na ketolátky u diabetiků ukázat falešně pozitivní výsledky.

Kyselina valproová ovlivňuje uvolňování thyreoidních hormonů z bílkovinné vazby i jejich rychlejší metabolizmus, čímž vzniká při vyšetření thyreoidních funkcí obraz falešně pozitivní hypothyreozy.

Při současném podávání karbapenemů a kyseliny valproové byly hlášeny případy, kdy hladina kyseliny valproové v krvi poklesla, a to až o 60-100% v průběhu dvou dnů. Vzhledem k uvedené rychlosti a míře poklesu je současné podávání karbapenemů považováno za obtížně zvladatelné, proto by se měl lékař u pacientů stabilizovaných na kyselině valproové této kombinace vyvarovat (viz bod 4.4).

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek Convulex se používá u dívek, dospívajících dívek, žen ve fertilním věku a těhotných žen pouze tehdy, pokud je jiná léčba neúčinná nebo není tolerována. Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. U žen, které plánují otěhotnět, je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby před početím, pokud je to možné, přešly na vhodnou alternativní léčbu.

Těhotenství a riziko vzniklé užíváním valproátu

Užívání valproátu v monoterapii a valproátu v kombinované léčbě je spojeno s abnormálními výsledky těhotenství. Dostupné údaje naznačují, že antiepileptická polyterapie včetně valproátu je spojena s vyšším rizikem výskytu kongenitálních malformací plodu než monoterapie valproátem.

Kongenitální malformace

Údaje získané z metaanalýzy (včetně registrů a kohortových studií) ukázaly, že 10,73 % dětí žen s epilepsií, které užívaly valproát v monoterapii během těhotenství, trpí vrozenými vadami (95 % CI: 8,16 - 13,29). Jedná se o větší riziko závažných malformací než u běžné populace, pro kterou je toto riziko asi 2-3 %. Riziko je závislé na dávce, ale nelze stanovit prahovou hodnotu, pod níž žádné riziko neexistuje.

Dostupné údaje ukazují zvýšený výskyt méně a více závažných malformací. Mezi nejčastější typy malformací patří defekty neurální trubice, faciální dysmorfismus, rozštěp rtu a patra, kraniostenóza, srdeční, renální a urogenitální vady, defekty končetin (včetně bilaterální aplazie radia) a anomálie zahrnující různé tělesné systémy.

Vývojové poruchy

Údaje ukazují, že expozice valproátu in utero může mít nepříznivé účinky na duševní a fyzický vývoj exponovaných dětí. Zdá se, že riziko je závislé na dávce. Na základě dostupných údajů ale prahovou dávku, pod níž nehrozí riziko, není možné stanovit. Přesné gestační období s rizikem těchto účinků není určité a možnost rizika v průběhu celého těhotenství nelze vyloučit.

Studie u dětí předškolního věku vystavených in utero valproátu ukazují, že až 30-40 % má zpoždění v raném vývoji, jako např. mluví a chodí později, mají snížené intelektové schopnosti, špatné jazykové dovednosti (mluvení a porozumění) a problémy s pamětí.

Inteligenční kvocient (IQ), měřený dětem školního věku (6 let), které mají v anamnéze expozici valproátu in utero, byl v průměru o 7-10 bodů nižší, než u dětí vystavených jiným antiepileptikům. I když roli přídatných faktorů nelze vyloučit, existují důkazy, že riziko ovlivnění intelektu u dětí vystavených valproátu může být nezávislé na mateřském IQ.

K dispozici jsou pouze omezené údaje o dlouhodobých výsledcích.

Dostupné údaje ukazují, že děti vystavené valproátu in utero mají zvýšené riziko poruchy autistického spektra (přibližně trojnásobně) a dětského autismu (zhruba pětinásobně) ve srovnání se studovanou běžnou populací.

Omezené údaje naznačují, že děti vystavené valproátu in utero mají větší pravděpodobnost, že se u nich objeví porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Dívky, dospívající dívky a ženy ve fertilním věku (viz výše a bod 4.4)

Chce-li žena plánovat těhotenství

•    Tonicko klonické záchvaty a status epilepticus s hypoxií během těhotenství přinášejí určité riziko úmrtí pro matku i nenarozené dítě.

•    U žen, které plánují těhotenství, nebo které jsou těhotné má být léčba valproátem v indikaci epilepsie a/nebo bipolární porucha přehodnocena.

•    Pokud žena plánuje těhotenství nebo otěhotní při léčbě migrény, léčba valproátem musí být zastavena.

•    U žen, které plánují otěhotnět při indikaci epilepsie a/nebo bipolámí porucha, je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby, pokud je to možné, přešly před početím na vhodnou alternativní léčbu.

Léčba valproátem v indikaci epilepsie a/nebo bipolární porucha nemá být přerušena bez nového posouzení přínosů a rizik léčby pro pacientku lékařem se zkušenostmi s léčbou epilepsie nebo bipolární poruchy. Pokud je léčba valproátem založena na pečlivém zhodnocení rizik a přínosů během těhotenství, doporučuje se:

•    Použijte nejnižší účinnou dávku a rozdělte denní dávku valproátu do několika malých dávek, které se užívají v průběhu celého dne. Aby nedošlo k vysokým plazmatickým koncentracím, může být výhodnější použít lékové formy s prodlouženým uvolňováním, než jiné lékové formy.

•    Suplementace folátu před těhotenstvím může snížit riziko defektů neurální trubice, které jsou společné všem těhotenstvím. Nicméně dostupné důkazy nenaznačují, že brání výskytu vrozených vad nebo malformací způsobených podáváním valproátu v těhotenství.

•    Zaveďte specializované prenatální monitorování za účelem zjištění možného výskytu defektů neurální trubice nebo jiných malformací.

Přípravek Convulex je kontraindikován jako profylaxe záchvatů migrény v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají během léčby valproátem účinnou antikoncepci (viz body 4.4 a 4.6 výše). Před zahájením léčby valproátem musí být těhotenství vyloučeno.

Riziko u novorozenců

-    Případy hemoragického syndromu byly hlášeny velmi vzácně u novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během těhotenství. Tento hemoragický syndrom souvisí s trombocytopenií, hypofibrinogenemií a/nebo se snížením dalších koagulačních faktorů. Afibrinogenemie byla také hlášena a může být fatální. Nicméně tento syndrom je třeba odlišit od poklesu faktorů vitamínu K vyvolaných fenobarbitalem a enzymatickými induktory. Proto se u novorozenců musí provést vyšetření počtu trombocytů, hladiny fibrinogenu v plazmě, koagulačních faktorů a koagulační testy.

-    Byly hlášeny případy hypoglykémie u novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během třetího trimestru těhotenství.

-    Případy hypothyreózy byly hlášeny u novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během těhotenství.

-    Abstinenční syndrom (jako je zejména agitovanost, podrážděnost, hyperexcitabilita, nervozita, hyperkineze, tonické poruchy, třes, křeče a poruchy příjmu potravy) se může projevit u novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během posledního trimestru těhotenství.

Kojení

Valproát je vylučován do mateřského mléka v koncentraci v rozmezí od 1 % do 10 % hladiny v séru matky. Hematologické poruchy byly prokázány u kojených novorozenců/kojenců léčených žen (viz bod 4.8).

S ohledem na přínos kojení pro dítě a na prospěšnost léčby pro matku je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit/ukončit podávání přípravku Convulex.

Fertilita

Amenorea, polycystická ovária a zvýšená hladina testosteronu byly hlášeny u žen užívajících valproát (viz bod 4.8). Podávání valproátu může také narušit fertilitu u mužů (viz bod 4.8). Kazuistiky ukazují, že dysfunkce fertility je reverzibilní po ukončení léčby.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na počátku léčby, při vyšším dávkování a v kombinaci s jinými přípravky s účinkem na CNS mohou být změněny reakce natolik, že nezávisle na projevech základní nemoci může být omezena schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se vyskytují přechodně asi u 15-20% pacientů. Nejčastější jsou zažívací obtíže (10%), bolesti v epigastriu, nauzea, sedace, extrapyramidové poruchy, vomitus, průjem nebo zácpa, zvýšená chuť k jídlu, přibývání na váze. Tyto obtíže jsou závislé na dávce a lze je snížit postupným zvyšováním dávky, podáváním přípravku s jídlem a současným vynecháním aromatického ovoce.

Často byly hlášeny poruchy nehtu a nehtového lůžka.

Vzácně se vyskytuje spavost, závratě, bolesti hlavy, zhoršení depresí, agresivita, mimovolné pohyby, hyperaktivita, tonické záškuby, ataxie, poruchy koordinace, třes, dysartrie, nystagmus, diplopie. Vzácně byla hlášena obezita. V ojedinělých případech byly pozorovány stavy zmatenosti, stupor nebo kóma, které se objevily několik dní po dosažení terapeutické hladiny v plazmě. Tyto stavy se vysvětlují paradoxní reakcí u psychicky predisponovaných jedinců.

Z hematologických poruch byla pozorována trombocytopenie, snížení agregace krevních destiček, neutropenie, lymfocytóza, hypofibrinogenemie, vzácně anémie a útlum kostní dřeně. Rovněž byly zjištěny zvýšené hladiny glycidů a kyseliny močové v krvi nebo snížení kreatininu. Alergické kožní reakce se vyskytují velmi zřídka. V ojedinělých případech byly pozorovány petechie, tvorba hematomů, přechodné vypadávání vlasů.

Poruchy parametrů jaterních funkcí se vyskytují poměrně často, ale obvykle se normalizují po úpravě dávek. Při zjištění klinických symptomů ukazujících na poškození jater (opakující se bolesti v epigastriu, zvracení, nechutenství, vyčerpanost, slabost, žloutenka, ascites, hepatální encefalopatie) musí být léčba okamžitě přerušena. Těžké poškození jater, které je velmi vzácné, je nezávislé na velikosti podávané dávky a vyskytuje se během prvních 6 měsíců léčby. Dále byl popsán výskyt Reye-like syndromu, edémů, dysmenorhey a galaktorhey. Velmi vzácně bylo pozorováno postižení pankreatu doprovázené zvýšenou hladinou amylázy a lipázy v krvi.

U pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Convulex byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým přípravek Convulex ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Kongenitální malformace a vývojové poruchy (viz bod 4.4 a bod 4.6).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Zmatenost, sedace, kóma, hyporeflexie až areflexie, centrální dechový útlum. Léčba je symptomatická na jednotce intenzivní péče, iniciálně se provádí výplach žaludku a podává se aktivní uhlí. Jako antidotum byl úspěšně podán naloxon.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, antikonvulziva ATC kód: N03AG01

Kyselina valproová je nasycená, jednoduše štěpitelná mastná kyselina. V pokusech na zvířatech vykazuje jen malou toxicitu při vysokém antikonvulzivním působení. Nemá sedativní ani hypnotický účinek. Působí na metabolizmus kyseliny gama-aminomáselné. Aktivace dekarboxylázy kyseliny glutamové a inhibice transaminázy kyseliny gama-aminomáselné způsobuje výrazné zvýšení koncentrace kyseliny gama-aminomáselné v synapsích a v intersynaptických štěrbinách. Jako inhibitor neurotransmiteru brání kyselina gama-aminomáselná pre- a postysynaptické sekreci, a tím zabraňuje rozvinutí křečové aktivity. Široké spektrum účinku kyseliny valproové je pravděpodobně důsledkem zapojení několika molekulárních mechanizmů účinku.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina valproová je silně lipofilní, rychle a téměř úplně se resorbuje. Maximální plazmatické hladiny dosahuje za 1-3 hodiny po podání, vyrovnaného stavu plazmatické hladiny za 2-4 dny. Současné přijímání potravy nemá vliv na množství vstřebané účinné látky. Kyselina valproová je téměř úplně metabolizována v játrech. Z 80-95% se váže na plazmatické bílkoviny (převážně albumíny). Plazmatický poločas při monoterapii se pohybuje mezi 9-16 hodinami. Při kombinaci s jinými antiepileptiky se poločas zkracuje na 1-9 hodin. U novorozenců a malých dětí je plazmatický poločas 10-67 hodin (nejdelší bezprostředně po porodu). Terapeutická hladina se pohybuje mezi 50-100 mg/l (tj. 300-600 mmol/l). Při vyšších hodnotách je nutné počítat se vzrůstajícími nežádoucími účinky až intoxikací. Koncentrace v cerebrospinálním moku koreluje s volnou částí aktivní substance. Kyselina valproová prochází placentární bariérou, v mateřském mléce dosahuje až 10% plazmatické hladiny. Pouze 1-3% podané látky je vylučováno renální cestou v nezměněné formě. Větší část je glukuronizována a oxidována v játrech. Hlavním metabolitem je kyselina 3-ketovalproová, která je vylučována močí. Tento metabolit je u myší antikonvulzivně účinný, u člověka není jeho účinek objasněn.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kyselina valproová má při terapeutické koncentraci relativně nízkou toxicitu. Případy akutního předávkování u dětí i dospělých jsou velmi řídké.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Convulex 150, 500 mg:

Tělo tobolky: nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85 %, želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), kyselina chlorovodíková 25 %.

Potahová vrstva: disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, triethyl-citrát, makrogol 6000, glycerol- monostearát.

300mg:

Tělo tobolky: nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85 %, želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), kyselina chlorovodíková 25 %.

Potahová vrstva: disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, triethyl-citrát, makrogol 6000, glycerol- monostearát.

Potisk: šelak, černý oxid železitý (E172)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Oranžový PVC/PVDC/ Al blistr, papírová krabička.

Velikost balení: 100 měkkých tobolek.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLA

CONVULEX 150: 21/032/77-A/C CONVULEX 300: 21/032/77-B/C CONVULEX 500: 21/032/77-C/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. 8. 1977

Datum posledního prodloužení registrace: 19. 11. 2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

15.1.2016

10/