Příbalový Leták

Convulex 150

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CONVULEX 150 Enterosolventní měkké tobolky acidum valproicum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Acidum valproicum 150 mg 2 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sorbitol, další viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


100 enterosolventních měkkých tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování - při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


21/032/77-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Convulex 150


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CONVULEX 150

acidum valproicum enterosolventní měkké tobolky


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L. Pharma

3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:


5. JINÉ


3