Příbalový Leták

Contrahist 5 Mg

ÚDAJE UVEDENÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Contrahist 5 mg potahované tablety

levoce tirizini dihydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizini dihydrochloridum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety

7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet

14    potahovaných tablet

15    potahovaných tablet 21 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Adamed Sp. z o.o. Pienków 149 05-152 Czosnów Polsko (Logo)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(-A)


24/021/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Obvyklá dávka u dětí starších 6 let a dospělých je 1 potahovaná tableta denně.


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Contrahist 5 mg


Blistr


1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU


Contrahist 5 mg, potahované tablety

levoce tirizini dihydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Adamed Sp. z o.o. (Logo)


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


5. JINÉ


3