Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Contrahist 0,5 Mg/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn. sukls44775/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Contrahist 0,5 mg/ml perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizini dihydrochloridum Pomocné látky se známým účinkem:

jeden ml perorálního roztoku obsahuje 400 mg roztoku maltitolu Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

Čirý, bezbarvý roztok s příchutí a vůní jahod

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a kopřivky.

4.2    Dávkování a způsob podání Návod k použití:

Balení obsahuje dávkovací stříkačku pro perorální podání. Stříkačka je určena k odměření příslušného množství perorálního roztoku, který se poté vytlačí na lžíci nebo do sklenice s vodou. Perorální roztok je třeba užít ihned po naředění, s jídlem nebo bez jídla.

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Doporučená denní dávka je 5 mg (10 ml roztoku).

Starší pacienti:

Úprava dávky se doporučuje u starších pacientů se středně závažným až těžkým renálním postižením (viz odstavec Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Děti od 6 do 12 let:

Doporučená denní dávka je 5 mg (10 ml roztoku).

Děti od 2 do 6 let:

Doporučená denní dávka je 2,5 mg, která se má podávat ve dvou dávkách po 1,25 mg (2,5 ml roztoku dvakrát denně).

Vzhledem k nedostatku informací se podávání přípravku kojencům a batolatům mladším 2 let nedoporučuje (viz také bod 4.4).

Dospělí pacienti s poruchou funkce ledvin:

Intervaly mezi dávkami musí být stanoveny individuálně podle stupně renálního poškození. Úpravu dávkování lze určit z následující tabulky. K použití tabulky je třeba stanovení clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze vypočítat z hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

CLcr


[140-věk (roky)] x hmotnost (kg) 72 x sérový kreatinin (mg/dl)


(x 0,85 u žen)


Úprava dávkování u pacientů s renálním postižením:

Stupeň renální insuficience

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka a frekvence

Normální funkce ledvin

> 80

5 mg jednou denně

Mírné postižení ledvin

50 - 79

5 mg jednou denně

Středně závažné postižení ledvin

30 - 49

5 mg obden

Těžké postižení ledvin

< 30

5 mg jednou za 3 dny

Dialyzovaní pacienti v terminálním stádiu onemocnění ledvin

< 10

kontraindikováno

U dětí trpících poruchou funkce ledvin se musí dávka upravovat individuálně, přičemž třeba vzít v úvahu hodnotu renální clearance a hmotnost pacienta. Pro děti s poruchou funkce ledvin neexistují žádná specifická data.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů trpících pouze poruchou funkce jater není třeba upravovat dávkování. Dávkování se doporučuje upravit pacientům trpícím současně poruchou funkce jater i ledvin (viz výše odstavec Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Délka podávání:

Intermitentní alergická rinitida (symptomy <4 dny/týden nebo délka trvání potíží méně než 4 týdny) má být léčena podle charakteru onemocnění a anamnézy; léčbu je možné přerušit po vymizení příznaků a znovu zahájit při jejich opětovném nástupu. U perzistující alergické rinitidy (symptomy >4 dny/týden a délka trvání potíží po dobu delší než 4 týdny) může být pacientovi navržena kontinuální léčba po dobu expozice alergenům. V současné době jsou k dispozici klinická data s potahovanými tabletami 5 mg levocetirizinu podávanými po dobu 6 měsíců. Roční klinická zkušenost je k dispozici pro racemát v indikacích chronická kopřivka a chronická alergická rinitida.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na levocetirizin, na jiné deriváty piperazinu, natrium-benzoát, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těžké postižení ledvin s hodnotami clearance kreatininu pod 10 ml/min.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při současném požívání alkoholu se doporučuje opatrnost (viz Interakce).

Perorální roztok Contrahist 0,5 mg/ml obsahuje maltitol. Pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí fruktosy by neměli tento lék užívat.

Podávání levocetirizinu kojencům a batolatům mladším 2 let se vzhledem k nedostatku údajů pro tuto populaci nedoporučuje.

Zvýšená opatrnost je potřebná u nemocných s predispozicí k retenci moči (např. po poranění míchy, při hyperplasii prostaty) protože levocetirizin může zvýšit riziko močové retence.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

4.5


S levocetirizinem nebyly prováděny interakční studie (včetně studie s induktory CYP3A4); studie s racemátem (cetirizin) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce (s antipyrinem, pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erytromycinem, azitromycinem, glipizidem a diazepamem). Ve studii s opakovaným podáváním teofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován mírný pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost teofylinu nebyla současným podáváním cetirizinu změněna. Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce. U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších sedativ ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát cetirizinu účinky alkoholu nezesiluje.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádná klinická data týkající se těhotných žen vystavených působení levocetirizinu. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je nutná opatrnost.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že by levocetirizin v doporučené dávce ovlivňoval pozornost, reaktivitu nebo schopnost řídit.

Někteří pacienti mohou během léčby levocetirizinem přesto pociťovat ospalost, únavu nebo slabost. Proto by pacient při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů měl přihlédnout ke své individuální reakci na lék.

4.8 Nežádoucí účinky

Klinické studie

V    terapeutických studiích žen a mužů ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1% pacientů léčených 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci ve srovnání s 11,3% osob ve skupině, která dostávala placebo. 91,6% těchto nežádoucích účinků bylo mírných nebo středně závažných.

V    klinických terapeutických studiích bylo pro nežádoucí účinky ze studie vyřazeno 1% (9/935) pacientů dostávajících 5 mg levocetirizinu a 1,8% (14/771) pacientů dostávajících placebo.

Klinických terapeutických studií s levocetirizinem se účastnilo 935 jedinců, kteří užívali doporučenou dávku 5 mg levocetirizinu denně. V této skupině byla zaznamenána následující incidence nežádoucích účinků s frekvencí 1% nebo vyšší (časté: >1/100 až <1/10) po podání levocetirizinu 5 mg nebo placeba:

Preferované

označení

(WHOART)

Placebo (n = 771)

Levocetirizin 5 mg (n = 935)

bolest hlavy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

ospalost

11 (1,4%)

49 (5,2%)

sucho v ústech

12 (1,6%)

24 (2,6%)

únava

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Dále byl pozorován občasný výskyt nežádoucích účinků (méně časté: >1/1 000, <1/100) jako jsou astenie a bolest břicha.

Výskyt sedativních nežádoucích účinků jako jsou ospalost, únava a astenie byl častěji pozorován po užívání 5 mg levocetirizinu (8,1%), než po užívání placeba (3,1%).

Pediatrická populace

Ve dvou placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů ve věku 6-11 měsíců a ve věku od 1 do 6 let byl levocetirizin podán 159 dětem v dávce 1,25 mg denně po dobu 2 týdnů a v dávce 1,25 mg dvakrát denně po dobu 2 týdnů. Byla hlášena následující frekvence nežádoucích účinků s četností vyšší než 1% jak pro levocetirizin tak pro placebo.

Třída orgánových systémů

Placebo

(n=83)

Levocetirizin

(n=159)

Gastrointestinální poruchy

průjem

0

3(1.9%)

zvracení

1(1.2%)

1(0.6%)

zácpa

0

2(1.3%)

hypersekrece slin

1(1.2%)

0

Celkové poruchy a reakce v místě podání

žízeň

1(1.2%)

0

hlad

1(1.2%)

0

únava

1(1.2%)

0

Poruchy metabolismu a výživy

anorexie

1(1.2%)

0

Poruchy nervového systému

somnolence

2(2.4%)

3(1.9%)

psychomotorická hyperaktivita

1(1.2%)

0

Psychiatrické poruchy

poruchy spánku

0

2(1.3%)

střední nespavost

1(1.2%)

0

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

epistaxe

1(1.2%)

0

Poruchy kůže a podkožní tkáně

pruritus

1(1.2%)

0

Ve dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích 243 dětí ve věku 6-12 let užívalo 5 mg levocetirizinu denně po různou dobu - od méně než 1 týden až 13 týdnů. Byla hlášena následující frekvence nežádoucích účinků s četností vyšší než 1% jak pro levocetirizin tak pro placebo.

Preferovaný termín

Placebo (n=240)

Levocetirizin 5mg (n=243)

bolest hlavy

5(2.1%)

2(0.8%)

somnolence

1(0.4%)

7(2.9%)

Jak bylo uvedeno v bodech 4.2 a 4.4 povšimněte si prosím, že i když jsou v této části klinická data pro děti od 6 měsíců do 12 let, pro podporu podávání levocetirizinu kojencům a batolatům mladším 2 let dostatečná data nemáme.

Postmarketingová zkušenost

Nežádoucí účinky z postmarketingových zkušeností jsou rozdělené podle třídy orgánových systémů a četnosti následovně: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); a není známo (z dostupných údajů nelze určit)

•    poruchy imunitního systému:

není známo: hypersenzitivita včetně anafylaxe

•    poruchy metabolismu a výživy: není známo: zvýšená chuť k jídlu

•    psychiatrické poruchy:

není známo: agrese, agitovanost, halucinace, deprese, insomnie, sebevražedné myšlenky

•    poruchy nervového systému:

není známo: konvulze, parestézie, závratě, synkopa, tremor, dysgeusie

•    poruchy ucha a labyrintu: není známo: vertigo

•    poruchy oka:

není známo: poruchy vidění, rozmazané vidění

•    srdeční poruchy:

není známo: palpitace, tachykardie

•    respirační, hrudní a mediastinální poruchy: není známo: dyspnoe

•    gastrointestinální poruchy: není známo: nauzea, zvracení

•    poruchy j ater a žlučových cest: není známo: hepatitida

•    poruchy ledvin a močových cest: není známo: dysurie, retence moči

•    poruchy kůže a podkožní tkáně:

není známo: angioneurotický edém, fixní lékový exantém, pruritus, vyrážka, kopřivka

•    poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: není známo: myalgie

•    celkové poruchy a reakce v místě podání: není známo: edém

•    vyšetření:

není známo: zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální jaterní funkční testy Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

a) příznaky

Příznaky předávkování mohou zahrnovat ospalost u dospělých a počáteční rozrušení a neklid následovaný ospalostí u dětí.

b) léčba předávkování

Žádné specifické antidotum levocetirizinu není známé.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. Je-li doba od užití krátká, je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není možné účinně odstranit hemodialýzou.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika k systémovému použití, piperazinové deriváty, ATC kód: R06AE09.

Levocetirizin, (R)-enantiomer cetirizinu, je silný a selektivní antagonista periferních H1-receptorů.

Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má vysokou afinitu k lidským H1-receptorům (Ki =

3.2    nmol/l). Levocetirizin má ve srovnání s cetirizinem dvounásobnou afinitu (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizin se z H1-receptorů uvolňuje s poločasem 115 ± 38 minut. Po jednorázovém podání dosahuje obsazenost receptorů levocetirizinem za 4 hodiny 90% a za 24 hodin 57%.

Farmakodynamické studie se zdravými dobrovolníky prokázaly, že v poloviční dávce má levocetirizin jak na kůži, tak v nose účinek srovnatelný s cetirizinem.

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v následujících kontrolovaných randomizovaných klinických studiích:

Ve studii porovnávající účinek 5 mg levocetirizinu, 5 mg desloratadinu a placeba na histaminem indukovaný výsev pupenů a zarudnutí „wheal and flare“ vedla léčba levocetirizinem ke statisticky významnému zlepšení (p<0,001) v porovnání s placebem a desloratadinem - tento účinek byl nejvýraznější v prvních 12 hodinách a přetrvával po dobu 24 hodin.

V placebem kontrolovaných studiích na modelu komorové expozice alergenům byl pozorován nástup účinků 5 mg levocetirizinu na příznaky vyvolané pylem 1 hodinu po podání léku.

Ve studiích in vitro (Boydenova komůrka a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendoteliální migraci eozinofilů přes dermální a plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (technika kožní komůrky) po podání 5 mg levocetirizinu u 14 dospělých pacientů prokázala ve srovnání s placebem tři hlavní inhibiční mechanismy (inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a pokles uvolňování eozinofilů) na reakci vyvolanou pylem v prvních 6 hodinách.

Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v několika dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů se sezónní, celoroční a perzistující alergickou rinitidou. V některých studiích bylo prokázáno, že levocetirizin výrazně zlepšuje příznaky alergické rinitidy, včetně nosní kongesce.

Šestiměsíční klinická studie s 551 dospělými pacienty (z toho 276 bylo léčeno levocetirizinem) s perzistující alergickou rinitidou (s příznaky během 4 dnů v týdnu po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích týdnů) s citlivostí na roztoče domácího prachu a pyly trav prokázala, že 5 mg levocetirizinu je z hlediska celkového zmírnění skóre příznaků alergické rinitidy v celém průběhu trvání studie a bez výskytu tachyfylaxe, klinicky a statisticky významně účinnějších než placebo. Během celé studie levocetirizin významně zlepšil kvalitu života pacientů.

Bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu u dětí byla studována ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích zahrnujících pacienty ve věku 6 až 12 let, postižených sezónní a celoroční alergickou rinitidou. V obou studiích levocetirizin významně zlepšil příznaky a kvalitu života pacientů.

V placebem kontrolované klinické studii, zahrnující 166 pacientů s chronickou idiopatickou kopřivkou, dostávalo 85 pacientů jednou denně placebo a 81 pacientů jednou denně 5 mg levocetirizinu, po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla, ve srovnání s placebem, k významnému poklesu svědění během prvního týdne a po celou dobu trvání léčby. V porovnání s placebem vedl levocetirizin rovněž k výraznému zlepšení kvality života, podle stanoveného dermatologického indexu kvality života.

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky:

Účinek na histaminem indukovanou kožní reakci není přímou funkcí koncentrace látky v plasmě.

Na EKG při podávání levocetirizinu nedochází k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární a na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantiomeru, tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální inverzi v procesu absorpce a eliminace.

Absorpce:

Po perorálním podání je levocetirizin rychle a ve velkém množství absorbován. Maximální plasmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za dva dny. Maximální plasmatická koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jediné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakovaných dávek 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn současným příjmem potravy, ale maximální koncentrace je potravou snížena a zpožděna.

Distribuce:

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru u lidí. U potkanů a u psů byly nejvyšší tkáňové koncentrace zjištěny v játrech a ledvinách, nejnižší naopak v kompartmentu CNS.

Levocetirizin se váže z 90% na plasmatické bílkoviny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

Biotransformace:

U lidí se metabolizuje méně než 14% podané dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O-dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován izoenzymem CYP3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené izoformy CYP.

Levocetirizin v koncentracích několikanásobně vyšších než maximálních koncentrace dosažená po perorální dávce 5 mg neovlivňoval aktivitu izoenzymů CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Vzhledem k omezenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nepravděpodobná.

Eliminace:

Plasmatický poločas u dospělých je 7,9 ± 1,9 hodiny. U malých dětí je poločas kratší.

Zdánlivá průměrná celková tělesná clearance u dospělých je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4% podané dávky. Vylučování stolicí představuje pouze 12,9% dávky. Levocetirizin je vylučován glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí.

Renální postižení

Zdánlivá tělesná clearance levocetirizinu je úměrná hodnotě clearance kreatininu. Proto se u pacientů se středně závažným a těžkým poškozením ledvin doporučuje intervaly podávání levocetirizinu upravit na základě clearance kreatininu. U pacientů s anurií v terminálním stadiu ledvinného selhání se celková tělesná clearance ve srovnání se zdravými osobami snižuje přibližně o 80%. Množství levocetirizinu odstraněné standardní čtyřhodinovou hemodialýzou bylo < 10%.

Pediatrická populace:

Údaje z pediatrické farmakokinetické studie s perorálním podáním jednorázové dávky 5 mg levocetirizinu u 14 dětí ve věku 6-11 let s tělesnou hmotností v rozmezí 20-40 kg ukazují, že Cmax a AUC hodnoty jsou asi 2x vyšší než bylo zjištěno u zdravých dospělých dobrovolníků ve zkřížené srovnávací studii. U této pediatrické populace byla střední hodnota Cmax 450 ng/ml, vyskytující se průměrně v čase 1,2 hodiny, hmotnostně normalizovaná, celková tělesná clearance byla o 30% vyšší a poločas eliminace o 24% kratší ve srovnání s dospělými. Nebyla provedena farmakokinetická studie u pediatrických pacientů mladších než 6 let. Retrospektivní populační farmakokinetická analýza byla provedena u 324 subjektů (181 dětí ve věku 1-5 let, 18 dětí ve věku 6-11 let a 124 dospělých ve věku 18-55 let), kteří dostali jednorázové nebo násobné dávky levocetirizinu v rozmezí 1,25-30 mg. Údaje z této analýzy ukázaly, že po podání 1,25 mg jednou denně dětem ve věku 6 měsíců až 5 let se očekávají plazmatické koncentrace podobné jako u dospělých, kterým bylo podáváno 5 mg jednou denně.

Geriatričtí pacienti:

U starších subjektů jsou k dispozici pouze omezené údaje. Po opakovaném denním perorálním podání 30 mg levocetirizinu po dobu 6 dní u 9 starších subjektů (65-74 let) byla celková tělesná clearance asi o 33% nižší ve srovnání s mladšími subjekty. Dispozice racemického cetirizinu se ukázala být více závislá na renální funkci než na věku. Toto zjištění je patrně platné i pro levocetirizin, neboť oba, levocetirizin i cetirizin, jsou převážně vylučovány močí. Tudíž u starších pacientů by dávka levocetirizinu měla být nastavena podle jejich renální funkce.

Pohlaví:

Farmakokinetické výsledky pro 77 pacientů (40 mužů, 37 žen) byly hodnoceny pro možný vliv pohlaví. Poločas byl lehce kratší u žen (7,08±1,72 hod) než u mužů (8,62±1,84 hod), avšak perorální clearance vztažená na tělesnou hmotnost u žen (0,67±0,16 ml/min/kg) se jeví jako srovnatelná s mužskou (0,59±0,12 ml/min/kg). Stejná denní dávka a dávkovací interval je použitelný pro muže i ženy s normální renální funkcí.

Rasa

Efekt lidské rasy na levocetirizin nebyl studován. Protože levocetirizin je převážně vylučován renálně a nejsou žádné rasové rozdíly v clearance kreatininu, neočekávají se rozdílné farmakokinetické charakteristiky levocetirizinu napříč rasami. Nebyly pozorovány žádné rasově závislé rozdíly v kinetice racemického cetirizinu.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika levocetirizinu u subjektů s poruchou funkce jater nebyla zkoumána. U pacientů s chronickým jaterním onemocněním (hepatocelulární, cholestatickou a biliární cirhózou), kterým bylo podáno 10 nebo 20 mg racemátu cetirizinu jednorázově, došlo v porovnání se zdravými subjekty k 50% prodloužení poločasu a k 40% snížení clearance.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.


6.1 Seznam pomocných látek

Roztok maltitolu (E965)

Glycerol (E422)

Sodná sůl sacharinu Trihydrát octanu sodného Kyselina octová 98%

Natrium-benzoát (E211)

Jahodové aroma obsahující syntetické a přírodní aromatické látky a propylenglykol (E1520) Čištěná voda

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2    roky.

3    měsíce po prvním otevření.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Lahvička z hnědého skla o obsahu 200 ml, uzavřená polyetylenovým šroubovacím uzávěrem s dětským bezpečnostním systémem a pojistným kroužkem. Lahvička se štítkem je společně s příbalovou informací a perorální stříkačkou zabalena do krabičky.

Perorální stříkačka je cylindrické zařízení s pohyblivým pístem určené k přesnému dávkování léčivého přípravku. Perorální stříkačka se skládá ze tří základních částí: válce, pístu a koncovky pístu. Na pístu je stupnice a potisk. Válec a koncovka pístu jsou vyrobeny z bezbarvého LDPE, píst z bílého polystyrenu.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Sp. z o.o.

Pienków 149

05-152 Czosnów, Polsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/022/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18.1.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU 11.7.2013