Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Contrahist 0,5 Mg/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVEDENÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Contrahist 0,5 mg/ml perorální roztok

levocetirizini dihydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizini dihydrochloridum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje maltitol (E965).

Další informace naleznete v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Roztok k perorálnímu podání. lahvička; dávkovací stříkačka


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Adamed Sp. z o.o. Pienków 149 05-152 Czosnów Polsko (Logo)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(-A)


24/022/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Dávkování:

Dospělí a děti starší 6 let: 10 ml roztoku jednou denně. Děti ve věku 2-6 let: 2,5 ml roztoku 2x denně.

Použijte přiloženou dávkovací stříkačku.

Po prvním otevření neužívejte déle než 3 měsíce.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Contrahist 0,5 mg/ml


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU


Lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Contrahist 0,5 mg/ml, perorální roztok

levocetirizini dihydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


200 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


(Logo)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(-A)


24/022/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU