Příbalový Leták

Conoxia Medicinální Plyn, Stlačený

Sp.zn.sukls189553/2014 a sp.zn.sukls94689/2014, sukls125395/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

CONOXIA medicinální plyn, stlačený

Oxygenům

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Conoxia a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Conoxii používat

3.    Jak se Conoxia používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Conoxii uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Conoxia a k čemu se používá

Conoxia je medicinální kyslík, Linde Healthcare, medicinální plyn, plynný, k inhalačnímu použití.

Conoxia je medicinální plyn dodávaný v tlakových lahvích. Láhev obsahuje čistý medicinální kyslík.

Kyslík je nezbytný pro život. Tento lék zvyšuje obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu a v důsledku toho zvyšuje příjem kyslíku v plicích. Když je příjem kyslíku do krve zvýšen, v plicích je zvýšená takzvaná saturace krve kyslíkem. V důsledku toho je transportováno více kyslíku do všech tkání v těle.

Tento lék lze užívat za normálního tlaku nebo v tlakových komorách (takzvaná hyperbarická léčba).

Za normálního tlaku se tento lék používá:

-    Pro léčbu akutní nebo chronické hypoxie (nízký obsah kyslíku v krvi).

-    Jako součást směsi plynů používané pro celkovou anestezii (narkózu) a v intenzivní péči.

-    Jako nebulizér při inhalaci léků.

-    Jako první pomoc se 100% kyslíkem ve spojení s nehodami při potápění.

-    Pro léčbu akutních záchvatů cluster headache. - bolesti hlavy soustředěné do jedné

poloviny hlavy v oblasti oka či spánku

Kyslíkovou terapii za normálního tlaku lze používat pro všechny věkové skupiny s výjimkou léčby akutních záchvatů hnízdovité bolesti hlavy, kde ji lze použít pouze pro dospělé. Bezpečnostní opatření pro různé skupiny pacientů jsou uvedena v bodě 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Conoxii užívat.

Tento lék se používá pod vysokým tlakem v tlakových komorách pro:

Zvýšení obsahu kyslíku v krvi a v tkáních pro snížení rizika poškození vlivem dekompresní nemoci, bublin plynu nebo vzduchu v cévách.

Léčba závažné otravy oxidem uhelnatým, závažných infekcí tkání (klostridiální myonekróza, gangréna) a tkání poškozených radiační terapií (osteoradionekróza).

Kyslíkovou léčbu v tlakových komorách lze použít pro všechny věkové skupiny. Bezpečnostní opatření pro různé skupiny pacientů jsou uvedena v bodě 2, „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Conoxii užívat“.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Conoxii používat

Tento přípravek byl předepsán lékařem výhradně Vám. Zajistěte, aby byl Váš lékař seznámen s Vaším zdravotním stavem.

Nepoužívejte Conoxii

Neexistuje žádný absolutní stav nebo faktor, který by byl důvodem k nepoužití kyslíkové terapie za normálního tlaku. Léčba tímto lékem v tlakové komoře by neměla být používána, pokud máte neléčené poškození pleury, takzvaný pneumotorax nebo pokud máte náhodně bubliny plynu v těle v důsledku chirurgického zákroku nebo úrazu a nejste schopni uvolnit zachycený plyn.

Upozornění a opatření

Před užitím tohoto léku se poraďte s lékařem.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte chronickou plicní chorobou, například astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a pokud užíváte léky uvedené v bodě „Další léčivé přípravky a Conoxia“) dále v tomto textu.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jako obecné pravidlo platí, že kyslík ve vysokých koncentracích je třeba používat po co nejkratší dobu potřebnou k dosažení požadovaného účinku. Koncentraci kyslíku, který inhalujete, je třeba co nejdříve snížit. Hladina kyslíku v tepenné krvi (tepenný tlak kyslíku) i kolik kyslíku krev přenáší (nasycení hemoglobinu kyslíkem) lze měřit pro vyhodnocení účinku léčby kyslíkem. Hladina kyslíku v tepenné krvi se měří ze vzorku krve a nasycení kyslíkem se měří přístrojem zvaným pulsní oxymetr.

Při dlouhých obdobích léčby kyslíkem ve vysokých koncentracích může kyslík generovat takzvané volné kyslíkové radikály , které mohou způsobit zánět. Dojde-li k zánětu, plíce jsou obvykle prvním postiženým orgánem. Prospěch léčby je třeba zvážit oproti možnému riziku u každého jedince.

Rizika léčby se minimalizují při dodržení následujících doporučení:

-    100% kyslík nemá být podáván více než 6 hodin.

-    Kyslík v koncentraci 60 až 70 % nemá být podáván déle než 24 hodin.

-    Kyslík v koncentraci vyšší než 40 % může způsobit poškození po dvou dnech.

Při používání kyslíku existuje zvýšené riziko požáru. Toto riziko se zvyšuje při postupech zahrnujících chirurgické zákroky s uzavíráním cév elektricky vyhřívanými sondami, při takzvané diatermii, a když se používá defibrilační/elektrokonvulzní terapie například při srdečních arytmiích.

Dusík tvoří hlavní součást okolního vzduchu. Pokud je koncentrace kyslíku, který dýcháte, vysoká, koncentrace dusíku v tkáních a plicních alveolech se snižuje. To může způsobit kolaps alveolů, takzvanou atelektázu. Pokud jsou v plicích oblasti se zhroucenými alveolami, nedochází v těchto oblastech k výměně plynů. To může mít za následek sníženou hladinu kyslíku v tepenné krvi.

U pacientů s takzvanou sníženou citlivostí na oxid uhličitý, což jsou někteří pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), může vést příliš liberální používání kyslíku k respirační depresi a následnému zvýšení hladiny oxidu uhličitého v tepenné krvi s možným rizikem takzvané narkózy oxidem uhličitým. V extrémních případech to může vést ke zvýšení hladiny oxidu uhličitého v krvi, která může způsobovat například zmatení, třes a může vést k takzvané narkóze oxidem uhličitým.

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Před užitím tohoto léku informujte svého lékaře, pokud máte poškození pleury, takzvaný pneumotorax nebo pokud jste měli pneumotorax dříve. Také informujte svého lékaře, pokud máte jiný plyn zachycen v jiných částech těla (například po úrazu mozku). Je potřeba, aby lékař zvážil riziko zhoršení nebo nového pneumotoraxu před zahájením jakékoli léčby.

Před použitím tohoto přípravku k léčbě závažné otravy oxidem uhelnatým potřebuje lékař zhodnotit prospěch léčby pro Vás a zvážit jej oproti možným rizikům léčby.

Komprese a dekomprese v průběhu léčby by měla být pomalá, aby nedocházelo k riziku poškození vlivem tlaku, takzvanému barotraumatu.

V blízkosti tohoto přípravku NEKUŘTE a nemanipulujte s otevřeným ohněm. Tento přípravek způsobuje, že oheň hoří mnohem intenzivněji.

-    Při používání tohoto přípravku existuje riziko spontánního vzplanutí. V případě požáru přístroj vypněte.

-    Tento přípravek je určen výhradně k medicinálnímu použití.

-    Připojujte láhev pouze ke spoji určenému pro Conoxii.

-    Tento přípravek je nutno používat výhradně v dobře větraných prostorách.

-    Když zařízení nepoužíváte, vypněte je.

-    Nikdy nepoužívejte mazivo, olej nebo podobné látky, jako je krém na ruce, k promazání zablokovaných závitů. Existuje riziko samovznícení ve styku s Conoxií pod vysokým tlakem.

-    Nepoužívejte v průběhu léčby tímto přípravkem toustovače, vysoušeče vlasů nebo podobné elektrické spotřebiče. Existuje riziko samovznícení ve styku s Conoxií pod vysokým tlakem.

-    Při provádění léčby nikdy nepokládejte masky nebo nosní hadičky přímo na textilie, protože textilie nasycené kyslíkem mohou být velmi hořlavé a způsobovat riziko požáru. Když k tomu dojde, textilie důkladně protřepejte a vyvětrejte.

-    Regulátor tlaku je nutno otvírat pomalu a opatrně, aby nedošlo ke vznícení.

Postupujte podle pokynů k uchovávání lahve a manipulaci s ní (bod 5, Jak Conoxii uchovávat).

Děti a dospívající

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při léčbě novorozenců, protože nemají stejnou schopnost jako dospělí se vypořádat s takzvanými volnými kyslíkovými radikály, které mohou poškodit například plíce. Proto nepoužívejte doporučení pro léčbu uvedená v bodě 2 „Co potřebujete vědět, než začnete užívat Conoxii“. Je třeba používat absolutně nejnižší koncentraci, která vyvolává léčebný účinek, aby byla rizika léčby minimalizována. Některé nežádoucí účinky se vyskytují pouze u novorozenců, například některé speciální typy poškození oka, takzvaná retrolentální fibroplasie) a poškození plic (bronchopulmonální dysplasie). Kyslík lze používat v průběhu resuscitace, avšak doporučuje se použít nejprve vzduch. Dalším možným nežádoucím účinkem je takzvaná absorpční atelektáza. K atelektáze dochází při kolapsu prostor v plicích naplněných vzduchem.

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Zkušenosti s léčbou kyslíkem u novorozenců (narozených v termínu, v blízkosti termínu a předčasně), dětí a dospělých v tlakové komoře jsou omezené. Proto je potřeba u dětí používat léčbu v tlakové komoře s opatrností. Váš lékař potřebuje zhodnotit přínosy léčby Vašeho dítěte a posoudit je oproti potenciálním rizikům, než může léčba začít.

Další léčivé přípravky a tento přípravek

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže užíváte nebo Vám byl předepsán bleomycin, cisplatina a doxorubicin (lék k léčbě rakoviny), amiodaron (lék k léčbě srdeční choroby), furadantin (nitrofurantoin) nebo podobná antibiotika (lék k léčbě infekcí), disulfiram (lék k léčbě alkoholové závislosti) a chemikálie jako paraquat, informujte svého lékaře před užitím tohoto přípravku, protože existuje možnost, že by léčba mohla zvýšit riziko poškození plic.

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Viz léčba kyslíkem za normálního tlaku v odstavci výše.

Těhotenství, kojení a plodnost

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Ženy v plodném věku mohou tento přípravek užívat. Tento přípravek lze používat v průběhu těhotenství a kojení. Léčba kyslíkem nemá žádný známý negativní účinek na plodnost.

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Je-li Vám předepsána léčba v tlakové komoře, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, protože existuje potenciální riziko takzvaného poškození dítěte oxidačním stresem. Nejsou známy žádné nežádoucí účinky léčby kyslíkem v tlakové komoře na kojení, je však třeba se kojení vyhnout v průběhu léčby, protože existuje riziko, že bude novorozené dítě vystaveno tlaku a kompresi v tlakové komoře.

Kojení lze bezpečně uskutečnit před léčbou nebo po léčbě matky v tlakové komoře. Účinky léčby kyslíkem v tlakové komoře na plodnost nebyly zkoumány.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete řídit po užití tohoto přípravku, pokud Váš lékař usoudí, že jste způsobilý(á) a schopen(a) řídit.

3. Jak se Conoxia užívá

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Neměňte dávkování bez předchozí porady s lékařem.

Pokud užíváte tento přípravek doma, bude Vám poskytnuto úplné vyškolení v používání lahve a zařízení při obdržení první dodávky.

O doporučené dávce pro Vás je rozhodováno individuálně na základě Vašeho zdravotního stavu. Níže je uvedeno několik všeobecných doporučení.

Obvyklá dávka pro dospělé k léčbě nebo prevenci akutního nedostatku kyslíku je 2 - 6 litrů za minutu při použití nosních hadiček a 5 - 10 litrů za minutu při použití obličejové masky. Lze použít takzvanou zásobníkovou masku s průtokem 10 - 15 litrů za minutu, pokud máte koncentraci kyslíku v tepenné krvi nižší než 85 %. Máte-li chronickou plicní chorobu, která může způsobit anestezii oxidem uhličitým / bezvědomí, měla by být k Vaší léčbě obvykle použita zásobníková maska.

Může Vám být poskytnuta léčba po delší dobu (dny, hodiny, měsíce či dokonce roky), pokud máte například chronickou plicní chorobu, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo astma. Záměrem při léčbě je obvykle dosáhnout koncentraci kyslíku v tepenné krvi mezi 88 a 92 %. Takzvaná hodnota krevního plynu se používá k určování, zda potřebujete dlouhodobou léčbu. V případě, že máte chronickou plicní chorobu a koncentrace kyslíku v tepenné krvi je vyšší než Vaše obvyklá koncentrace, existuje riziko respirační deprese. Koncentraci kyslíku v krvi je třeba monitorovat, aby bylo zajištěno, že u Vás nedojde k takzvané respirační depresi. Přípravek lze podávat speciálně konstruovanými maskami, jako je například Venturiho maska. Koncentrace kyslíku se upravují podle průtoku a ventilu použitého v masce. Obvyklá je koncentrace mezi 24 a 35 %.

V    intenzivní péči se přípravek obvykle podává formou takzvané asistované nebo kontrolované ventilace. Je běžné používat pozitivní koncový exspirační tlak (PEEP).

V    průběhu anestezie je obvyklé, že inhalovaný kyslík má koncentraci asi 30 %, ta však může být v případě potřeby vyšší.

V    nebulizační terapii se obvykle používá kontinuální průtok kyslíku a/nebo směsi kyslíku se vzduchem 6 - 8 litrů za minutu.

K léčbě akutních záchvatů hnízdovité bolesti hlavy je třeba kyslík dodávat maskou s kontinuálním přívodem 100% kyslíku při průtoku 6 až 12 litrů za minutu po dobu asi 15 minut. Je potřeba použít takzvaný systém bez zpětné recirkulace.

O délce a četnosti užívání přípravku rozhodne Váš lékař. Tento přípravek se užívá inhalačně. Kyslík je třeba podávat s použitím speciálního zařízení. Existují různé typy zařízení. Typ zařízení závisí mimo jiné na tom, zda dýcháte sám(a) (dýcháte spontánně), zda Vám při dýchání pomáhá respirátor/ventilátor a jaká koncentrace je potřeba. Tento přípravek obvykle vdechujete nosními hadičkami nebo maskou.

Kyslík lze podávat také takzvaným oxygenátorem přímo do krve. Tento způsob podávání kyslíku se používá například při operacích srdce při použití mimotělního oběhu nebo pokud léčba kyslíkem nezvýší velmi nízkou hladinu kyslíku. V těchto (mimořádně vzácných) případech lze použít takzvanou extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO) nebo mimotělní plicní podporu (ECLA).

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Při používání tohoto přípravku v tlakové komoře musí být přípravek vždy podáván za přítomnosti zdravotníků seznámených s touto formou přípravku. Atmosférický tlak na hladině moře je definován jako 1 atmosféra. V tlakové komoře je atmosférický tlak zvýšený.

Po dobu užívání tohoto přípravku je třeba podávání přípravku monitorovat, aby bylo zajištěno, že je bezpečné. Po ukončení podávání Vás bude monitorovat zdravotník, dokud se nezotavíte. O délce a četnosti podávání přípravku rozhodne Váš lékař. Níže je uvedeno několik všeobecných doporučení.

Doporučená dávka a obvyklá doba trvání léčby:

-    pro snížení rizika poškození způsobeného dekompresní nemocí, bublinkami plynu nebo vzduchu v cévách, se doporučuje tlak 2,5 až 3 atmosféry po dobu 2 - 4 hodiny. Léčbu lze opakovat.

-    při závažné otravě oxidem uhelnatým je tlak 2,5 až 3,0 atmosféry. Léčba obvykle trvá 45 minut.

-    při poškození tkáně radiační terapií (osteoradionekróza) je tlak 2,4 atmosfér po dobu asi 90 minut,

-    při závažných infekcích tkání (klostridiální myonekróza, gangréna) se používá tlak 3 atmosféry po dobu asi 90 minut. Léčbu lze opakovat.

Použití u dětí a dospívajících

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Kyslíkem mohou být léčeny děti jakéhokoli věku. U novorozenců je třeba používat vždy nejnižší účinnou koncentraci. Další informace naleznete ve varováních a opatřeních pro děti a dospívající (bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coxonii užívat).

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

V tlakové komoře mohou být léčeny děti jakéhokoli věku. O délce a četnosti léčby dítěte rozhodne lékař.

Jestliže jste užil(a) více Conoxie, než jste měl(a)

Pokud užijete více Conoxie, než jste měl(a), můžete pozorovat příznaky předávkování. Příliš mnoho tohoto přípravku:

-    Může ovlivnit respirační funkce a ve výjimečných případech (například u některých pacientů trpících chronickou plicní chorobou) to může způsobit anestezii oxidem uhličitým/bezvědomí.

-    Může způsobit bolest, suchý kašel či dokonce zástavu dýchání.

Dojde-li k těmto příznakům předávkování, vždy kontaktujte svého lékaře. Pokud se u Vás vyskytnou závažné příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Máte-li jakékoli další otázky k používání tohoto výrobku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se obvykle objevují při vysoké koncentraci (nad 70 %) a dlouhodobější léčbě (alespoň 6 - 12 hodin).

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem, který může nastat, jsou závažné dýchací obtíže, takzvaný respirační stresový syndrom (může vést k plicní fibróze).

Podávání kyslíku může také způsobit respirační depresi. Je to obvykle způsobeno příliš liberálním podáváním kyslíku pacientům se sníženou citlivostí na oxid uhličitý, jak je zřejmé u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Není známo, do jaké míry je tento jev obvyklý.

Nejobvyklejšími nežádoucími účinky jsou popáleniny. Přestože je tento nežádoucí účinek nejobvyklejší, je vzácný a postihuje 1 z 1000 lidí. Popáleniny jsou spojeny s některými vlastnostmi kyslíku. Kyslík může iniciovat oheň.

Další známé příznaky pociťované při léčbě kyslíkem jsou bolest spojená s dýcháním, suchý kašel a zástava dechu (atelektáza, pleuritis). Tyto příznaky jsou méně časté a mohou postihnout až 1 ze 100 lidí.

Pokud pocítíte některý z těchto nežádoucích účinků, zastavte léčbu a informujte svého lékaře. Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou zmatení a křeče (epilepsie). Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné a mohou postihnout 1 z 1000 lidí.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je pocit tlaku ve středním uchu a ruptura bubínku.

Tento nežádoucí účinek je méně častý a může postihnout až 1 ze 100 lidí.

Úzkostlivost je vzácný nežádoucí účinek, postihující 1 z 1000 lidí.

U následujících nežádoucích účinků není známo, jak jsou časté: pocit tlaku/bolest v nose (podráždění dutin), zkreslené vidění (myopie), ruptura červených krvinek (hemolytická anemie), poškození plic (plicní fibróza).

Při léčbě kyslíkem v hyperbarické komoře jste vždy pod dohledem zdravotníka. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, neprodleně informujte zdravotníka.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Léčba kyslíkem za normálního tlaku

Zvláštní opatrnosti je třeba při léčbě novorozenců, protože jsou mnohem citlivější na některé nežádoucí účinky.

Nejzávažnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem u novorozenců je poškození oka (retrolentální fibroplasie), což může způsobit zhoršené vidění. Tento nežádoucí účinek je vzácný a může postihnout až 1 z 1 000 novorozenců.

Další závažný nežádoucí účinek se nazývá bronchopulmonání dysplasie a postihuje plíce. Není známo, do jaké míry je tento nežádoucí účinek obvyklý.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě zastavte léčbu a obraťte se na svého lékaře.

Léčba kyslíkem pod vysokým tlakem

Nejsou známy žádné jiné nežádoucí účinky způsobené léčbou kyslíkem v hyperbarické komoře, než ty, které byly hlášeny pro dospělé.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Conoxii uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahve za „Exp“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

V blízkosti lahve s Conoxií NEKUŘTE a nemanipulujte s otevřeným ohněm. Tento

přípravek způsobuje, že oheň hoří mnohem intenzivněji.

-    Lahve je třeba uchovávat v dobře větraných prostorách vyhrazených k uchovávání medicinálních plynů.

-    Lahve je třeba uchovávat pod zastřešením, uchovávat v suchu a čistotě, chránit před olejem a mastnotami, mimo dosah hořlavého materiálu při teplotách od -30 °C do +50 °C.

-    Je třeba učinit opatření pro zamezení otřesů nebo pádu.

-    Lahve obsahující různé druhy plynů je třeba uchovávat odděleně. Plné a prázdné lahve je třeba uchovávat odděleně.

-    Lahve uchovávejte a přepravujte s uzavřenými ventily.

-    Nepoužívejte tento přípravek, pokud není na lahvi neporušená pečeť, aby se zabránilo svévolné manipulaci.

6.    Obsah balení a další informace

Co Conoxia obsahuje

-    Léčivou látkou je kyslík 100 % (V/V)

-    Tento přípravek neobsahuje žádné další látky.

Jak Conoxia vypadá a co obsahuje toto balení

Léková forma: medicinální plyn, stlačený. Je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti.

Velikost lahve (vodní kapacita v l)

Typ ventilu +)

Materiál

lahve

Plnicí tlak při teplotě 15 °C (bar)

Obsah (m kyslíku při tlaku 1 bar a teplotě 15 °C)

0,5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

0,1

0,5

Pin index

CrMo ocel

200

0,1

0,5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

0,1

0,5

Pin index

Hliník

200

0,1

1

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

0,2

1

Pin index

CrMo ocel

200

0,2

1

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

0,2

1

Pin index

Hliník

200

0,2

2

W 21,8

CrMo ocel

150

0,3

2

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

150

0,3

2

W 21,8

CrMo ocel

200

0,4

2

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

0,4

2

Pin index

CrMo ocel

200

0,4

2

W 21,8

Hliník

200

0,4

2

Pin index

Hliník

200

0,4

2

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,4

2

++) LIV a +++) LIV

W 21,8 s integrovaným regulátorem tlaku s RPV a voličem průtoku

Hliník

200

0,4

2,5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

0,5

2,5

Pin index

CrMo ocel

200

0,5

2,5

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

0,5

2,5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

0,5

2,5

Pin index

Hliník

200

0,5

2,5

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,5

3

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

0,6

3

Pin index

CrMo ocel

200

0,6

3

Integrovaný ventil =W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

0,6

3

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

0,6

3

Pin index

Hliník

200

0,6

3

Integrovaný ventil =W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,6

3,5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

0,7

3,5

Pin index

CrMo ocel

200

0,7

3,5

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

0,7

3,5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

0,7

3,5

Pin index

Hliník

200

0,7

3,5

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,7

4

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

0,8

4

Pin index

CrMo ocel

200

0,8

4

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

0,8

4

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

0,8

4

Pin index

Hliník

200

0,8

4

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,8

4,75

Pin index

CrMo ocel

200

1,05

5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

150

0,75

5

Pin index

CrMo ocel

150

0,75

5

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

150

0,75

5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

150

0,75

5

Pin index

Hliník

150

0,75

5

W 21,8 s RPV

Hliník

150

0,75

5

W 21,8

CrMo ocel

200

1,1

5

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

1,1

5

Pin index

CrMo ocel

200

1,1

5

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

1,1

5

W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,1

5

Pin index

Hliník

200

1,1

5

++) LIV a +++) LIV

W 21,8 s integrovaným regulátorem tlaku s RPV a voličem průtoku

Hliník

200

1,1

6

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

1,2

6

Pin index

CrMo ocel

200

1,2

6

Integrovaný ventil =W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

1,2

6

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

1,2

6

Pin index

Hliník

200

1,2

6

Integrovaný ventil =W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,2

7

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

1,4

7

Pin index

CrMo ocel

200

1,4

7

Integrovaný ventil =W 21 s RPV

CrMo ocel

200

1,4

7

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

1,4

7

Pin index

Hliník

200

1,4

7

Integrovaný ventil =W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,4

8

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

1,6

8

Pin index

CrMo ocel

200

1,6

8

Integrovaný ventil =W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

1,6

8

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

1,6

8

Pin index

Hliník

200

1,6

8

Integrovaný ventil =W 21,8

s RPV

Hliník

200

1,6

10

W 21,8

CrMo ocel

150

1,6

10

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

150

1,6

10

W 21,8

Hliník

150

1,6

10

W 21,8 s RPV

Hliník

150

1,6

10

W 21,8

CrMo ocel

200

2,2

10

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

2,2

10

Pin index

CrMo ocel

200

2,2

10

W 21,8

Hliník

200

2,2

10

W 21,8 s RPV

Hliník

200

2,2

10

Pin index

Hliník

200

2,2

++) LIV = (integrovaný ventil Linde): Miniflow: průtok 0-5 l/min +++) LIV = (integrovaný ventil Linde): Midiflow: průtok 0-15 l/min ++++) LIV = (integrovaný ventil Linde): Maxiflow: průtok 0-25 l/min Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

10

+++) LIV a ++++) LIV

W 21,8 s integrovaným regulátorem tlaku s RPV a voličem průtoku

Hliník

200

2,2

15

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

3,0

15

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

3,0

16

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

3,2

16

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

Hliník

200

3,2

20

W 21,8

CrMo ocel

150

3,0

20

W 21,8

Hliník

150

3,0

20

W 21,8

CrMo ocel

200

4,3

20

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

4,3

20

W 21,8

Hliník

200

4,3

28

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

150

5,9

28

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

5,9

30

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

150

4,5

30

Ventil ZAP/VYP=W 21,8

CrMo ocel

200

6,0

40

W 21,8

CrMo ocel

150

6,5

40

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

150

6,5

40

W 21,8

CrMo ocel

200

8,0

50

W 21,8

CrMo ocel

150

7,5

50

W 21,8

CrMo ocel

200

10,8

50

W 21,8 s RPV

CrMo ocel

200

10,8

Svazek 12x50

W 21,8

CrMo ocel

200

129,6

Svazek 12x40

W 21,8

CrMo ocel

200

102,0

Materiál ventilů lahví: poniklovaná a pochromovaná mosaz, materiál svaz

ku ventilů: mosaz


Držitel rozhodnutí o registraci

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika Telefon:    272 100 111

Fax:    272 100 232

Výrobci:

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika

Linde Gas a.s.

Černovické nábřeží 10 Brno 618 00

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.11.2015

13