Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Conoxia, Kapalný Medicinální Plyn

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Kryokontejnery


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

CONOXIA, kapalný medicinální plyn

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1,00 l plynu za standardních podmínek (1,013 bar, 15° C) obsahuje 1,00 l Oxygenům 100 % obj..

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Medicinální plyn, kapalný

1 litr kapalného kyslíku se odpaří na 853 l plynu za atmosférického tlaku a teploty 15° C.

Typ kryokontejneru : ..............................

Kryokontejner o vodní kapacitě x l obsahuje y l plynu při atmosférickém tlaku a teplotě 15° C.

Kryokontejner

typ

Vodní kapacita x ( 1 )

Objem y

(l Oxygenum při tlaku 1 bar a teplotě 15°C)

Cisterna

21 000

17 913 000

Cisterna Homelox

1000

853 000

Eurocyl 600

600

511 800

POS 500

500

426 500

Homelox 21

21

17 913

Homelox 41

41

34 973

Homelox 46

46

39 238

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Plyn k inhalaci

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

V místech, kde je používána terapie kyslíkem, je zakázáno kouření a používání nechráněného ohně. Zabraňte kontaktu s olejem a mastnotou.

Použ. do: viz nálepka na kryokontejneru

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Cisterny nevystavovat teplotám nižším než -30°C a vyšším než +50°C.

Cisterny udržovat z dosahu hořlavého materiálu.

Kryogenní nádoby by měly být skladovány v dobře větraném prostředí vyhrazeném k uchovávání medicinálních plynů.

Kryogenní nádoby by měly být uchovávány pod zastřešením, udržovány v suchu a čistotě, z dosahu hořlavého materiálu, při teplotě od -30° C do +50° C.

Měla by být učiněna opatření k zabránění otřesů a pádů.

Během přepravy dopravními vozidly by nádoby měly být upevněny pásy proti pádu.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Po uplynutí doby použitelnosti vraťte kryokontejner výrobci.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Linde Gas, a.s.

U Technoplynu 1324 Praha 9 - Kyje 198 00

Česká republika Telefon:    272 100 111

Fax:    272 100 232

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 87/531/07-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: Viz. nálepka na kryokontejneru

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Medicinální plyny smí být použity jen pro inhalaci podle instrukce lékaře. Používejte pouze odběrová zařízení určená pro medicinální kyslík. Zkontrolujte, že připojení k odběrovému zařízení je čisté a v dobrém stavu.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.