Příbalový Leták

Condrosulf 400 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička, Condrosulf400, cps dur 60 (180)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Condrosulf 400 mg Tvrdé tobolky

Chondroitini natrii sulfas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: Chondroitini natrii sulfas 400 mg v jedné tvrdé tobolce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sodík aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tvrdá tobolka,

60 (180) tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: (měsíc/rok)

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 29/614/96-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména osteoartrózy kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) kloubu mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky.

Dospělí užívají první 2 týdny léčby 2krát denně 2 tvrdé tobolky, další 2-3 měsíce 1krát denně 2 tvrdé tobolky.

Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Přípravek Condrosulf 400 mg, tvrdé tobolky se užívá před jídlem, během jídla nebo po jídle. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Tvrdé tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


„Condrosulf 400 mg tvrdé tobolky“


MINIMUM INFORMACÍ UVÁDÉNÝCH NA BLISTRECH

Condrosulf400, cps dur_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Condrosulf 400 mg tvrdé tobolky chondroitini natrii sulfas


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP (měsíc/rok)


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT


3