Příbalový Leták

Condrodin 400 Mg

Sp.zn.sukls67907/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Condrodin 400 mg, tvrdé tobolky

chondroitini natrii sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-    Ponechte si tuto příbalovou informaci. Můžete potřebovat si ji přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci najdete:

1.    Co je Condrodin a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Condrodin užívat

3.    Jak se Condrodin užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Condrodin uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE CONDRODIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka v přípravku Condrodin, chondroitin-sulfát, je látka přirozeně se vyskytující v lidském těle. Je to jedna ze strukturálních součástí kloubní chrupavky.

Condrodin se používá k symptomatické léčbě artrózy kolen a kyčlí. Nástup účinku přípravku je pomalý (6-8 týdnů), a proto se doporučují další léky k tišení akutní a krátkodobé bolesti. Účinky léčby obvykle přetrvávají 2-3 měsíce po ukončení léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CONDRODIN UŽÍVAT Neužívejte Condrodin:

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na chondroitin-sulfát nebo na kteroukoli další složku přípravku Condrodin.

Zvláštní opatrnosti při užívání Condrodinu je zapotřebí:

•    jestliže máte onemocnění srdce (srdeční nedostatečnost) nebo nedostatečnou funkci ledvin. Condrodin může být příčinou hromadění tekutin v těle a vzniku otoků.

•    jestliže máte nedostatečnou funkci jater.

•    jestliže užíváte léky ovlivňující srážlivost krve (jako je kyselina acetylsalicylová, dipyridamol nebo klopidogrel).

•    jestliže užíváte analgetika, protože užívání chondroitin-sulfátu může snižovat potřebu podávání léků tišících bolest.

Užívání dalších léčivých přípravků

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo které jste užíval (a) v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To se zejména týká léků ovlivňujících srážlivost krve (jako je warfarin, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol nebo clopidogrel). Užíváte-li warfarin, lékař může požadovat častější kontroly INR po zahájení nebo přerušení užívání Condrodinu.

Užívání Condrodinu s jídlem a pitím

Condrodin lze užívat před jídlem, při jídle i po jídle. Jste-li osoba náchylná k břišním problémům, užívejte lék po jídle.

Tobolky se nemají kousat, ale spolknout celé s odpovídajícím množstvím tekutiny (např. sklenice vody).

Těhotenství a kojení

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv přípravek.

Ohledně užívání Condrodinu v průběhu těhotenství nebo kojení nejsou žádné zkušenosti, takže by se neměl v této době používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neukázalo se, že by Condrodin narušoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE CONDRODIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Condrodin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se nemají kousat, ale spolknout celé s odpovídajícím množstvím tekutiny (např. sklenice vody).

Doporučená dávka je 800 mg, tedy 2 tobolky jako jedna denní dávka po dobu tří měsíců.

V závažnějších případech je doporučená dávka 1200 mg, tedy 3 tobolky denně, v prvních 4-6 týdnech léčby a následně 800 mg denně až do skončení tříměsíčního léčebného období. Denní dávku 1200 mg lze užívat jako jednu dávku nebo rozdělit na tři dílčí dávky, tedy 1 tobolku třikrát denně.

Léčba sestává z opakujících se tříměsíčních léčebných období proložených dvěma měsíci bez užívání přípravku.

Condrodin se nedoporučuje pro děti.

Jestliže jste užil(a) více Condrodinu, než jste měl(a)

Bylo nahlášeno jedno neúmyslné nebo záměrné užití nadměrné dávky bez následků pro pacienta (bez zvracení, pocitu na zvracení nebo změn v koncentraci elektrolytů v krvi). Na základě studií nejsou očekávány žádné účinky nebo příznaky. V případě předávkování vždy kontaktujte lékaře nebo toxikologické centrum (tel. 224 91 92 93).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Condrodin

Neočekávají se žádné mimořádné účinky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, ale pokračujte v léčbě užíváním normální dávky následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Condrodin

Neočekávají se žádné mimořádné účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Condrodin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 uživatele z 1000):

Poruchy zažívacího traktu: Poruchy zažívacího traktu (jako je bolest v horní části břicha, pocit na zvracení nebo průjem).

Poruchy kůže a podkožní tkáně: Zarudnutí kůže, vyrážky ve formě pupínků, dráždivý zánět kůže, kopřivka, ekzém, svědění kůže.

Celkové příznaky: Otok.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. .

5.    JAK CONDRODIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti

Nepoužívejte Condrodin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE Co Condrodin obsahuje

-    Léčivou látkou je chondroitini natrii sulfas. Jedna tvrdá tobolka obsahuje chondroitini natrii sulfas 400 mg .

-    Pomocné látky jsou: magnesium-stearát. Pomocnými látkami v plášti tobolky jsou želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), sodná sůl erythrosinu (E127) a červený oxid železitý (E172).

Jak Condrodin vypadá a co obsahuje toto balení

Al-PVC/PVDC blistr obsahující tvrdé tobolky s oranžovým víčkem a žlutým tělem. Tobolky obsahují bílý až téměř bílý hygroskopický prášek.

Tobolky Condrodinu jsou k dispozici v baleních po 24, 60 a 180 tobolkách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Bioibérica, S.A.

Ctra. Nacional II, Km.680,6.

08389 Palafolls. Barcelona Španělsko

Výrobce

J.URIACH & Cia., S.A.

Camí Reial, 51-57. Pol. Ind. Riera de Caldes.

08184 Palau-Solitá i Plegamans. Barcelona Španělsko

Tato příbalová informace byla schválena 28.1.2015.