Příbalový Leták

Combogesic 500 Mg/150 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Combogesic 500 mg/150 mg potahované tablety paracetamolum/ibuprofenum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a ibuprofenum 150 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy. Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


8 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 16 potahovaných tablet 24 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 32 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Pro krátkodobé použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pharmaswiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


07/073/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Pro dočasnou úlevu od bolesti spojenou s: bolestí hlavy, migrénou, bolestí zad, menstruační bolestí, bolestí zubů, bolestí svalů, nachlazením a příznaky chřipky, bolestí v krku a ke snížení horečky.

Dospělí: obvyklá dávka je jedna až dvě tablety každých 6 hodin dle potřeby, maximálně však 6 tablet za 24 hodin.

Děti mladší 18 let: tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 18 let.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


combogesic 500 mg/150 mg potahované tablety


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Combogesic 500 mg/150 mg potahované tablety paracetamolum/ibuprofenum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pharmaswiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže


5. JINÉ