Příbalový Leták

Combicol Kent


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COMBICOL KENT injekční suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


MUDr. Oto Sova, CSc., Brněnská 49, 040 11 Košice, Slovenská republika:


MUDr. Oto Sova, CSc., BOOS – Biologické substance, Tr.SNP č.5., 040 11 Košice, Slovenská republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COMBICOL KENT injekční suspenze


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Purifikované bílkovinné antigeny E. coli typů K 88 ab, K 88 ac, K 99, a 987 – P s minimálním titrem 1 : 128 a LT enterotoxin s minimálním titrem 1 : 64 ana partés po 15,9 vol.%.

Adjuvans: Aluminium hydroxid gel 20 vol. %

Excipiens: Formaldehyd 0,5 vol. %


4. INDIKACE


K pasivní imunizaci selat, telat, jehňat a kůzlat prostřednictvím aktivní imunizace matek za účelem snížení mortality a klinických příznaků novorozeneckých koli infekcí a koli průjmů.


5. KONTRAINDIKACE


Nedoporučuje se vakcinovat zvířata nemocná.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nebyly pozorovány.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Prasata, krávy, ovce a kozy.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Vakcína se podává formou intramuskulární injekce v množství 2 ml pro březí prasnice, ovce a kozy a v množství 4 ml pro březí krávy 6 – 4 týdny před očekávaným porodem.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Vakcínu podáváme sterilní injekční stříkačkou do šíjového anebo stehenního svalu.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2C - 8C)

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 10 hodin


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Neuplatňuje se.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Leden 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

BIOFARM - Distribuce léčiv, MVDr. Miloš Zuda

Kápovská 236/III, 380 01 Dačice

Tel. sklad 384420420

tel. byt +záznamník 384420356

tel. kanc.+záznamník 384420024

fax 384420024

Mobil 0602 536 535 ( MVDr.Zuda Miloš )

E-mail zuda@dac.cz

IČO: 40723593 DIČ: 087-6108311627