Příbalový Leták

Combair 200 Mikrogramů/6 Mikrogramů/Dávka Roztok K Inhalaci V Tlak. Ob

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Combair 200 mikrogramů/6 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu Pouze pro dospělé

beclometasoni dipropionas, formoteroli fumaras dihydricus


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna odměřená dávka (z ventilu) obsahuje: beclometasoni dipropionas 200 mikrogramů, formoteroli fumaras dihydricus 6 mikrogramů. To odpovídá podané dávce (z dávkovače) 177,7 mikrogramů beclometasoni dipropionas a formoteroli fumaras dihydricus 5,1 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: norfluran (HFA 134a), bezvodý ethanol, kyselina chlorovodíková.


Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Roztok k inhalaci v tlakovém obalu

1    tlaková nádobka o 120 dávkách

2    tlakové nádobky o 120 dávkách 1 tlaková nádobka o 180 dávkách


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Při inhalaci držte tlakovou nádobku ve svislé poloze. Obsahuje roztok v tlakovém obalu. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C, nádobku nepropichujte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím ve věku do 18 let.


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Před vydáním pacientovi:

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C.

Po vydání pacientovi:

Nepoužívejte přípravek déle než 5 měsíců ode dne vydání v lékárně (vyznačeném lékárníkem na přelepce). Neuchovávejte při teplotě vyšší než 25 oC.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Pro lékárníka: zapište, prosím, datum vydání pacientovi na odstranitelnou přelepku a nalepte ji na inhalátor. Zajistěte, aby doba mezi vydáním pacientovi a expirací byla nejméně 5 měsíců.


Prostor na přelepce:


Datum vydání


dd/mm/yy


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse16/16, 1010 Vídeň, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


14/001/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Combair 200 mikrogramů/6 mikrogramů


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU štítek


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Combair 200 mikrogramů/6 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu Pouze pro dospělé

beclometasoni dipropionas, formoteroli fumaras dihydricus Pouze inhalační podání.

~2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Při inhalaci držte tlakovou nádobku ve svislé poloze.

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

120 dávek

180 dávek

6. JINÉ

3