Příbalový Leták

Colistimax 1 200 000 Iu/G

Codifar NV Colistimax 1200

SPCSouhrn údajů o přípravku


1NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLISTIMAX 1200 prášek pro přípravu perorálního roztoku


2KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Každý gram obsahuje


Léčivá látka:

Colistini sulfas: 1.200.000 IU (ekvivalentní 50 mg) .


Pomocné látky:

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3LÉKOVÁ FORMA


Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Popis: Téměř bílý homogenní prášek


4KLINICKÉ ÚDAJE


4.1Cílový druh zvířat


Telata (neruminující) a selata.


4.2Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba gastrointestinálních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin, zejména E.coli a Salmonella spp.


4.3Kontraindikace


Nejsou.


4.4Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou popisována.


4.5Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě projevů silné bakteriální diarei s rizikem septikemie se doporučuje podpořit perorální léčbu parenterální aplikací antibiotik podobného spektra.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu léčiva s kůží a jeho inhalaci během aplikace. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného obleku, respirátoru a rukavic.

V případě nekorektní aplikace vyhledejte lékařské ošetření.


4.6Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou popisovány.


4.7Použití v průběhu březosti a laktace


Neuplatňuje se.


4.8Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou popisovány.


4.9Podávané množství a způsob podání


Perorálně v mléčné náhražce u telat, u selat v pitné vodě.


Telata: 5 g Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na 100 kg ž.hm., 2 x denně (ekvivalentní 5 mg kolistinu sulfát na kg ž.hm. a den) po dobu 5 až 7 dnů.


Selata: 1 g Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na 10 kg ž.hm. (equivalentní o 5 mg kolistinu sulfát na1 kg ž.hm.) po dobu 5 až 7 dnů.


1 kg Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na1000 litrů pitné vody.


4.10Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Bez specifických upozornění..


4.11Ochranné lhůty


Maso telat: 7 dní.

Maso selat: 2 dny.


5FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: polymyxines

ATC vet. kód: QA07AA10


5.1Farmakodynamické vlastnosti


Kolistin je polypeptidové antibiotikum s vlastnostmi a účinky shodnými s antibiotiky skupiny polymyxínů. Jde o cyklický polypeptid produkovaný Bacillus polymyxa subsp.colistinus složený zejména ze směsi polymyxinu E1 a E2. Čistý kolistin obsahuje v 1 mg báze 30.000 IU. Kolistin sulfát obsahuje 800µg báze/ mg(equivalent 24.000 IU/mg).


Polymyxiny se vyznačují bactericidním účinkem na gramnegativní bakterie prostřednictvím fosfolipidů vnější buněčné membrány. Propustnost buněk je narušena a vede k lýzi buněk (mechanizmus je srovnatelný s kationtovými detergenty). Endotoxiny gramnegativních bakterií, které se při této interakci objevují, vedou k jejich inhibici.

Spektrum kolistinu zahrnuje pouze gramnegativní bakterie. Velmi citlivé (MIC 0,05-2 µg/ ml ) jsou E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Bordetella spp. a Klebsiella spp.

Rezistentní nejsou E.coli (MIC90: 0,78 - 4 µg/ml), Salmonella spp. (MIC90: 4 µg/ml). Resistence se v důsledku změn v buněčné stěně mikroorganismů vyskytuje velmi zřídka. Nízká frekvence získané rezistence souvisí s tím, že jde pouze o chromozomálně nikoliv plazmidově vázanou rezistenci. Chromozomálně kódovaná rezistence je přitom reversibilní a mizí, jestliže příslušná populace buněk není pod selekčním tlakem kolistinu.

Mezi polymyxiny existuje zkřížená rezistence.

Grampozitivní bakterie jsou přirozeně rezistentní.


5.2Farmakokinetické vlastnosti


Kolistin sulfát je slabě absorbován po orálním podání, a proto zůstává aktivní v GIT traktu. Je vylučován prakticky pouze ve fécés.


6FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1Seznam pomocných látek


Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Monohydrát laktózy


6.2Inkompatibility


Nekombinovat s bakteriostatickými antibiotiky.


6.3Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 9 hodin.

Medikované mléko musí být spotřebováno okamžitě.


6.4Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v suchu a při teplotě do 25 °C

Uchovávejte v dobře uzavřeném váčku.


6.5Druh a složení vnitřního obalu


Aluminiové váčky (LDPE/Al) o obsahu:100g, 250g, 500g, 1 kg a 2 kg.


6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Při likvidaci odpadního materiálu u a nepoužitého zbytku postupovat podle platných legislativních předpisů v ČR.


7DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KELA N.V., St. Lenaartseweg 48, 2320 Hoogstraten, BELGIE


8REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


96/001/07-C


9Datum registrace/ prodloužení registrace


15. 1. 2007


10DATUM REVIZE TEXTU


Březen 2011


October 2006 4 / 4 CZ