Příbalový Leták

Colistimax 1 200 000 Iu/G

KELA NV Colistimax 1200

PIPŘÍBALOVÁ INFORMACE


1JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA N.V.,

St. Lenaartseweg 48,

2320 Hoogstraten,

BELGIE


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Laboratoires Biové

3 Rue de Lorraine

62510 Arques

Francie


2NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COLISTIMAX 1200 prášek pro přípravu perorálního roztoku

Colistini sulfas


3OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každý gram obsahuje


Léčivá látka:

Colistini sulas 1.200.000 IU (ekvivalentní 50 mg)


4INDIKACE


Léčba gastrointestinálních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kolistin, zejména E.coli a Salmonella spp.


5KONTRAINDIKACE


Nejsou


6NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou popisovány.


7CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Telata (neruminující) a selata.


8DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorálně v mléčné náhražce u telat, u selat v pitné vodě.


Telata: 5 g Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na 100 kg ž.hm., 2 x denně (ekvivalentní 5 mg kolistinu sulfát na kg ž.hm. a den) po dobu 5 až 7 dnů.


Selata: 1 g Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na 10 kg ž.hm. (equivalentní o 5 mg kolistinu sulfát na1 kg ž.hm.) po dobu 5 až 7 dnů.


1 kg Colistimax 1200 plv. sol. a.u.v. na1000 litrů pitné vody.


9POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Nejsou popisovány.


10OCHRANNÁ LHŮTA


Maso telat: 7 dní

Maso selat: 2 dny.


11ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte v suchu a při teplotě do 25 °C

Uchovávejte v dobře uzavřeném váčku.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě podle návodu: 9 hodin.

Medikované mléko musí být spotřebováno okamžitě.


12ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě projevů silné bakteriální diarei s rizikem septikemie se doporučuje podpořit perorální léčbu parenterální aplikací antibiotik podobného spektra.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu léčiva s kůží a jeho inhalaci během aplikace. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného obleku, respirátoru a rukavic.

V případě nekorektní aplikace vyhledejte lékařské ošetření.


13ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Při likvidaci odpadního materiálu a nepoužitého zbytku postupovat podle platných legislativních předpisů v ČR.


14DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Březen 2011

Březen 2011 3 / 3 CZ