Příbalový Leták

Coldrex Proti Bolesti V Krku Citron S Medem

Informace pro variantu: Pastilka (12 I,2,5mg/1,2mg), Pastilka (20 I,2,5mg/1,2mg), Pastilka (20 Ii,2,5mg/1,2mg), Pastilka (10 I,2,5mg/1,2mg), Pastilka (12 Ii,2,5mg/1,2mg), Pastilka (10 Ii,2,5mg/1,2mg), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls189069/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRON S MEDEM

2,5 mg/1,2 mg

Pastilky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna pastilka obsahuje:

Léčivé látky:

Hexylresorcinolum    2,5 mg

Benzalkonii chloridi solutio    1,2 mg

Pomocné látky se známým účinkem: sacharosa, tekutá glukosa Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Pastilka

Popis přípravku: světležluté okrouhlé pastilky citronové a medové vůně.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek je určen k odstranění bolestí v krku různého původu, zejména bolestí provázejících faryngitidu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 12 let:

1 pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech každé 3 hodiny dle potřeby. Maximální dávka je 8 pastilek během 24 hodin.

Pediatrická populace

Děti 7-12 let: 1 pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech každé 3 hodiny dle potřeby. Maximální dávka je 4 pastilky během 24 hodin.

Pastilky se nesmí užívat těsně před jídlem nebo během jídla.

Přípravek se obvykle užívá 1-5 dnů.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Přípravek nesmí být podáván dětem do 7 let.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Diabetici mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Je třeba opatrnosti u pacientů s diabetes mellitus.

Přípravek obsahuje sacharosu a tekutou glukosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázové deficienci by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Přípravek lze užívat současně s antibiotiky.

Pastilky se nesmí užívat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost benzalkonium-chloridu.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Není dostatek důkazů o bezpečnosti přípravku v průběhu těhotenství u lidí a laboratorních zvířat. Obě léčivé látky hexylresorcinol a benzalkonium chlorid jsou používány mnoho let bez jakýchkoliv škodlivých následků. Přesto je třeba dbát zvýšené opatrnosti stejně jako u ostatních léků.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Coldrex proti boleti v krku citron s medem nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Frekvence výskytu nežádoucích účinků:

Velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1 000 až <1/100); vzácné (>1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000);

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Gastrointestinální poruchy

Pálení v krku

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Toxická dávka benzalkonia při požití ústy je mezi 1-3 g, příznaky předávkování jsou nepravděpodobné u přípravku obsahujícího tak nízkou dávku.

Předávkování hexylresorcinolem může vyvolat mírné příznaky podráždění GIT. Léčba je symptomatická.

Příznaky předávkování jsou teoreticky možné u dětí, které požily alespoň 50 pastilek během poměrně krátké doby. Při tak extrémním předávkování v souvislosti s obsahem mentolu se může objevit nausea, zvracení, průjem, profúzní pocení a intenzivní pocit žízně.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

ATC skupina: R02AA20 Farmakoterapeutická skupina: Krční léčiva, antiseptika Hexylresorcinol je lokální anestetikum s cíleným účinkem na sliznici úst a hrdla. Má též mírný antiseptický účinek.

Roztok benzalkonium-chloridu je kvartérní amoniová sůl s antiseptickou aktivitou vlastní této skupině sloučenin.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Obě léčivé látky hexylresorcinol a benzalkonium chlorid působí lokálně na sliznici, hexylresorcinol na nervové buňky sliznice. Při užívání doporučených dávek nedochází k celkové resorpci léčivých látek z orofaryngeální sliznice nebo gastrointestinálního traktu polykáním slin a tím ani k celkovým farmakologickým projevům.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V preklinických údajích o bezpečnosti těchto léčivých látek nejsou žádné další závažné údaje, které by nebyly uvedeny v SPC.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam všech pomocných látek

levomenthol

propylenglykol

tekuté medové aroma

citronové aroma

karamelové barvivo (E150c)

betakaroten

sacharosa

tekutá glukosa

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

a)    Bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, papírová krabička.

b)    Bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, zatavená metalizovaná folie Velikost balení 10, 12, 20 pastilek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA as.

Drážní 253/7 Slatina 627 00 Brno Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO 69/189/01-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30.5.2001

Datum posledního prodloužení registrace: 7.10.2015

10.    DATUM REVIZE TEXTU

2.12.2015

4