Příbalový Leták

Coldrex Proti Bolesti V Krku Citron S Medem

Informace pro variantu: Pastilka (12 I,2,5mg/1,2mg), Pastilka (20 I,2,5mg/1,2mg), Pastilka (20 Ii,2,5mg/1,2mg), Pastilka (10 I,2,5mg/1,2mg), Pastilka (12 Ii,2,5mg/1,2mg), Pastilka (10 Ii,2,5mg/1,2mg), zobrazit další variantu

sp.sukls189072/2015 a sp.zn.sukls189069/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem Coldrex proti bolesti v krku ostružina

2,5 mg/1,2 mg pastilky

Hexylresorcinolum, benzalkonii chloridi solutio

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Coldrex proti bolesti v krku a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívat

3.    Jak se přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Coldrex proti bolesti v krku a k čemu se používá

Coldrex proti bolesti v krku obsahuje hexylresorcinol, anestetikum (odstraňuje bolest), které má současně antibakteriální účinek (ničí bakterie). Dále obsahuje benzalkonium chlorid, který působí rovněž antibakteriálně.

Coldrex proti bolesti v krku je určen k odstranění bolesti v krku různého původu, zejména bolesti provázejících zánět hltanu (faryngitida). Je určen pro dospělé, dospívající a děti od 7 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívat

Neužívejte přípravek Coldrex proti bolesti v krku:

-    jestliže jste alergický(á) na hexylresorcinol, roztok benzalkonium-chloridu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek není určen dětem mladším 7 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Coldrex proti bolesti v krku se poraďte se svým lékařem:

-    jestliže máte diabetes (cukrovku).

Pokud se u Vás během léčby objeví horečka, bolest hlavy či zvracení, nebo pokud se bolest v krku zhoršuje, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex proti bolesti v krku

Vzájemné ovlivnění účinků jiných léků s tímto přípravkem není známo. Přípravek lze užívat současně s antibiotiky.

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku s jídlem a pitím

Pastilky se nesmí užívat společně s mlékem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství a v době kojení je vhodné se předem poradit s lékařem o užívání přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Coldrex proti boleti v krku nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina a citron s medem obsahuje sacharosu a tekutou glukosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina obsahuje azobarviva

Přípravek Coldrex proti bolesti v krku ostružina obsahuje azobarviva (BN (E151), ponceau 4R (E124)), která mohou způsobit alergickou reakci.

3. Jak se přípravek Coldrex proti bolesti v krku užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby. Neužívejte více než 8 pastilek za 24 hodin.

Děti od 7 do 12 let: 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby. Nepodávejte více než 4 pastilky za 24 hodin.

Nepodávejte dětem mladším 7 let.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Pokud se u Vás příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex proti bolesti v krku, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky nejsou popsány, vzácně (u 1 z 1 000 pacientů) se může objevit přecitlivělost na některou složku přípravku projevující se pálením v krku nebo kožní vyrážkou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Coldrex proti bolesti v krku obsahuje

-    Léčivými látkami jsou hexylresorcinolum 2,5 mg a benzalkonii chloridi solutio 1,2 mg v 1 pastilce.

-    Dalšími složkami jsou:

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem:

Levomenthol, propylenglykol, citrónové aroma, tekuté medové aroma, karamelové barvivo (E150c), betakaroten, sacharosa, tekutá glukosa.

Coldrex proti bolesti v krku ostružina:

Levomenthol, ostružinové aroma, propylenglykol, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R (E124), brilantní čerň BN (E151), sacharosa, tekutá glukosa.

Jak přípravek Coldrex proti bolesti v krku vypadá a co obsahuje toto balení

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem:

Světležluté okrouhlé pastilky citronové a medové vůně.

Coldrex proti bolesti v krku ostružina:

Světle fialové, hladké, okrouhlé pastilky charakteristické vůně po ostružinách.

Velikost balení: 10, 12 a 20 pastilek. Bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, papírová krabička nebo bílý neprůhledný PVC/PVDC// Al blistr, zatavená metalizovaná folie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA as.

Drážní 253/7 Slatina 627 00 Brno Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz Výrobce

Ernest Jackson & Co.Ltd., Crediton, Devon, Velká Británie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015

4/4