Příbalový Leták

Coglamune

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COGLAMUNE injekční suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

CZ Veterinaria S.A., La Relva s/n, 36400 Porrino (Pontevedra), Španělsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COGLAMUNE injekční suspenze


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


2 ml vakcinační dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Clostridium perfringens (typ A, C, D)*: Toxoid Alfa 2,0 I.U./ml, Toxoid Beta 10,0 I.U./ml, Toxoid Epsilon 5,0 I.U./ml

* Antigeny v dostatečném množství ke získání uvedené hladiny protilátek v séru kontrolních zvířat.


Pomocné látky:

volný formaldehyd, chlorid sodný (izotonický roztok), hydroxid hlinitý, TRIS, kyselina maleinová, chlorid sodný


4. INDIKACE


Preventivní imunizace proti enterotoxémiím vyvolaným Clostridium perfringenstypu A, B, C, D:


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Mírná lokální reakce v místě vpichu. Tento subkutánní edém vymizí v průběhu několika týdnů.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Ovce, kozy, prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Subkutánně.

Ovce a kozy: 2 ml v kterémkoli období.

Prasata: 4 ml.


Vakcinační protokol:

První vakcinace: 2 injekce v průběhu 4 – 6 týdnů.

Bustr: rok po poslední injekci.


Gravidní zvířata:

S cílem dosáhnou optimální hladiny kolostrálních protilátek je třeba druhou injekci první vakcinace nebo busterovou injekci aplikovat nejméně 2 týdny před termínem očekávaného porodu.


Jehňata a mláďata od vakcinovaných matek: vakcinace od 8. týdne stáří.

Jehňata a mláďata od nevakcinovaných matek: vakcinace od 3. týdne stáří.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před použitím vakcínu protřepte.

Dodržujte správné aseptické podmínky.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: okamžitě


Uchovávejte v chladničce (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Kozy jsou velmi citlivé na parenterálně podávané injekce, proto je vhodné před aplikací vykonat předběžný test na omezeném počtu zvířat nebo předcházet možným šokovým stavům vhodnými prostředky (vodová dieta, podání antihistaminik.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podávat výlučně zdravým zvířatům.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Lze použít během březosti.


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivývh případů.


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Březen 2015


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
3