Příbalový Leták

Codilac 1000 Mg


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CODILAC 1000 mg intramamární suspenze


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA NV

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgie


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KELA NV

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CODILAC 1000 mg intramamární suspenze

Benzathini cloxacillinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je světle nažloutlá až bílá homogenní viskózní olejovitá suspenze obsahující v 1 injektoru(9 g):

Léčivá látka: Benzathini cloxacillinum 1000 mg

Pomocné látky: Butylhydroxytoluen (E 321): 10 mg


4. INDIKACE


Prevence a léčba mastitid krav vyvolaných grampozitivními mikroorganizmy citlivými na kloxacilin v období stání na sucho.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u dojnic v laktaci.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Přípravek nemá při správném použití žádné nežádoucí účinky.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot – krávy v období stání na sucho


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Intramamárni podání.


Krávy: 1 injektor do každé čtvrti po vydojení. tj. vstříknout obsah jednoho injektoru do každé čtvrti bezprostředně po posledním dojení v laktaci při zaprahování.

Před aplikací se mají struky důkladně očistit a dezinfikovat a je nutné vyhnout se kontaminaci trysky injektoru.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před aplikací injektoru do struku mléčné žlázy je nutné provést dezinfekci. Po aplikaci nemasírovat. V případě předčasného přerušení období zaprahnutí, je potřebné vyšetřit mléko na možná rezidua antibiotik.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 28 dní

Mléko: 4 dny po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 49 dní.

53 dní po aplikaci přípravku, v případě délky zaprahlosti 49 dní nebo kratší.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek by měl být použit na základě výsledků testů citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat. Není-li to možné, terapie musí vycházet z místních (na úrovní regionu, farmy) epizootologických informací o citlivosti cílových bakterií. Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní antibiotickou politiku.


Neaplikovat v laktaci. Přípravek má být aplikován nejpozději 7 týdnů před plánovaným otelením.


Neaplikovat společně s bakteriostatickými antibiotiky.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.
Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

V případě, že dojde k náhodnému zasažení kůže, očí nebo sliznic, je třeba postižené místo omýt tekoucí vodou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červenec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


3