Příbalový Leták

Cocculine

sp.zn.sukls168748/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

COCCULINE, sublingvální tablety Homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek COCCULINE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V    příbalové informaci naleznete:

1.    Co je COCCULINE a k čemu se používá.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COCCULINE užívat.

3.    Jak se COCCULINE užívá.

4.    Možné nežádoucí účinky.

5    Jak COCCULINE uchovávat.

6. Další informace.

1. CO JE COCCULINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

V    případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COCCULINE UŽÍVAT Neužívejte COCCULINE

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při užití přípravku COCCULINE je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

COCCULINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku COCCULINE

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Stránka 1 z 3

3.    JAK SE COCCULINE UŽÍVÁ

Orální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku

je:

Dospělí:

rozpustit v ústech.

V    případě potřeby zopakovat.

rozpustit v ústech.

V    případě potřeby zopakovat.


Den před cestou a v den cesty: 2 tablety 3x denně nechat Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech.

Děti:

Den před cestou a v den cesty: 1 tabletu 3x denně nechat Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i COCCULINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nej sou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.    JAK COCCULINE UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte COCCULINE po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku COCCULINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii - u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek COCCULINE obsahuje

0,375 mg 0,375 mg


Léčivými látkami v jedné tabletě o 150 mg jsou: Anamirta cocculus (Cocculus indicus) 4 CH . Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH ...

Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH.......................................0,375 mg

Petroleum rectificatum 4 CH..................................................0,375 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak COCCULINE vypadá a co obsahuje toto balení

Sublingvální tablety.

Balení obsahuje 30 sublingválních tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce :

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013

3