Příbalový Leták

Coccibal Pro Kura Domácího A Krůty 200 Mg/Ml


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Coccibal, 200 mg/ml, roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího a krůty


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 ml obsahuje


Léčivá látka:

Amprolium (ut hydrochloridum) 200 mg


Pomocné látky:


Sodná sůl methylparabenu (E219) 1 mg

Sodná sůl propylparabenu (E217) 0.2 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Roztok pro podání v pitné vodě.

Čirý žlutý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice), krůty.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice) a krůty: léčba střevní kokcidiózy vyvolané Eimeria spp. citlivými na amprolium.


4.3 Kontraindikace


Nejsou známy.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Jako v případě jiných antiparazik, časté a opakované používání antiprotozoik náležejících do stejné skupiny může vést ke vzniku rezistence.

V případě zjištění nedostatečné účinnosti v průběhu léčby sdělte tuto skutečnost příslušným národním úřadům.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Přípravek není určen pro preventivní použití.

Tento přípravek je vyhrazen pro případy kokcidiózy v situacích, kdy není dostupná vakcína proti kokcidióze, v případě nedostatečné účinnosti vakcíny a ve vakcinovaných hejnech vystavených silnému infekčnímu tlaku kokcidií v období před plným rozvojem imunity.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Přípravek je dráždivý a žíravý. Může způsobit podráždění dýchacích cest, očí a kůže.

Při manipulaci s přípravkem používejte rukavice a ochranné brýle. Zvolené ochranné rukavice musí vyhovovat podmínkám směrnice 89/686/EHS a od ní odvozené normy EN 374.

Zabraňte vdechování výparů.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě zasažení kůže nebo očí ihned opláchněte zasažené místo čistou tekoucí vodou a odstraňte veškeré kontaminované oděvy. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci ošetřujícímu lékaři.

Tento přípravek je při požití škodlivý. V případě náhodného požití vypláchněte ústa čistou vodou, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Po použití si umyjte ruce a nechráněnou pokožku.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Laboratorní studie neprokázaly teratogenní účinky.

Bezpečnost amprolia nebyla sledována u nosnic. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Amprolium je analogem thiaminu. Z tohoto důvodu může být účinnost amprolia snížena při současném podávání přípravků obsahujících komplex vitamínů B.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Pro použití v pitné vodě.

Dávkování pro všechny cílové druhy je 20 mg amprolia na kg ž.hm. denně po dobu 5-7 po sobě jdoucích dní.

Při přípravě medikované vody je nutné vzít v úvahu živou hmotnost zvířat, která mají být léčena a jejich skutečnou denní spotřebu vody. Spotřeba se může například lišit v závislosti na věku, zdravotním stavu, plemenu či systému chovu.

K výpočtu požadovaného objemu přípravku v ml, který připadne na 1 litr pitné vody, použijte následující vzorec:


0,1 ml přípravku průměrná ž.hm.(kg) počet léčených

na kg ž.hm. a X léčených X zvířat

den zvířat

------------------------------------------------------------------------------------- = ml přípravku/litr pitné vody

Celkový objem pitné vody (v litrech) spotřebovaný hejnem během předchozího dne


K zabezpečení adekvátního příjmu vody léčenými zvířaty je nutné zajistit dostatečný přístup k napájecímu systému. Během léčby nesmí mít zvířata k dispozici jiný zdroj pitné vody. Medikovanou pitnou vodu je nutné obměňovat každých 24 hodin.


Po ukončení léčby je nutné řádně vyčistit napájecí systém, aby nedocházelo k příjmu léčivé látky v množství, které je nižší než je léčebná dávka.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Dlouhodobé užívání může způsobit nedostatek thiaminu. Objeví-li se tyto příznaky, podejte thiamin.


4.11 Ochranné lhůty


Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice):

Maso: Bez ochranných lhůt.

Vejce: Bez ochranných lhůt.


Krůty:

Maso: Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: antiprotozoika; léčiva k terapii protozoálních onemocnění, amprolium.

ATCvet kód: QP51AX09


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Amprolium je antikokcidikum, které působí jako kompetitivní inhibitor thiaminu v metabolizmu parazita a zasahuje do metabolismu cukrů potřebných pro množení a přežívání kokcidií.


V laboratorních studiích prováděných in vitro bylo prokázáno, že schizonty Eimeria tenellaa hostitelské střevní buňky mohou přijímat thiamin formou pasivní difůze nebo aktivně, transportem závislým na energii a pH. Amprolium kompetitivně inhibovalo oba systémy, nicméně bylo prokázáno, že citlivost cizopasníka na amprolium je větší než citlivost hostitele.


Jak bylo prokázáno u kuřat, která byla uměle infikována Eimeria maxima, podávání amprolia má na následek, že část makrogamet a oocyst vykazuje mofrologické anomálie, což může být důvodem snížené sporulace.


5.2 Farmakokinetické údaje


Amprolium je po perorálním podání málo absorbováno, maximální koncentrace je dosažena po 4 hodinách. Vylučuje se zejména trusem.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Sodná sůl methylparabenu

Sodná sůl propylparabenu

Propylenglykol

Čištěná voda


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Obaly o objemu 100 ml a 1 litr: Bílé, neprůhledné HDPE láhve uzavřené indukcí a opatřené šroubovacím uzávěrem.


Obal o objemu 5 litrů: Bílý, neprůhledný HDPE kanystr uzavřený indukcí a opatřený šroubovacím uzávěrem.


Velikost balení: 1 l, 5 l, 12 x 1 l láhve v lepenkové krabici, 4 x 5 l kanystry v lepenkové krabici, 10 x 100 ml láhve v lepenkové krabici s příbalovou informací.


Na trhu nemusí být uvedeny všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SP VETERINARIA SA

Ctra Reus Vinyols km 4.1

Riudoms (43330)

Španělsko


8. Registrační číslo


96/042/12-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


19. 4. 2012


10. DATUM REVIZE TEXTU


Duben 2012


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
1