Příbalový Leták

Coccibal Pro Kura Domácího A Krůty 200 Mg/MlB. PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Pro 100 ml balení


Coccibal, 200 mg/ml, roztok pro použití v pitné vodě pro kura domácího a krůty

Amprolium (ut hydrochloridum)


JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


SP VETERINARIA SA

Ctra Reus Vinyols km 4.1

Riudoms (43330)

Španělsko


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Coccibal, 200 mg/ml, roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího a krůty

Amprolium (ut hydrochloridum)


OBSAH LÉČIVÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK


1 ml čirého žlutého roztoku pro podání v pitné vodě obsahuje:


Léčivá látka:

Amprolium (ut hydrochloridum) 200 mg


Pomocné látky:


Sodná sůl methylparabenu (E219)

Sodná sůl propylparabenu (E217)


INDIKACE


Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice) a krůty: léčba střevní kokcidiózy vyvolané Eimeria spp. citlivými na amprolium.


KONTRAINDIKACE


Nejsou známy.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT


Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice), krůty.


DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Pro použití v pitné vodě.

Dávkování pro všechny cílové druhy je 20 mg amprolia na kg ž.hm. denně po dobu 5-7 po sobě jdoucích dní.

Při přípravě medikované vody je nutné vzít v úvahu živou hmotnost zvířat, která mají být léčena a jejich skutečnou denní spotřebu vody. Spotřeba se může například lišit v závislosti na věku, zdravotním stavu, plemenu či systému chovu.

K výpočtu požadovaného objemu přípravku v ml, který připadne na 1 litr pitné vody, použijte následující vzorec:


0,1 ml přípravku průměrná ž.hm.(kg) počet léčených

na kg ž.hm. a X léčených X zvířat

den zvířat

------------------------------------------------------------------------------------- = ml přípravku/litr pitné vody

Celkový objem pitné vody (v litrech) spotřebovaný hejnem během předchozího dne


K zabezpečení adekvátního příjmu vody léčenými zvířaty je nutné zajistit dostatečný přístup k napájecímu systému. Během léčby nesmí mít zvířata k dispozici jiný zdroj pitné vody. Medikovanou pitnou vodu je nutné obměňovat každých 24 hodin.


Po ukončení léčby je nutné řádně vyčistit napájecí systém, aby nedocházelo k příjmu léčivé látky v množství, které je nižší než je léčebná dávka.


POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


OCHRANNÁ LHŮTA


Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice):

Maso: Bez ochranných lhůt.

Vejce: Bez ochranných lhůt.


Krůty:

Maso: Bez ochranných lhůt.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.


ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Jako v případě jiných antiparazik, časté a opakované používání antiprotozoik náležejících do stejné skupiny může vést ke vzniku rezistence.

V případě zjištění nedostatečné účinnosti v průběhu léčby sdělte tuto skutečnost příslušným národním úřadům.


Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Přípravek není určen pro preventivní použití.

Tento přípravek je vyhrazen pro případy kokcidiózy v situacích, kdy není dostupná vakcína proti kokcidióze, v případě nedostatečné účinnosti vakcíny a ve vakcinovaných hejnech vystavených silnému infekčnímu tlaku kokcidií v období před plným rozvojem imunity.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Přípravek je dráždivý a žíravý. Může způsobit podráždění dýchacích cest, očí a kůže.

Při manipulaci s přípravkem používejte rukavice a ochranné brýle. Zvolené ochranné rukavice musí vyhovovat podmínkám směrnice 89/686/EHS a od ní odvozené normy EN 374.

Zabraňte vdechování výparů.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě zasažení kůže nebo očí ihned opláchněte zasažené místo čistou tekoucí vodou a odstraňte veškeré kontaminované oděvy. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci ošetřujícímu lékaři.

Tento přípravek je při požití škodlivý. V případě náhodného požití vypláchněte ústa čistou vodou, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Po použití si umyjte ruce a nechráněnou pokožku.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Laboratorní studie neprokázaly teratogenní účinky.

Bezpečnost amprolia nebyla sledována u nosnic. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Amprolium je analogem thiaminu. Z tohoto důvodu může být účinnost amprolia snížena při současném podávání přípravků obsahujících komplex vitamínů B.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Dlouhodobé užívání může způsobit nedostatek thiaminu. Objeví-li se tyto příznaky, podejte thiamin.


Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Duben 2012


DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení: 100 ml, 1 l a 5 l

Baleni: 1 l, 5 l, 12 x 1 l láhve v lepenkové krabici, 4 x 5 l kanystry v lepenkové krabici, 10 x 100 ml láhve v lepenkové krabici s příbalovou informací.


Na trhu nemusí být uvedeny všechny velikosti balení.
5