Příbalový Leták

Cobactan La 7,5% Injekční Suspenze Pro Skot 7.5 %


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cobactan LA 7,5% injekční suspenze pro skot

Přípravek s indikačním omezením


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1A

85716 Unterschleissheim

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cobactan LA 7,5% injekční suspenze pro skot

Cefquinomum

Přípravek s indikačním omezením


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivá látka: Cefquinomum (ut sulfas) 75 mg/ml


4. INDIKACE


K léčbě respiračního onemocnění skotu spojeného s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocidaa Histophilus somnicitlivými na cefchinom.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u zvířat, o nichž je známo, že jsou přecitlivělá na cefalosporinová antibiotika a jiná β-laktamová antibiotika.

Nepoužívejte u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření antimikrobiální rezistence na

člověka.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Reakce z přecitlivělosti na cefalosporiny se objevují jen zřídka.

Subkutánní injekční podání léčivého přípravku vyvolává v místě aplikace zánětlivou tkáňovou reakci. Léze způsobené injekčním podáním až 10 ml mohou přetrvávat nejméně po dobu 28 dnů po podání poslední dávky. Fibrózní plaky velikosti až 15,0 x 5,5 x 0,2 cm mohou být stále přítomné. Aplikace do níže uloženého svalu může vyústit ve svalovou degeneraci.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Subkutánní podání: dvě injekční podání v intervalu 48 hodin.

2,5 mg cefchinomu/kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml přípravku Cobactan LA 7,5%/30 kg živé hmotnosti)


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍPřed použitím důkladně obsah lahvičky protřepejte.

Aby bylo zajištěno správného dávkování a se předešlo poddávkování, je třeba stanovit co nejpřesněji živou hmotnost, .

Doporučuje se rozdělit dávku tak, aby se na jedno místo injekčního podání neaplikovalo více než 10 ml přípravku. Během jedné léčebné kůry nepoužívejte stejné aplikační místo více než jednou.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Ochranná lhůta:

Mso skotu: 13 dnů


Nepoužívat u dojnic, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu (během laktace nebo v období zaprahlosti). Nepoužívat během dvou měsíců před předpokládaným prvním porodem u jalovic, které jsou určeny k produkci mléka pro lidskou spotřebu.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25C.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.


Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Použití přípravku může představovat riziko pro veřejné zdraví vzhledem k šíření rezistence na antimikrobika.

Cobactan 7,5% by měl být vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu nebo u nichž se očekává slabá odezva na léčbu první volby. Při používání přípravku je třeba vzít v úvahu oficiální, vnitrostátní a regionální pravidla antibiotické politiky. Zvýšené používání včetně použití přípravku, které neodpovídá daným pokynům, může zvýšit prevalenci takové rezistence. Cobactan 7,5% by se měl, vždy když je to možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.


Recidivu respiračních příznaků je možné pozorovat u léčených zvířat za 1-2 týdny po aplikaci poslední dávky. V takových případech je třeba zvážit jiné možnosti léčby.


Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.


1. Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste alergický na peniciliny, nebo cefalosporiny, nebo

pokud Vám bylo doporučeno nepracovat s těmito přípravky.


2. Zacházejte s přípravkem se zvýšenou opatrností, abyste předešli náhodné expozici pokožky a

náhodnému injekčnímu samopodání. Po použití přípravku si umyjte zasaženou pokožku.


3. Pokud se u Vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte pˇíbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže

s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

4. Osoby, u kterých se vyskytnou postexpoziční příznaky po kontaktu s tímto přípravkem, by se měly

v budoucnu vyvarovat zacházení s tímto přípravkem (a dalšími přípravky, které obsahují

cefalosporiny a peniciliny).


Byla prokázána zkřížená citlivost na cefalosporiny u citlivých zárodků v rámci skupiny cefalosporinů shodné generace.


Předávkování 3násobkem doporučené dávky u skotu bylo celkově dobře snášeno. Reakce v místě injekčního podání: viz léze po podání doporučené dávky popsané v bodě 4.6 .


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Leden 2013


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení:

Krabička s jednou 50 ml skleněnou injekční lahvičkou.

Krabička s jednou 100 ml skleněnou injekční lahvičkou.

Krabička s jednou 250 ml skleněnou injekční lahvičkou.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.4