Příbalový Leták

Clopimyl 75 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clopimyl 75 mg potahované tablety

clopidogrelum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (ve formě clopidogreli hydrobromidum monohydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu a hydrogenovaný ricinový olej. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet

30 x 1 potahovaných tablet 50 x 1 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


16/326/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Clopimyl 75 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clopimyl 75 mg potahované tablety

clopidogrelum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (ve formě clopidogreli hydrobromidum monohydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu a hydrogenovaný ricinový olej. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Spotřebujte do 50 dní od otevření


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


16/326/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


LOT


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Clopimyl 75 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopimyl 75 mg potahované tablety

clopidogrelum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopimyl 75 mg potahované tablety

clopidogrelum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINÉ_

Po Út St Čt Pá So Ne

6