Příbalový Leták

Clopidogrel Actavis 75 Mg

sp. zn. sukls123949/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Clopidogrel Actavis 75 mg

Potahované tablety Clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat

3.    Jak se přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg a k čemu se používá

Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje clopidogrel a patří do skupiny léků zvaných protidestičkové léčivé přípravky. Krevní destičky jsou velmi malá tělíska v krvi, které se při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Clopidogrel Actavis 75 mg se užívá u dospělých k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (artériích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

Clopidogrel Actavis 75 mg Vám byl předepsán, aby napomohl zabránění vzniku krevních sraženin a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

- trpíte kornatěním tepen (které se rovněž nazývá ateroskleróza), a

prodělal/a jste srdeční infarkt, mozkovou mrtvici nebo máte ischemickou chorobu dolních končetin (onemocnění, při kterém jsou zúžené tepny v dolních končetinách).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat

Neužívejte přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg

•    pokud jste alergický/á na klopidogrel, sojový olej, podzemnicový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    pokud trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např. žaludeční vřed nebo krvácení do mozku

•    pokud trpíte závažnou poruchou j ater.

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti,

poraďte se, než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat, se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete

užívat přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg :

-    Máte zvýšené riziko krvácení jako např.:

•    onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed)

•    krevní poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do tkání, orgánů nebo kloubů)

•    nedávné závažné zranění

•    nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního)

•    plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech

-    Pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku (mozková mrtvice).

-    Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

-    Pokud jste měl(a) alergii nebo reakci na jakýkoli lék používaný k léčbě Vašeho onemocnění.

Pokud užíváte přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg:

•    Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

•    Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu, jako jsou horečka nebo podkožní podlitiny (rovněž známé jako trombotická trombocytopenická purpura nebo TTP), které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenost, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

•    Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí s mechanizmem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě lehkého poranění, jako třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4 ).

•    Váš lékař může nechat provést krevní testy.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento lék dětem, protože u nich není účinný.

Další léčivé přípravky a přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg a naopak.

Zvláště byste měl(a) svého lékaře upozornit, pokud užíváte:

-    perorální antikoagulancia (léčivé přípravky používané ke snížení krevní srážlivosti)

-    nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo zánětlivých stavů svalů nebo kloubů

-    heparin, nebo jakýkoli další injekčně podávaný léčivý přípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti

-    omeprazol nebo esomeprazol, léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních obtíží

-    flukonazol nebo vorikonazol, což jsou léčivé přípravky k léčbě mykotických infekcí

-    efavirenz, léčivý přípravek k léčbě infekce HIV (virus lidské imunodeficience)

-    karbamazepin, léčivý přípravek k léčbě určitých forem epilepsie,

-    tiklopidin, další protidestičkový lék,

-    selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (včetně fluoxetinu či fluvoxaminu, ale i dalších těchto látek), což jsou léčivé přípravky obvykle užívané k léčbě deprese,

-    moklobemid užívaný k léčbě deprese.

Příležitostné užití kyseliny acetylsalicylové by obecně nemělo způsobit potíže, pokud neužíváte více než 1000 mg během 24 hodin, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl/a konzultovat se svým lékařem.

Clopidogrel Actavis 75 mg s jídlem a pitím

Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství.

Jestliže jste těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi ještě než začnete přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívat. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg, ihned o tom informujte svého lékaře, protože užívání klopidogrelu se během těhotenství nedoporučuje.

Pokud užíváte tento léčivý přípravek, neměla byste kojit.

Jestliže kojíte nebo kojení plánujete, poraďte se před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg ovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje laktózu a sojový olej

Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry (např. laktózu), obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Clopidogrel Actavis obsahuje sojový olej. Nepoužívejte tento přípravek, jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju.

3. Jak se přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka, i pro pacienty se stavem známým jako „fibrilace síní“ (nepravidelný srdeční rytmus), je jedna 75 mg tableta přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg denně, užita perorálně s jídlem nebo bez něj, ve stejný čas každý den.

Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg denně. Lék se užívá ústy, s jídlem nebo bez jídla, každý den ve stejnou dobu.

Přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg užívejte tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg, než jste měl/a

Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg

V případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku běžně užíváte, vezměte se ihned opomenutou tabletu a další tabletu užijte v obvyklou dobu.

V případě, že si vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl/a dávku užít, užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

U balení se 7, 14, 28 a 56 tabletami si můžete den, kdy jste si naposledy vzal/a tabletu přípravku Clopidogrel Actavis 75 mg, zkontrolovat podle kalendáře vytištěného na blistru.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg

Nepřerušujte léčbu, pokud Vám to lékař nedoporučí. Před ukončením se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

-    horečka, známky infekce nebo nadměrná únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek

-    známky jaterního onemocnění jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo nemusí souviset s krvácením (které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůží) a/nebo zmateností (viz bod 2)

-    otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži. Mohou to být příznaky alergické reakce.

Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u klopidogrelu je krvácení. Krvácení se může projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči.

U malého množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání klopidogrelu

Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. To je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutí, poraněni při holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně pokud jste krvácením znepokojeni, měli byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 2).

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10): průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100): bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážka, svědění, závratě, pocit brnění a necitlivosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1000): závratě, zvětšené prsní žlázy u mužů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000): žloutenka, silná bolest břicha s bolestí v zádech nebo bez ní; horečka; dýchací potíže někdy spojené s kašlem; celkové alergické reakce (například pocit návalu celkové horkosti s celkovým pocitem nepohody až po mdloby); otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie; zánět dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů; změny chuti jídla.

Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek v PVC/PE/PVdC/hliníkových blistrech: uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek v Al/Al blistrech a kontejnerech s tabletami: uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje

Léčivou látkou je clopidogrelum ve formě clopidogreli sulfas. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu.

Pomocnými látkami jsou:

-    Jádro tablety: laktosa, mikrokrystalická celulosa, krospovidon typ A, glycerol-dibehenát, mastek.

-    Potah tablety: polyvinylalkohol, mastek, makrogol 3350, lecithin (sojový olej) (E322), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Clopidogrel Actavis 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta

Růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 9 mm, na jedné straně s vyraženým "I". Velikosti balení

Blistry: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 potahovaných tablet.

Kontejner na tablety: 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfordur Island

Výrobce Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Arrow Pharm (Malta) Ltd. 62,

Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia,

BBG 3000 Malta

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13,

Oudehaske, 8465RX,

Nizozemsko

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12,

Herenveen, 8448CN,

Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Estonsko, Island, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko: Clopidogrel Actavis Dánsko: Clopidogrel ESP Pharma

Litva: Clopidogrel Actavis 75 mg plevele dengtos tabletés Rumunsko: Clopidogrel Actavis 75 mg comprimate filmate Slovenská republika: Clopidogrel Actavis 75 mg Slovinsko: Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko oblozene tablet

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.4.2016

6/6