Příbalový Leták

Clopidogrel Accord 75 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety

clopidogrelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (ve formě sulfátu)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Také obsahuje hydrogenovaný ricinový olej a laktosu. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vřaťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Accord Healthcare Limited Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.

16/268/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č..š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Clopidogrel Accord 75 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

Alu/Alu blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety

clopidogrelum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Accord


3. POUŽITELNOST

EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT.:


5. JINÉ


3