Příbalový Leták

Clopidogrel Accord 75 Mg Potahované Tablety

sp. zn. sukls87167/2015 a k sp. zn. sukls77224/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety

clopidogrelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Clopidogrel Accord 75 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívat

3.    Jak se přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Clopidogrel Accord 75 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Clopidogrel Accord 75 mg a k čemu se používá

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje klopidogrel a patří do skupiny léků zvaných protidestičková léčiva. Krevní destičky jsou velmi malá tělíska v krvi, menší než červené nebo bílé krvinky, které se při srážení krve shlukují. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg se používá k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (arteriích) u dospělých. Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt).

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety Vám byl předepsán, aby napomohl prevenci vzniku krevních sraženin a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

-    trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a

-    prodělal(a) jste srdeční infarkt, mrtvici nebo máte nemoc známou jako choroba periferních arterií, nebo

-    jste prodělal(a) "nestabilní anginu pectoris" nebo "infarkt myokardu" (srdeční infarkt). V rámci léčby tohoto onemocnění Vám možná byl do uzavřené nebo zúžené tepny umístěn stent (výztuž), aby se obnovil plynulý tok krve. Váš lékař by Vám také měl předepsat kyselinu acetylsalicylovou (látku přítomnou v mnoha lécích proti bolesti nebo na snížení horečky, stejně jako k prevenci srážení krve).

Trpíte nepravidelným srdečním rytmem, nemocí zvanou „fibrilace síní“ a nemůžete užívat léčiva známé jako perorální antikoagulancia (antagonisty vitamínu K), které zabraňují novým vzniku nových krevních sraženin a růstu sraženin stávajícím. Mělo by Vám být sděleno, že perorální antikoagulancia jsou účinnější než užívání acetylsalicylové kyseliny nebo přípravku Clopidogrel Accord v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou. Přípravek Clopidogrel Accord spolu s kyselinou acetylsalicylovou by Vám měl lékař předepsat v případě, že perorální antikoagulancia nemůžete užívat a není u Vás riziko velkého krvácení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívat Neužívejte přípravek Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety

-    jestliže jste alergický(á) na klopidogrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže trpíte onemocněním, které je v současné době doprovázeno krvácením, např. žaludeční vřed nebo krvácení do mozku;

-    jestliže trpíte závažnou poruchou j ater.

Pokud si myslíte, že se Vás některé z uvedených potíží týkají nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívat.

Upozornění a opatření

Pokud se Vás týká některá z níže uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete užívat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg.

-    Pokud máte zvýšené riziko krvácení j ako např.:

-    onemocnění, při kterém je riziko vzniku vnitřního krvácení (např. žaludeční vřed);

-    krevní poruchu, při které je zvýšena pravděpodobnost vzniku vnitřního krvácení (krvácení do jakýchkoli tkání, orgánů nebo kloubů);

-    nedávné závažné zranění;

-    nedávný chirurgický zákrok (včetně zubního);

-    plánovanou operaci (včetně zubní) v příštích 7 dnech.

-    pokud u Vás v uplynulých 7 dnech byla zjištěna krevní sraženina v cévách v mozku (mozková mrtvice)

-    pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater;

-    pokud se u Vás vyskytla alergie nebo reakce na kterýkoli přípravek k léčbě Vašeho onemocnění.

Pokud užíváte přípravek Clopidogrel Accord 75 mg

-    Informujte svého lékaře v případě plánované operace (včetně zubního zákroku).

-    Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás objeví změny zdravotního stavu (rovněž známé jako trombotická trombocytopenicá purpura nebo TTP) jako jsou horečka nebo podkožní podlitiny, které mohou vypadat jako červené drobné tečky současně s nebo bez nevysvětlitelné výrazné únavy, zmatenost, žloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

-    Pokud se říznete nebo jinak zraníte, může zástava krvácení trvat déle. To souvisí s mechanismem účinku tohoto léku, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin. V případě lehkého poranění, jako je třeba říznutí, poranění při holení, se obvykle není třeba obávat. Přesto, pokud jste svým krvácením znepokojeni, měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

-    Váš lékař může provést krevní testy.

Děti a dospívající

Nedávejte tento přípravek dětem, protože u nich není účinný.

Další léčivé přípravky a přípravek Clopidogrel Accord 75 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Clopidogrel Accord 75 mg a naopak.

Zvláště byste měl(a) svého lékaře informovat, užíváte-li:

-    perorální antikoagulancia (léčivé přípravky používané ke snížení krevní srážlivosti)

-    nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, obvykle používané k léčbě bolestivých a/nebo zánětlivých stavů svalů nebo kloubů

-    heparin, nebo jakýkoliv další léčivý přípravek používaný ke snížení krevní srážlivosti

-    omeprazol, esomebrazol nebo cimetidin, léčivé přípravky k léčbě žaludečních potíží,

-    flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin, nebo cloranfenikol, léky užívané k léčbě bakteriální nebo myotické infence

-    fluoxetin, fluvoxamin nebo moklobemid (používaný k léčbě deprese)

-    karbamazepin, nebo oxkarbazepin (léky na určitý druh epilepsie)

-    tiklopidin, nebo jiné protidestičkové léky.

Pokud jste prodělal(a) silnou bolest na hrudi (nestabilní angina, srdeční infarkt), může Vám být přípravek Clopidogrel Accord 75 mg předepsán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou, látkou přítomnou v mnoha přípravcích používaných k úlevě od bolesti a snížení horečky. Příležitostné užití acetylsalicylové kyseliny (ne více než 1000 mg kdykoli během 24 hodin) by většinou nemělo způsobit potíže, ale dlouhodobé užívání za jiných podmínek byste měl(a) konzultovat s Vaším lékařem.

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg s jídlem a pitím

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg může být užíván s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojení

Je vhodnější neužívat tento léčivý přípravek během těhotenství a kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Clopidogrel Accord 75 mg, ihned o tom informujte svého lékaře, neboť se užívání klopidogrelu během těhotenství nedoporučuje.

Pokud užíváte přípravek Clopidogrel Accord 75 mg, poraďte se o kojení dítěte se svým lékařem. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že přípravek Clopidogrel Accord 75 mg ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje laktózu

Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že máte nesnášenlivost některých cukrů (např. laktózy), kontaktujte před použitím tohoto přípravku svého lékaře.

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje hydrogenovaný ricinový olej

To může způsobit žaludeční potíže nebo průjem.

3. Jak se přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste prodělali těžkou bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu), lékař Vám může předepsat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg v dávce 300 mg (4 tablety po 75 mg) jednou na začátku léčby. Poté je doporučená dávka jedna 75 mg tableta přípravku Clopidogrel Accord 75 mg denně; k perorálnímu podání spolu s jídlem nebo samostatně a každý den ve stejnou dobu.

Měl(a) byste užívat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg tak dlouho, dokud Vám jej bude lékař předepisovat.

Pokud užijete více přípravku Clopidogrel Accord 75 mg, než byste měl(a)

Vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovostní službu kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Pokud zapomenete přípravek Clopidogrel Accord 75 mg užít

V    případě, že zapomenete užít jednu léčebnou dávku a uvědomíte si to během 12 hodin poté, co dávku běžně užíváte, užijte opomenutou tabletu ihned a další tabletu užijte v obvyklou dobu.

V    případě, že si vzpomenete později než 12 hodin poté, co jste měl(a) dávku užít, užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Clopidogrel Accord 75 mg

Nepřerušujte léčbu. Před ukončením kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

-    horečka, známky infekce nebo extrémní únava. Tyto stavy mohou být následkem vzácně se vyskytujícího snížení počtu některých krvinek.

-    známky poruchy jater jako je zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), které mohou nebo nemusí být spojené s krvácením, které může vypadat jako červené drobné tečky pod kůží, a/nebo zmateností (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

-    otok v ústech, nebo kožní problémy, jako jsou vyrážka nebo svědění, puchýřky na kůži. Mohou to být příznaky alergické reakce.

Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným u přípravku Clopidogrel Accord 75 mg je krvácení.

Krvácení se může projevit jako krvácení do žaludku nebo do střev, podlitiny, krevní výrony (neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží), krvácení z nosu, krev v moči. U malého množství případů bylo také hlášeno krvácení do očí, v hlavě, plicích nebo do kloubů.

Pokud se Vám prodlouží doba krvácení při užívání přípravku Clopidogrel Accord 75 mg:

Pokud se sami říznete nebo zraníte, zastavení krvácení může trvat déle než obvykle. Toto je spojeno s působením léčiva, které zabraňuje tvorbě krevních sraženin. Při malých říznutích a úrazech, např. říznutí, holení, se obvykle není třeba znepokojovat. Nicméně pokud jste svým krvácením znepokojen(a), měl(a) byste ihned kontaktovat svého lékaře (viz bod „Upozornění a opatření“).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): průjem, bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

bolest hlavy, žaludeční vřed, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční nebo střevní plynatost, vyrážky, svědění, závratě, pocity brnění a necitlivosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): vertigo (závratě), zvětšení prsou u mužů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

žloutenka, silná bolest břicha s nebo bez bolesti v zádech; horečka; dýchací potíže někdy spojené s kašlem; celkové alergické reakce (například celkový pocit tepla s náhlým celkovým pocitem nepohody až po mdloby); otoky v ústech; puchýře na pokožce; kožní alergie; bolest dutiny ústní (stomatitida); snížení krevního tlaku; zmatenost; halucinace; bolest kloubů a svalů; akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP), změny vnímání chuti jídla.

Kromě toho Vám může lékař zjistit změny ve výsledcích vyšetření krve nebo moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Clopidogrel Accord 75 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na na krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje

Léčivou látkou je klopidogrel. Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (jako sulfát)

Pomocnými látkami jsou (viz bod 2 „Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg obsahuje laktózu” a „Přípravek Clopidogrel Accord obsahuje hydrogenovaný ricinový olej”):

Jádro: bezvodá laktóza, hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, hydrogenovaný ricinový olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potah: triacetin (E1518), červený oxid železitý (E172), hypromelosa (E464) oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy.

Jak přípravek Clopidogrel Accord 75 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Clopidogrel Accord 75 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety, hladké po obou stranách.

Druh obalu: Alu/Al blistry, balené v krabičkách.

Krabička obsahuje 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Velká Británie

Výrobce:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex Velká Británie

Cemelog BRS Limited Vasút út. 13 2040 Budaors Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země

Název přípravku

Bulharsko

Clopidogrel Accord 75 mg Film-coated Tablets

Česká

republika

Clopidogrel Accord 75 mg potahované tablety

Dánsko

Clopidogrel Accord 75 mg filmovertrukne tabletter

Estonsko

Clopidogrel Accord

Finsko

Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopáállysteinen / filmdragerade tabletter

Litva

Clopidogrel Accord 75 mg apvalkotás tabletes

Lotyšsko

Clopidogrel Accord 75 mg plevele dengtos tabletes

Slovenská

republika

Clopidogrel Accord 75mg filmom obalené tablety

Velká

Británie

Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets

Rakousko

Clopidogrel Accord 75 mg Filmtabletten

Kypr

Clopidogrel Accord 75 mg film-coated tablets

Francie

Clopidogrel Accord 75 mg comprimé pelliculé sécable

Irsko

Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets

Malta

Clopidogrel Accord 75 mg film-coated tablets

Nizozemsko

Clopidogrel Accord 75 mg Filmomhulde Tabletten

Norsko

Clopidogrel Accord

Švédsko

Clopidogrel Accord 75 mg filmdragerade tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.12.2015

6