Příbalový Leták

Clarithromycin - Teva 250 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

Krabička 250 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clarithromycin - Teva 250 mg potahované tablety Clarithromycinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také hlinitý lak tartrazinu E 102.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Potahované tablety.

7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 120 (10x12) (klinické balení) potahovaných tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

15/613/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Dávkování: dle pokynů lékaře


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Clarithromycin-Teva 250 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr 250 mg_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clarithromycin - Teva 250 mg potahované tablety Clarithromycinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5. JINÉ


U kalendářního balení je folie tištěna se dny v týdnu.


3/3