Příbalový Leták

Clarithromycin - Teva 250 Mg

Sp.zn. sukls11075/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Clarithromycin - Teva 250 mg Clarithromycin - Teva 500 mg

Potahované tablety Clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat

3.    Jak se Clarithromycin - Teva užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Clarithromycin - Teva uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Clarithromycin - Teva a k čemu se používá

•    Clarithromycin - Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová

antibiotika.

•    Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

•    Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zánět plic).

•    Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin).

•    Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

•    Infekce způsobené bakterií Helicobacterpylori, spojené s duodenálními vředy.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clarithromycin - Teva užívat

Neužívejte Clarithromycin - Teva

-    jestliže jste alergický(á) na klarithromycin, na jiná makrolidová antibiotika (např. erytromycin, azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii), cisaprid nebo pimozid. Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se se svým lékařem o alternativní léčbě.

-    jestliže Vám lékař řekl, že máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie)

-    jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční arytmie včetně Torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu

-    jestliže užíváte ergotaminové léčivé přípravky (obvykle se užívají při migréně)

-    jestliže užíváte cholesterol snižující léky (lovastatin nebo simvastatin)

-    jestliže trpíte srdečními problémy, jako je abnormální srdeční rytmus

-    jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy

-    jestliže užíváte tikagrelor (lék ředící    krev)

-    jestliže užíváte ranolazin (užívaný k    léčbě angíny)

-    jestliže užíváte kolchicin (užívaný k    léčbě dny)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Clarithromycin - Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

-    jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin

-    máte problémy s játry

-    máte problémy s ledvinami

-    trpíte srdečními potížemi

-    trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím

-    trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis

-    užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva) nebo inzulin

-    máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesémie)

-    máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi

-    užíváte jiné přípravky, o kterých je známo, že vážně narušují srdeční rytmus (přípravky obsahující terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz Neužívejte Clarithromycin - Teva)

Další léčivé přípravky a Clarithromycin - Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE Clarithromycin - Teva pokud současně užíváte

•    ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)

•    terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii)

•    pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)

•    cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)

•    simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)

•    další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin

•    tikagrelor (lék ředící krev)

•    ranolazin (užívaný k léčbě angíny)

•    kolchicin (užívaný k léčbě dny)

Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků

•    kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin

•    léčivé    přípravky používané k    léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo    chinidin

•    léčivé    přípravky používané k    léčbě srdečního selhání, např. digoxin

•    léčivé    přípravky používané k    léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin

•    léčivé    přípravky používané k    léčbě některých duševních nemocí, např. quetiapin

•    theofylin, používaný k léčbě astmatu

•    benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam

•    fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum

•    rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) - používané k léčbě některých infekcí

•    cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích

•    léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin

•    ritonavir, atazanavir, etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě HIV pozitivních pacientů

•    přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí

•    sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí

•    cilostazol (na léčbu křečí v nohách)

•    methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění)

•    vinblastin (léčba rakoviny)

•    omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží

•    tolterodin, používaný při častém močení

•    itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí

•    blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodopin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo poruch srdečního rytmu)

•    léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid, repaglinid) nebo inzulín

Clarithromycin - Teva s jídlem a pitím

Clarithromycin - Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Clarithromycin - Teva nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos léčby pro matku nepřeváží nad riziky pro dítě.

Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Clarithromycin - Teva obsahuje hlinitý lak tartrazinu a hlinitý lak červeně Allura AC

Hlinitý lak tartrazinu (E 102) a hlinitý lak červeně Allura AC (E 129) mohou způsobit alergické reakce.

3. Jak se Clarithromycin - Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody.

Doporučené dávkování přípravku je popsáno níže:

Dospělí včetně starších pacientů

•    Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:

Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění příznaků.

Dospělí

•    Léčba infekce způsobené bakterií Helicobacterpylori, spojené s duodenálními vředy:

Clarithromycin - Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě infekce Helicobacter pylori.

Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý(á), který lék máte užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem.

Pacienti s poruchou jater nebo ledvin

Jestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku přípravku.

Pokud máte tyto problémy, Clarithromycin - Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů.

Použití u dětí a dospívajících Děti do 12 let

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let, nicméně existují jiné lékové formy, např. perorální suspenze, které mohou být lékařem předepsány i pro děti do 12 let.

Děti nad 12 let

• Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:

Doporučená dávka je 250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí může lékař dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 6-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění příznaků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarithromycin - Teva, než jste měl(a)

Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře. Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva

Jetliže jste zapomněl(a) užít Clarithromycin - Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si vzpomenete, pokud není téměř čas na užití další dávky. Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Clarithromycin - Teva

Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Clarithromycin -Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

•    alergické reakce, jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, což může vést k potížím s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka1

•    problémy se žlučníkem (cholestáza)4

•    zežloutnutí kůže (žloutenka), podráždění kůže, světlá stolice, tmavá moč, citlivé břicho nebo ztráta chuti k jídlu. Toto mohou to být příznaky hepatitidy (zánět jater)4

•    změny srdečního rytmu (abnormálně rychlý, pomalý nebo nepravidelný tep)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

•    torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus

•    vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens-Johnsonovým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění

•    pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva s těžkým nebo dlouhotrvajícím průjmem, který může obsahovat krev nebo hlen)

•    agranulocytóza (závažné snížení počtu bílých krvinek se zvýšeným rizikem infekce); příznaky zahrnující vysokou teplotu a vředy v ústech a krku a nevysvětlitelné podlitiny a krvácení

•    zánět slinivky břišní - nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zad

•    záchvaty

•    změny v srdečním rytmu (komorová tachykardie, komorová fibrilace)

•    selhání jater a žloutenka - zežloutnutí kůže a očního bělma, zvýšení jaterních enzymů v krvi

Další nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

-    žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem

-    změny chuti

-    bolesti hlavy

-    problémy se spánkem

-    změny v testech j aterních funkcí

-    vyrážka, zvýšené pocení

-    rozšíření cév    (vazodilatace)

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

-    plísňová infekce, vaginální infekce

-    krevní poruchy, jako např. změna počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce. Může se projevit horečka, bolest v krku, vředy v ústech.

-    bolesti kloubů a svalů, ztuhlost svalů1, svalové křeče2

-    zvýšení času srážlivosti krve 2, krvácení z nosu3

-    změny v testech jaterních nebo ledvinových funkcí nebo krevních testech

-    kopřivka, svědění, vyrážka, ploché červené flíčky pokryté malými hrboly (makulopapulární vyrážka)2, puchýře na kůži, které jsou naplněné tekutinou (bulózní dermatitida)1

-    ztráta chuti k j ídlu, snížená chuť k j ídlu

-    úzkost, nervozita2

-    závrať, spavost, tremor (třes), poruchy hybnosti (diskyneze)1

-    vertigo (pocit točení), zvonění v uších, poškození sluchu

-    zánět žaludeční stěny a tenkého střeva, pálení žáhy3, nadýmání, zácpa, sucho v ústech, říhání, flatulence (větry)4, bolest konečníku3

-    zánět jícnu (ezofagitida)1

-    zánět dutiny ústní nebo jazyka nebo tvorba vředů, pocit slabosti nebo nepohody, ztráta vědomí3, pocit celkové nevolnosti4, bolest na hrudi, abnormality na EKG

-    zimnice, únava, horečka2

-    reakce z přecitlivělosti (alergické reakce)

-    změny hladin některých enzymů v krvi, prokázané krevními testy1

-    astma1

-    kašel a vykašlávání krve (známky plicní embolie)1

-    celulitida1 (kožní infekce způsobená bakterií)

-    infekce2

-    srdeční zástava1 (náhlé zastavení krevního oběhu v důsledku selhání srdce)

Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000

-    necitlivost nebo mravenčení (parestezie)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

-    erysipel a erytrazma (infekce kůže)

-    snížený počet krevních destiček

-    zmatenost, změna ve vnímání reality    a pocit paniky, dezorientovanost, halucinace

-    zabarvení zubů (to lze obvykle napravit profesionálním čištěním)

-    zabarvení jazyka

-    selhání ledvin, zánět ledvin

-    psychotická porucha (mentální slabost), deprese, abnormální sny, povznesený pocit nebo rozrušení, který působí neobvyklé chování (mánie)

-    ztráta chuti, změny čichu, ztráta čichu

-    ztráta sluchu

-    neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny

-    nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie) u diabetických pacientů

-    vyrážka po podání léku s eozinofilií (typ zvýšení počtu bílých krvinek) a systémovými příznaky (DRESS), akné

-    svalová slabost (myopatie), bolest svalů, rozpad svalových vláken (rhabdomyolýza)3

-    zvýšení INR (zvýšení času srážlivosti krve), abnormální zbarvení moči

-    prodloužený trombinový čas

Mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky, kterých si nejste vědom(a), jako jsou změny v počtu určitých krevních buněk, jiných složek krve nebo jaterních enzymů. Váš lékař Vám může provést krevní testy, aby to zjistil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Clarithromycin - Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce. Nepřendávejte jej do jiné krabičky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Clarithromycin - Teva obsahuje

- Léčivou látkou je clarithromycinum. Jedna tableta obsahuje buď 250 mg nebo 500 mg klarithromycinu.

-    Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa, povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, hlinitý lak tartrazinu (E 102), hlinitý lak červeně Allura AC (E 129), hlinitý lak indigokarmínu (E 132), vanilin.

Jak Clarithromycin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Clarithromycin - Teva 250 mg jsou žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7157“ na druhé straně.

Clarithromycin - Teva 500 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7158“ na druhé straně.

Velikosti balení:

Clarithromycin - Teva 250 mg: 7, 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 120 potahovaných tablet.

Clarithromycin - Teva 500 mg: 7, 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce

-    TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

-    Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

-    Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

-    Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 18.8.2016

8/8

1

Nežádoucí účinky hlášené jen pro prášek pro injekční roztok

2

   Nežádoucí účinky hlášené jen pro granule pro perorální suspenzi

3

   Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s prodlouženým uvolňováním

4

   Nežádoucí účinky hlášené jen pro tablety s okamžitým uvolňováním