Příbalový Leták

Clarelux 500 Mikrogramů/G Kožní Pěna

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Hliníková tlaková nádobka /krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CLARELUX 500 mikrogramů/g kožní pěna (v tlakovém obalu)

Clobetasoli propionas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jeden gram kožní pěny CLARELUX obsahuje 500 mikrogramů clobetasoli propionas jako léčivou látku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: bezvodý ethanol, čištěná voda, polysorbát 60, kyselina citronová, monohydrát kalium-citrátu, propylenglykol, cetylalkohol a stearylalkohol: další údaje viz příbalová informace.

Hnací plyn: propan/«-butan/isobutan


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní pěna.

Každá nádoba obsahuje 50 g [100 g] kožní pěny


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Pouze ke kožnímu podání na vlasovou pokožku. Před použitím dobře protřepejte.


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Přísně dodržujte návod na použití. Pro správnou aplikaci pěny je důležité držet nádobu dnem vzhůru.


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Tlaková nádoba obsahuje hořlavou kapalinu pod tlakem.

Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, zdroje vznícení, materiálu vytvářejícího teplo ani elektrického přístroje v provozu.

Když používáte nebo držíte tuto nádobu, nekuřte.

Nádobu nepropichujte ani nepalte i v případě, že se zdá být prázdná.

Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

8. POUŽITELNOST


EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem. Uchovávejte ve svislé poloze.

Neuchovávejte v blízkosti otevřeného ohně, zdroje vznícení, materiálu vytvářejícího teplo ani elektrického přístroje v provozu.

Chraňte před teplotami nad 50°C nebo přímým slunečním světlem.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol    Uchovávejte ve svislé poloze


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Po dokončení léčby nádobu bezpečně zlikvidujte. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pierre Fabre Dermatologie, 45, place Abel Gance, 92100 Boulogne, Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


46/604/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přísně dodržujte návod na použití a pro správnou aplikaci pěny je důležité držet nádobu dnem vzhůru.


16. INFORMACE V BRAILLEOVE PÍSMU


Text na krabičce: clarelux pěna