Příbalový Leták

Clarelux 500 Mikrogramů/G Kožní Pěna

Sp.zn. sukls169288/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

CLARELUX 500 mikrogramů/g kožní pěna (v tlakovém obalu)

(Clobetasoli propionas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek CLARELUX a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CLARELUX používat

3.    Jak se CLARELUX používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak CLARELUX uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CLARELUX a k čemu se používá

Přípravek CLARELUX obsahuje léčivou látku klobetasol-propionát, která patří do skupiny léčivých přípravků známých jako lokální kortikosteroidy. CLARELUX patří mezi silné lokální kortikosteroidy.

CLARELUX je pěna k aplikaci na kůži.

Clarelux se používá pro krátkodobou léčbu onemocnění pokožky hlavy, např. psoriázy kůže na temeni hlavy, která nereagují uspokojivě na slabší kortikosteroidy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek CLARELUX používat

Nepoužívejte CLARELUX:

• pokud jste alergický(á) na klobetasol-propionát, jiné kortikosteroidy nebo na kteroukoli další složku přípravku CLARELUX;

• pokud máte infekční onemocnění kůže, buď virové (např. opar, pásový opar, plané neštovice...), bakteriální (např. impetigo - hnisavé kožní onemocnění...), plísňové (způsobené mikroskopickými houbami) nebo parazitické;

•    pokud máte popáleny, vředové postižení kůže či jiná kožní onemocnění, jako je například rosacea (růžovka, zánětlivé onemocnění kůže obličeje), akné, zánět kůže okolo úst, svědění (pruritus) okolo konečníku nebo pohlavních orgánů (genitálu);

•    nikde jinde na těle ani na obličeji (včetně očních víček), kromě pokožky hlavy.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku CLARELUX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se objeví alergická reakce, jejíž známky mohou zahrnovat kožní vyrážku, svědění nebo otok tkání bez bolesti (edém), okamžitě přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Stejně jako u všech lokálních kortikosteroidů může být přípravek CLARELUX vstřebáván pokožkou a může mít za následek nežádoucí účinky jako je adrenokortikální suprese (potlačení kůry nadledvin) - všechny případné nežádoucí účinky jsou uvedeny v bodě 4. Z tohoto důvodu:

•    Přípravek CLARELUX nemá být používán k dlouhodobé léčbě,

•    Přípravek CLARELUX nemá být aplikován na větší plochu těla,

•    Ošetřované oblasti nemají být ovázány ani zakryty, pokud to nenařídí váš lékař,

•    Nedoporučuje se používat CLARELUX na rány a vředy.

Informujte svého lékaře:

•    jestliže se váš stav nezlepší ani po 2 týdnech léčby.

•    jestliže se objeví infekce, protože tato skutečnost může vyžadovat přerušení léčby přípravkem CLARELUX.

•    j estliže začnete mít problémy se zrakem, protože tento druh léčivého přípravku může vést k vyšší četnosti šedého zákalu nebo zeleného zákalu.

Po každé aplikaci si pečlivě umyjte ruce.

Pokud dojde k náhodnému kontaktu s obličejem nebo očima, zasažené oblasti důkladně opláchněte velkým množstvím vody.

Děti a mladiství

U dětí a mladistvých se léčba nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek CLARELUX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek CLARELUX nemá být během těhotenství ani kojení podáván, pokud tak nerozhodne váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CLARELUX by neměl nijak ovlivnit vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CLARELUX

Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže. Obsahuje také cetyl a stearylalkohol, které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se CLARELUX používá UPOZORNĚNÍ:

Nádoba obsahuje hořlavou kapalinu pod tlakem.

Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti otevřeného ohně, zdroje vznícení, materiálu vytvářejícího teplo ani elektrického přístroje v provozu.

Když používáte nebo držíte tuto nádobu, nekuřte._

Vždy používejte přípravek CLARELUX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Používejte tento léčivý přípravek pouze pro onemocnění, pro které bylo předepsáno. Přípravek CLARELUX musí být aplikován pouze na pokožku hlavy a nemá se polykat. Vytlačení přímo na ruku se nedoporučuje, protože pěna se při kontaktu s teplou kůží ihned začne rozpouštět.

Aplikujte přípravek CLARELUX na postiženou oblast pokožky hlavy dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer, následovně:

Upozornění: pro správnou aplikaci pěny je důležité držet nádobu dnem vzhůru!


1. Dobře nádobu protřepejte.

2. Otočte nádobu dnem vzhůru a vytlačte menší množství (o velikosti vlašského ořechu) buď přímo na pokožku hlavy, nebo do víčka nádoby, na talířek nebo na jiný chladný povrch, a poté na pokožku hlavy.

Přípravek Clarelux má být vždy aplikován v tenké vrstvě, takže při nanášení na postižené oblasti jej používejte co nejméně. Přesné množství, které potřebujete, závisí na velikosti postižené oblasti. Nenanášejte na oční víčka a dávejte pozor, abyste zabránili kontaktu s očima, nosem a ústy.

Nevytlačujte přípravek CLARELUX na ruku, protože pěna se při kontaktu s teplou kůží ihned začne rozpouštět.3. Odsuňte vlasy pryč od pěny a jemně vmasírujte do pokožky, dokud pěna nezmizí a nevstřebá se. V případě nutnosti zopakujte, aby byla ošetřena celá postižená oblast.

Po aplikaci přípravku CLARELUX si omyjte ruce a veškerou nepoužitou pěnu zlikvidujte. Nenanášejte přípravek CLARELUX na obličej. Jestliže se vám pěna neúmyslně dostane do očí, nosu nebo úst, ihned je vymyjte chladnou vodou. Možná pocítíte určité pálení. Jestliže bolest přetrvává, obraťte se na svého lékaře.

Ošetřované oblasti nemají být ovázány ani zakryty, pokud k tomu nedá pokyn váš lékař.

Ihned po aplikaci přípravku CLARELUX ošetřené oblasti skalpu nemyjte ani neoplachujte. Nepoužívejte více než 50 g pěny CLARELUX týdně.

Léčba nemá trvat déle než dva týdny. Po tomto období je možné přípravek CLARELUX používat občas dle potřeby. Jako náhradu vám může váš lékař pro léčbu vašeho onemocnění předepsat slabší steroid.

Jestliže jste použil(a) více přípravku CLARELUX, než jste měl(a)

Používáte-li pěnu CLARELUX ve větším množství nebo po delší dobu, aniž by o tom váš lékař věděl, sdělte to svému lékaři ihned.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek CLARELUX

Použijte jej, jakmile si na něj vzpomenete, a poté pokračujte v obvyklém užívání. Vzpomenete-li si až v okamžiku další dávky, užijte jen jednu dávku a pokračujte jako dříve (nepoužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku). Pokud vynecháte několik dávek, sdělte to svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek CLARELUX

Nepřestávejte náhle používat přípravek CLARELUX, může vám to uškodit. Váš lékař může být nucen léčbu postupně přerušit s tím, že budete docházet na pravidelné kontroly.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek CLARELUX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Objeví-li se reakce z důvodu přecitlivělosti, například lokální podráždění, přestaňte používat přípravek CLARELUX a ihned se obraťte na svého lékaře.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 člověka z 10, ale u více než 1 člověka ze 100):

•    Pocit pálení

•    Jiné kožní reakce při aplikaci na pokožku

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 člověka z 10.000):

•    Pocit brnění nebo „mravenčení“

•    Podráždění očí

•    Otok žil

•    Podrážděná a citlivá pokožka

•    Napětí pokožky

•    Svědivá kožní vyrážka (kontaktní dermatitida)

•    Zhoršená šupinková kožní vyrážka (zhoršená psoriáza)

•    Zrudnutí v místě aplikace

•    Svědění a někdy i bolest v místě aplikace

•    Lékař může zjistit přítomnost krve, bílkovin a dusíku v moči

Mezi další nežádoucí účinky patří:

•    Změny v růstu ochlupení (abnormální růst ochlupení mimo místo aplikace a na neobvyklých místech těla)

•    Změny zbarvení pokožky

•    Podráždění vlasových folikulů, např. bolest, horko a zarudnutí

•    Vyrážka okolo úst

•    Zarudnutí a vyrážka na obličeji

•    Delší hojení ran

•    Účinky na oči (šedý zákal, zvýšený nitrooční tlak)

Mezi nepříznivé účinky způsobené delším používáním patří:

•    Bílá místa na pokožce (strie) a rozšíření (dilatace) kožních cévek

•    Stejně jako u ostatních lokálních kortikosteroidů, je-li přípravek CLARELUX používán ve velkém množství a po delší dobu, může to mít za následek poruchu zvanou Cushingův syndrom, mezi jejíž symptomy patří začervenalý, oteklý a odulý obličej, vysoký tlak krve, nárůst hmotnosti a změny v hladině cukru v krvi a moči.

•    Delší léčba steroidy může vést ke ztenčování kůže.

Ve vzácných případech může léčba psoriázy kortikosteroidy onemocnění ještě zhoršit (případně i po ukončení léčby) a může se objevit pustulózní forma této nemoci (s hnisavými puchýřky). Po ukončení léčby kortikosteroidy může někdy dojít k obnově původního stavu pokožky hlavy. Není-li přípravek CLARELUX používán podle pokynů, může dojít i ke zhoršení infekcí, které se projevovaly ještě před léčbou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak CLARELUX uchovávat

•    Nádoba obsahuje hořlavou kapalinu pod tlakem.

•    Neuchovávejte v blízkosti otevřeného ohně, zdroje vznícení, materiálu vytvářejícího teplo ani elektrického přístroje v provozu.

•    Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C nebo přímému slunečnímu světlu.

•    Nádobu nepropichujte ani nepalte, ani když je prázdná.

•    Po dokončení léčby nádobu bezpečně zlikvidujte.


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek CLARELUX po uplynutí doby použitelnosti uvedené na nádobě a krabičce (za EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem. Uchovávejte ve svislé poloze.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co CLARELUX obsahuje

1 g kožní pěny CLARELUX obsahuje jako léčivou látku 500 mikrogramů clobetasoli propionas.

Dalšími složkami jsou: bezvodý ethanol, čištěná voda, propylenglykol, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, kyselina citronová, monohydrát kalium-citrátu a hnací plyn: směs propanu/«-butanu/isobutanu.

Jak CLARELUX vypadá a co obsahuje toto balení

CLARELUX je bílá kožní pěna v tlakové nádobce. Každá z nich obsahuje 50 nebo 100 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pierre Fabre Dermatologie 45, Place Abel Gance 92100 Bolougne Francie

Výrobce

Aerosol Service Italiana S.R.L. (ASI)

Via del Maglio,6 23868 Valmadrera (LC)

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod těmito názvy:

CLARELUX 500 micrograms/g cutaneous foam: Rakousko, Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika,Velká Británie, Španělsko.

OLUX 500 micrograms/g cutaneous foam: Itálie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.1.2015

7