Příbalový Leták

Citalopram Biotika 40 Mg/Ml Perorální Kapky, Roztok

Informace pro variantu: Perorální Kapky, Roztok (15ml,40mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Citalopram Biotika 40 mg/ml perorální kapky, roztok citaloprami hydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

1 ml roztoku obsahuje citalopramum 40 mg (ve formě citaloprami hydrochloridum).

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Methylparaben, propylparaben, ethanol 96 %.

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální kapky, roztok 15 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST_

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření: uchovávejte 16 týdnů při teplotě do 25 °C.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Neotevřené balení: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 30/520/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Citalopram Biotika 40mg/ml kapky


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ETIKETA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Citalopram Biotika 40 mg/ml perorální kapky, roztok citaloprami hydrochloridum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

Perorální podání.

3.    POUŽITELNOST_

EXP:

Po prvním otevření: 16 týdnů.

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

15 ml

6.    JINÉ