Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Cisatracurium Accord 2 Mg/Ml Injekční/Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cisatracurium Accord 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Accord 5 mg/ml injekční/infuzní roztok

cisatracurii besilas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje cisatracurium 2 mg (jako cisatrakurii besilas)

•    Jedna 2,5ml injekční lahvička obsahuje cisatracurium 5 mg

•    Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje cisatracurium 10 mg

•    Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje cisatracurium 20 mg

•    Jedna 25ml injekční lahvička obsahuje cisatracurium 50 mg

Jeden ml obsahuje cisatracurium 5 mg (jako cisatrakurii besilas)

•    Jedna 30ml injekční lahvička obsahuje cisatracurium 150 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Kyselina besylová, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční/infuzní roztok 5 mg/2,5 ml

1 x 2,5 ml injekční lahvička 5 x 2,5 ml injekčních lahviček

10 mg/5 ml

1 x 5 ml injekční lahvička 5 x 5 ml injekčních lahviček

20 mg/10 ml

1 x 10 ml injekční lahvička 5 x 10 ml injekčních lahviček

50 mg/25 ml

1    x 25 ml injekční lahvička

2    x 25 ml injekčních lahviček

150 mg/30 ml 1 x 30 ml injekční lahvička 5 x 30 ml injekčních lahviček


5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření a naředění přípravku viz příbalová informace.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 63/150/15-C Reg.č.: 63/151/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU LAHVIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Cisatracurium Accord 2 mg/ml injekční/infuzní roztok Cisatracurium Accord 5 mg/ml injekční/infUzní roztok

cisatracurii besilas

Intravenózní podání.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 mg / 2,5 ml 10 mg / 5 ml 20 mg / 10 ml 50 mg / 25 ml 150 mg / 30 ml

6. JINÉ


3