Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ciprobay 250

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn.sukls218315/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ciprobay 250

Ciprofloxacinum 250 mg potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Ciprobay 250 a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciprobay 250 užívat

3.    Jak se Ciprobay 250 užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Ciprobay 250 uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Ciprobay 250 a k čemu se používá

Přípravek Ciprobay 250 obsahuje léčivou látku ciprofloxacin. Ciprofloxacin je antibiotikum náležející do skupiny fluorochinolonů. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprobay 250 se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

•    infekce dýchacích cest,

•    dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin,

•    infekce močových cest,

•    infekce pohlavního ústrojí u mužů a žen,

•    infekce trávicího traktu    a břicha,

•    infekce kůže a měkké tkáně,

•    infekce kostí a kloubů,

•    k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis,

•    expozice inhalační formy antraxu (slezinná sněť, očekávaná nebo potvrzená).

Ciprofloxacin může být použit při léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku, jestliže se předpokládá, že je zapříčiněna bakteriální infekcí.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo pokud je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem Ciprobay 250 předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprobay 250 se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

•    infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,

•    komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),

•    expozice inhalační formy antraxu (očekávaná nebo potvrzená).

Ciprofloxacin může být u dětí a dospívajících použit také k léčbě dalších závažných infekcí, je-li to považováno za vhodné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciprobay 250 užívat

Neužívejte přípravek Ciprobay 250:

•    jestliže j ste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a Ciprobay 250)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ciprobay 250 se poraďte se svým lékařem:

•    jestliže jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit

•    jestliže trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami

•    jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprobay 250

•    jestliže máte cukrovku, protože při léčbě ciprofloxacinem hrozí riziko hypoglykemie (snížená hladina cukru v krvi)

•    jestliže máte myastenii gravis (typ svalové slabosti), protože může dojít ke zhoršení příznaků

•    jestliže máte problémy se srdcem. Při užívání ciprofloxacinu je třeba opatrnosti , jestliže jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (zobrazuje se na EKG, vyšetření elektrické aktivity srdce) nebo máte prodloužení QT intervalu v rodinné anamnéze, máte nerovnováhu solí v krvi (obzvláště nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalý srdeční rytmus (takzvaná ,bradykardie‘), máte slabé srdce (srdeční selhání), máte srdeční příhodu v anamnéze (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo užíváte další léky které mají za následek změny na EKG (viz bod 2 Další léčivé přípravky a Ciprobay 250)

•    jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anemie.

Při léčbě některých infekcí pohlavního ústrojí Vám může lékař předepsat současně s ciprofloxacinem i

jiná antibiotika. Jestliže nedojde ke zlepšení během 3 dnů léčby, informujte svého lékaře.

Během léčby přípravkem Ciprobay 250

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Ciprobay 250 nastane kterákoli

z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprobay 250 ukončit.

•    Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když

vstáváte. Jestliže toto nastane, ihned přestaňte užívat přípravek Ciprobay 250 a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

•    Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň léčen(a) kortikosteroidy. Záněty a přetržení šlach se mohou vyskytnout již po 48 hodinách léčby nebo se také mohou vyskytnout i několik měsíců po ukončení léčby přípravkem Ciprobay 250. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu přestaňte přípravek Ciprobay 250 užívat a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

•    Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischemií (nedokrvení mozku) nebo cévní mozkovou příhodou, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprobay 250 užívat a kontaktujte svého lékaře.

•    Po prvním užití přípravku Ciprobay 250 můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprobay 250 se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprobay 250 užívat a kontaktujte svého lékaře.

•    Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Ciprobay 250 užívat a kontaktujte svého lékaře.

•    Hypoglykemie byla hlášena nejčastěji u diabetických pacientů, a to především u starší populace. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékaře.

•    Při užívání antibiotik, včetně přípravku Ciprobay 250, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte užívat přípravek Ciprobay 250, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého lékaře.

•    Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek Ciprobay 250.

•    Informujte svého lékaře, jestliže máte nemocné ledviny, protože je možné, že bude třeba upravit dávku.

•    Přípravek Ciprobay 250 může způsobit poškození jater. Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky, například ztrátu chuti k jídlu, žloutenku (žloutnutí kůže), tmavou moč, svědění nebo citlivost žaludku, přestaňte užívat přípravek Ciprobay 250 a kontaktujte okamžitě svého lékaře.

•    Ciprobay 250 může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být také Vaše odolnost proti infekcím snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech, případně onemocněním močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

•    Když užíváte přípravek Ciprobay 250, Vaše pokožka bude citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV světlu (například v soláriu).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Ciprobay 250 současně s tizanidinem, neboť to by mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Ciprobay 250“).

O následujících lécích je známo, že vzájemně působí s přípravkem Ciprobay 250. Užívání přípravku Ciprobay 250 současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

•    antagonisty vitamínu K (např.warfarin, acenokumarol, fenprokumon nebo fluindion) nebo jiná perorální antikoagulancia (na ředění krve)

•    probenecid (na dnu)

•    methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénku, revmatický zánět kloubů)

•    theofylin (na potíže s dýcháním)

•    tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)

•    olanzapin (antipsychotikum)

•    klozapin (antipsychotikum)

•    ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)

•    fenytoin (na epilepsii)

•    metoklopramid (na nevolnost a zvracení)

•    cyklosporin (na kožní onemocnění, revmatoidní artritidu a při transplantaci orgánů)

•    další léky, které mohou ovlivnit rytmus Vašeho srdce: léky, které patří do skupiny antiarytmik (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některá antibiotika (která patří do skupiny makrolidů), některá antipsychotika.

Přípravek Ciprobay 250 může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

•    pentoxifýlin (na oběhové poruchy)

•    kofein

•    duloxetin (na depresi, poškození nervů způsobené cukrovkou nebo inkontinenci)

•    lidokain (na problémy se srdcem nebo při anestezii)

•    sildenafil (např. na poruchy erekce)

Některé léky snižují účinek přípravku Ciprobay 250. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo chcete užívat následující:

•    antacida

•    omeprazol

•    minerální doplňky

•    sukralfát

•    polymemí vazač fosfátů (např. sevelamer a lanthanum karbonát)

•    léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa

Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, užívejte Ciprobay 250 dvě hodiny před nebo ne dříve než čtyři hodiny po jejich užití.

Ciprobay 250 s jídlem a pitím

I když neužíváte přípravek Ciprobay 250 současně s jídlem, v průběhu léčby nejezte ani nepijte mléčné výrobky (například mléko nebo jogurt) nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit vstřebávání léčivé látky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Je lepší vyhnout se užívání přípravku Ciprobay 250, jestliže jste těhotná.

Neužívejte přípravek Ciprobay 250, jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a mohl by poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ciprobay 250 může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprobay 250. Máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře.

3. Jak se Ciprobay 250 užívá

Váš lékař Vám přesně vysvětlí, jak přípravek Ciprobay 250 užívat, také jak často a jak dlouho. To bude záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte.

Informujte svého lékaře, pokud máte problémy s ledvinami, protože je možné, že dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), kolik tablet máte užívat a jakým způsobem je máte užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

a.    Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, neboť jejich chuť není dobrá.

b.    Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu.

c.    Tablety můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní významně vstřebávání. Ciprobay 250 však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko nebo jogurt nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o kalcium).

Pamatujte na to, abyste tento přípravek zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ciprobay 250, než jste měl(a)

>    Pokud užijete více tablet přípravku, než máte předepsáno, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vezměte si s sebou krabičku, abyste ji mohl(a) ukázat lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ciprobay 250

>    Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase. Pokud však již téměř nastal čas na další dávku, opomenutou dávku vynechejte a pokračujte podle předpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dokončete celou léčbu.

> Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

-    nevolnost, průjem

-    bolesti kloubů u dětí

Méně časté (mohou se vyskytnout až u    1    ze    100    pacientů):

-    fungální (houbová) superinfekce

-    vysoká koncentrace eosinofilů (typ    bílých    krvinek)

-    snížená chuť k j ídlu

-    hyperaktivita nebo neklid

-    bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti

-    zvracení, tupá bolest v žaludku, problémy s trávením, větry

-    zvýšené množství některých látek v krvi (transamináza a/nebo bilirubin)

-    vyrážka, svědění, kopřivka

-    bolest kloubů u dospělých

-    špatná funkce ledvin

-    bolest kostí a kloubů, pocit slabosti nebo horečka

-    zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů ):

-    zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelný) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), zvýšený nebo snížený faktor srážlivosti krve (trombocyty)

-    alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém)

-    zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)

-    snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese (potenciálně vedoucí

k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k sebevraždě ) nebo halucinace

-    mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření) nebo závratě

-    zrakové problémy, včetně dvojitého vidění

-    ušní šelest nebo ztráta sluchu, zhoršení sluchu

-    zrychlený srdeční tep (tachykardie)

-    rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloba

-    dýchavičnost, včetně astmatických příznaků

-    jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater)

-    citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče

-    selhání ledvin, krev a krystaly v moči (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových cest

-    retence tekutin nebo nadměrné pocení

-    zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):

-    snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie), nebezpečný pokles typu bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), jež může být smrtelný a útlum kostní dřeně, který může být rovněž smrtelný (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    závažné alergické reakce (anafylaktická reakce nebo anafylaktický šok, který může být smrtelný - sérová porucha) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    mentální poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze, narušení čichu, tlak na mozek (zvýšený nitrolební tlak a pseudotumor cerebri)

-    poruchy barevného vidění

-    zánět cévních stěn (vaskulitida)

-    pankreatitida (zánět slinivky břišní)

-    odumírání velkého množství jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater

-    drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie), různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například možný Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, které mohou vést k úmrtí)

-    svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach - zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) (viz bod 2: Upozornění a opatření), zhoršení příznaků myastenia gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

-    příznaky postižení nervového systému jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost končetin (periferní neuropatie a polyneuropatie)

-    abnormálně rychlý srdeční rytmus, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus, změna srdečního rytmu (zvaná prodloužení QT intervalu, zobrazující se na EKG, elektrická aktivita srdce)

-    vřídkovitá vyrážka (pustulózní vyrážka)

-    ovlivnění krevní srážlivosti (u pacientů léčených antagonisty vitamínu K)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ciprobay 250 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ciprobay 250 obsahuje

Léčivou látkou je ciprofloxacinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacinum 250 mg (ve formě hydrochloridu).

Pomocnými látkami j sou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza, krospovidon, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potah tablety: hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Ciprobay 250 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé kulaté potahované tablety, na jedné straně půlící rýha a vyraženo CIP/250 a na druhé straně vyraženo logo BAYER (kříž).

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100, 160 nebo 500 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Pharma AG, Berlín, Německo Výrobce

Bayer Pharma AG, Leverkusen, Německo

Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., Garbagnate Milanese, Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko:    Ciproxin

Belgie:    Ciproxine

Bulharsko:    Ciprobay

Česká republika: Ciprobay Finsko:    Ciproxin

Francie:    Ciflox

Německo:    Ciprobay

Maďarsko:

Ciprobay

Ciproxin

Ciproxin

Ciproxine

Ciproxin

Ciproxin

Ciprobay

Ciproxina

Ciprobay

Baycip

Ciproxin


Irsko:

Itálie:

Lucembursko:

Malta:

Norsko:

Polsko: Portugalsko: Slovinsko: Španělsko: Velká Británie:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.9.2013.

Odborná lékařská rada/doporučení

Antibiotika se užívají k léčbě bakteriálních infekcí. Proti virovým infekcím nejsou účinná.

Jestliže Vám předepsal lékař antibiotika, jsou určena pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění.

I přes léčbu antibiotiky mohou některé bakterie přežít a růst. Tomuto jevu se říká rezistence: některá antibiotika přestanou účinkovat.

Nesprávné užívání antibiotik zvyšuje rezistenci. Jestliže nedodržíte instrukce vztahující se k:

-    množství užívaných antibiotik,

-    frekvenci užívání,

-    délce léčby,

můžete přispět k vytvoření bakteriální rezistence, a tak prodloužit léčbu nebo snížit účinnost antibiotik.

Aby bylo dosaženo maximálního účinku tohoto léku:

1    - Používejte antibiotika pouze, jsou-li Vám předepsána.

2    - Důsledně dodržujte předepsané dávkování.

3    - Antibiotika nikdy znovu bez lékařského předpisu neužívejte, a to ani k léčbě podobného onemocnění.

4    - Svá antibiotika nikdy nepodávejte další osobě; nemusí se k léčbě jejího onemocnění hodit.

5    - Po ukončení léčby veškeré nespotřebované léky vraťte do lékárny, aby mohly být správně zlikvidovány.

9