Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ciprobay 200

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn.sukls218326/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta Ciprobay 200

Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml infůzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Ciprobay 200 a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Ciprobay 200 podán

3.    Jak se Ciprobay 200 užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Ciprobay 200 uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Ciprobay 200 a k čemu se používá

Přípravek Ciprobay 200 obsahuje léčivou látku ciprofloxacin. Ciprofloxacin je antibiotikum náležející do skupiny fluorochinolonů. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek Ciprobay 200 se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

•    infekce dýchacích cest,

•    dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin,

•    infekce močových cest,

•    infekce pohlavního ústrojí u mužů a žen,

•    infekce trávicího traktu a břicha,

•    infekce kůže a měkké tkáně,

•    infekce kostí a kloubů,

•    expozice inhalační formy antraxu

Ciprofloxacin může být použit při léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku, jestliže se předpokládá, že je zapříčiněna bakteriální infekcí.

Jestliže máte závažnou infekci, nebo pokud je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem Ciprobay 200 předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek Ciprobay 200 se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

•    akutní infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou

•    komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),

•    expozice inhalační formy antraxu (očekávaná nebo potvrzená)

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprobay 200 užit u dětí a dospívajících také k léčbě jiných závažných infekcí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Ciprobay 200 podán

Přípravek Ciprobay 200 Vám nesmí být podán:

•    jestliže j ste alergický(á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Další léčivé přípravky a Ciprobay 200)

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Ciprobay 200 se poraďte se svým lékařem

•    jestliže jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit

•    jestliže trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami

•    jestliže jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek Ciprobay 200

•    jestliže máte cukrovku, protože při léčbě ciprofloxacinem hrozí riziko hypoglykemie (snížená hladina cukru v krvi)

•    jestliže máte myastenii gravis (typu svalové slabosti), protože může dojít ke zhoršení příznaků

•    jestliže máte problémy se srdcem. Při užívání ciprofloxacinu je třeba opatrnosti, jestliže jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (zobrazuje se na EKG, vyšetření elektrické aktivity srdce) nebo máte prodloužení QT intervalu v rodinné anamnéze, máte nerovnováhu solí v krvi (obzvláště nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalý srdeční rytmus (takzvaná ,bradykardie‘), máte slabé srdce (srdeční selhávání), máte srdeční příhodu v anamnéze (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo užíváte další léky, které mají za následek změny na EKG (viz bod 2 Další léčivé přípravky a Ciprobay 200)

•    jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anemie.

Při léčbě některých infekcí pohlavního ústrojí Vám může lékař předepsat současně s ciprofloxacinem i

jiná antibiotika. Jestliže nedojde ke zlepšení během 3 dnů léčby, informujte svého lékaře.

Během léčby přípravkem Ciprobay 200

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Ciprobay 200 nastane kterákoli

z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprobay 200 ukončit.

•    Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angio-edém). Dokonce i po první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, okamžitě informujte svého lékaře, protože je nutné podávání přípravku Ciprobay 200 okamžitě ukončit.

•    Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň léčen(a) kortikosteroidy. Záněty a přetržení šlach se mohou vyskytnout již po 48 hodinách léčby nebo se také mohou vyskytnout i několik měsíců po ukončení léčby přípravkem Ciprobay 200. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu musí být podávání přípravku Ciprobay 200 ukončeno a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

•    Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischemií (nedokrvení mozku) nebo cévní mozkovou příhodou, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprobay 200 užívat a kontaktujte svého lékaře.

•    Po prvním podání přípravku Ciprobay 200 můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprobay 200 se mohou Vaše příznaky zhoršit. Ve vzácných případech může deprese nebo psychóza vyvrcholit sebevražednými myšlenkami, pokusem o sebevraždu nebo dokonanou sebevraždou. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprobay 200 užívat a kontaktujte svého lékaře.

•    Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Ciprobay 200 užívat a kontaktujte svého lékaře.

•    Hypoglykemie byla hlášena nejčastěji u diabetických pacientů, a to především u starší populace. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékaře.

•    Při užívání antibiotik, včetně přípravku Ciprobay 200, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě informujte svého lékaře. Podávání přípravku Ciprobay 200 musí být neprodleně ukončeno, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev.

•    Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek Ciprobay 200.

•    Přípravek Ciprobay 200 může způsobit poškození jater. Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky, například ztrátu chuti k jídlu, žloutenku (žloutnutí kůže), tmavou moč, svědění nebo citlivost žaludku, musí být podávání přípravku Ciprobay 200 okamžitě ukončeno.

•    Ciprobay 200 může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být také Vaše odolnost proti infekcím snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech, případně onemocněním močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

•    Informujte svého lékaře, jestliže máte nemocné ledviny, protože je možné, že bude třeba upravit dávku.

•    Když užíváte přípravek Ciprobay 200, Vaše pokožka bude citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV světlu.

Další léčivé přípravky a Ciprobay 200

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Ciprobay 200 současně s tizanidinem, neboť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Přípravek Ciprobay 200 Vám nesmí být podán).

O následujících lécích je známo, že vzájemně působí s přípravkem Ciprobay 200. Užívání přípravku Ciprobay 200 současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

•    antagonisty vitamínu K (např.warfarin, acenokumarol, fenprokumon nebo fluindion) nebo jiná perorální antikoagulancia (na ředění krve)

•    probenecid (na dnu)

•    methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénku, revmatický zánět kloubů)

•    theofylin (na potíže s dýcháním)

•    tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)

•    olanzapin (antipsychotikum)

•    klozapin (antipsychotikum)

•    ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)

•    fenytoin (na epilepsii)

•    cyklosporin (na kožní onemocnění, revmatoidní artritidu a při transplantaci orgánů)

•    další léky, které mohou ovlivnit rytmus Vašeho srdce: léky, které patří do skupiny antiarytmik (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některá antibiotika (která patří do skupiny makrolidů), některá antipsychotika.

Přípravek Ciprobay 200 může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

•    pentoxifýlin (na oběhové poruchy)

•    kofein

•    duloxetin (na depresi, poškození nervů způsobené cukrovkou nebo inkontinenci)

•    lidokain (na problémy se srdcem nebo při anestezii)

•    sildenafil (např. na poruchy erekce)

Ciprobay 200 s jídlem a pitím

Jídlo ani pití Vaši léčbu přípravkem Ciprobay 200 neovlivňuje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V průběhu těhotenství je lepší se užívání přípravku Ciprobay 200 vyvarovat.

Ciprobay 200 neužívejte, jestliže kojíte, protože se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ciprobay 200 může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprobay 200. Máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře.

Ciprobay 200 obsahuje sodík

V případě, že je pro Vás další přísun sodíku z lékařského hlediska nežádoucí (trpíte-li například kongestivním srdečním selháváním, selháváním ledvin, nefrotickým syndromem), musí lékař zvážit další přísun sodíku.

3. Jak se Ciprobay 200 užívá

Váš lékař Vám přesně vysvětlí, jak přípravek Ciprobay 200 užívat, také jak často a jak dlouho. To bude záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle.

Váš lékař Vám podá každou dávku pomalou infuzí žilou do krevního řečiště. U dětí trvá infuze 60 minut. U dospělých pacientů trvá infuze 60 minut u 400 mg ciprofloxacinu a 30 minut u 200 mg ciprofloxacinu. Pomalé podávání infuze je důležité a pomáhá omezit bezprostředně se objevující nežádoucí účinky.

V průběhu léčby tímto přípravkem dbejte na dostatečný příjem tekutin.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ciprobay 200

> Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

-    nevolnost, průjem, zvracení

-    bolesti kloubů u dětí

-    reakce v místě injekce, vyrážka

-    přechodné zvýšení určitých látek v krvi (transamináz)

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

-    fungální (houbová) superinfekce

-    vysoká koncentrace eosinofilů (typu bílých krvinek), zvýšený nebo snížený počet krevních destiček (trombocytů)

-    snížená chuť k j ídlu

-    hyperaktivita, neklid, zmatenost, dezorientace, halucinace

-    bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti, mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové stimuly, záchvaty (viz bod 2: Upozornění a opatření), závrať

-    zrakové problémy včetně dvojitého vidění

-    ztráta sluchu

-    zrychlený srdeční tep (tachykardie)

-    rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak

-    bolest břicha, trávicí potíže jako žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), nadýmání

-    zhoršená funkce jater, zvýšená hladina určité látky v krvi (bilirubinu), žloutenka (cholestatická žloutenka)

-    svědění, kopřivka

-    bolest kloubů u dospělých

-    špatná funkce ledvin, selhání ledvin

-    bolest kostí a svalů, nevolnost (astenie), horečka, retence tekutin

-    zvýšení krevní alkalické fosfatázy (určité látky v krvi)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):

-    zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve vzácných případech může být smrtelný) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    změny v hodnotách krve (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný, útlum kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    alergické reakce, alergické otoky (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém), závažné alergické reakce (anafylaktický šok), které mohou být život ohrožující (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)

-    snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    úzkostné reakce, divné sny, deprese (potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě), duševní poruchy (psychotické reakce potenciálně vedoucí k sebevražedným myšlenkám, pokusům o sebevraždu nebo k dokonané sebevraždě) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    snížená citlivost kůže, třes, migréna, poruchy čichu (čichové poruchy)

-    ušní šelest, zhoršený sluch

-    mdloba, zánět cévních stěn    (vaskulitida)

-    dýchavičnost, včetně astmatických    příznaků

-    pankreatitida

-    hepatitida (zánět jater), odumírání velkého množství jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater

-    citlivost na světlo (viz bod 2: Upozornění a opatření), drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie)

-    bolest svalů, zánět kloubů, zvýšená svalová tenze, křeče, natržení šlach - zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    krev nebo krystaly v moči    (viz bod 2: Upozornění a opatření), zánět močových cest

-    nadměrné pocení

-    zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1z 10 000 pacientů):

-    zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie) nebo typů bílých krvinek (agranulocytóza)

-    závažné alergické reakce (anafylaktická reakce, anafylaktický šok, sérová porucha), které mohou být smrtelné (viz bod 2: Upozornění a opatření)

-    poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), tlak na mozek (zvýšený nitrolební tlak a pseudotumor cerebri)

-    poruchy vnímání barev

-    různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, které mohou vést k úmrtí)

-    ochablost svalů, zánět šlach, zhoršení příznaků myastenia gravis (viz bod 2: Upozornění a opatření)

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)

-    příznaky postižení nervového systému jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost končetin (periferní neuropatie a polyneuropatie)

-    abnormálně rychlý srdeční rytmus, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus, změna srdečního rytmu (zvaná prodloužení QT intervalu, zobrazující se na EKG, elektrická aktivita srdce)

-    vřídkovitá vyrážka (pustulózní vyrážka)

-    ovlivnění krevní srážlivosti (u pacientů léčených antagonisty vitamínu K)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ciprobay 200 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před chladem a mrazem.

V chladu může dojít k precipitaci, která opět vymizí při pokojové teplotě (15-25 °C).

Chemická a fyzikální stabilita roztoku, připraveného pro používání, byla při pokojové teplotě (15-25 °C) prokázána na dobu 24 hodin. Z mikrobiologického hlediska představuje však otevření a míchání s dalšími infuzními roztoky riziko mikrobiální kontaminace, přípravek by měl být použit okamžitě. Jestliže není použit okamžitě poté, co je k použití připraven, je za následný čas a podmínky uchovávání zodpovědný uživatel.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ciprobay 200 obsahuje

Léčivou látkou je ciprofloxacinum.

Každá infuzní lahvička se 100 ml ifuzního roztoku obsahuje 200 mg ciprofloxacinum.

Pomocnými látkami jsou: 20% roztok kyseliny mléčné, chlorid sodný, koncentrované kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak přípravek Ciprobay 200 vypadá a co obsahuje toto balení

Infuzní roztok.

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Balení obsahující 1, 5 nebo 40 lahviček, každá lahvička se 100 ml infuzního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

Výrobce

Bayer Pharma AG, Leverkusen, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Ciproxin

Ciproxine

Ciprobay

Ciflox

Ciproxin

Ciprobay

Ciproxin

Ciproxin

Ciproxin

Ciproxine

Ciproxin

Ciproxina

Ciprobay

Ciproxin


Rakousko:

Belgie:

Česká republika: Francie:

Kypr:

Německo:

Řecko:

Irsko:

Itálie:

Lucembursko:

Malta:

Portugalsko:

Slovinsko:

Velká Británie:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.9.2013.

Odborná lékařská rada/doporučení

Antibiotika se užívají k léčbě bakteriálních infekcí. Proti virovým infekcím nejsou účinná.

Jestliže Vám předepsal lékař antibiotika, jsou určena pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění.

I přes léčbu antibiotiky mohou některé bakterie přežít a růst. Tomuto jevu se říká rezistence: některá antibiotika přestanou účinkovat.

Nesprávné užívání antibiotik zvyšuje rezistenci. Jestliže nedodržíte instrukce vztahující se k:

-    dávkování,

-    frekvenci užívání,

-    délce léčby,

můžete přispět k vytvoření bakteriální rezistence, a tak prodloužit léčbu nebo snížit účinnost antibiotik.

Aby bylo dosaženo maximálního účinku tohoto léku:

1. Používejte antibiotika pouze, j sou-li Vám předepsána.

2.    Důsledně dodržujte předepsané dávkování.

3.    Antibiotika nikdy znovu bez lékařského předpisu neužívejte, a to ani k léčbě podobného onemocnění.

4.    Svá antibiotika nikdy nepodávejte další osobě; nemusí se k léčbě onemocnění, kterým trpí, hodit.

5.    Po ukončení léčby veškeré nespotřebované léky vraťte do lékárny, aby mohly být správně zlikvidovány.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek Ciprofloxacin se musí podávat intravenózní infuzí. U dětí je délka trvání infuze 60 minut.

U dospělých pacientů je při podání 400 mg ciprofloxacinu délka infuze 60 minut a při podání 200 mg ciprofloxacinu je délka infuze 30 minut. Pomalá infuze do velké žíly zmenší pacientovo nepohodlí a sníží riziko venózního podráždění. Infuzní roztok může být podáván samostatně, nebo je možné do něho přimíchat další kompatibilní infuzní roztok.

Jestliže nebyla potvrzena kompatibilita s dalšími infnzními roztoky/léky, musí se infuzní roztok podávat vždy zvlášť. Znaky nekompatibility jsou např. sraženina, zakalení a barevné skvrny.

Nekompatibilita se objevuje u všech infnzních roztoků/léků, které jsou fyzikálně nebo chemicky nestabilní co se týče hodnot pH (např. penicilin, heparinové roztoky), zejména v kombinaci roztoků, které jsou upraveny na alkalické pH (pH infuzního roztoku ciprofloxacinu: 3,9-4,5).

Po zahájení intravenózní léčby je možné také pokračovat perorální léčbou.

9