Příbalový Leták

Cinarizin Lek 75 Mg

sp.zn.sukls180303/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU Cinarizin Lek 25 mg Cinarizin Lek 75 mg tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 75 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Popis přípravku:

Cinarizin Lek 25 mg: bílá, kulatá tableta bez označení. Cinarizin Lek 75 mg: bílá, kulatá tableta bez označení.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

-    Udržovací terapie při léčbě příznaků Meniérovy choroby podmíněných poruchou labyrintu, včetně závratě, nauzey, zvracení, tinnitu a nystagmu.

-    Profylaxe kinetózy.

-    Profylaxe migrény.

-    Udržovací terapie při léčbě příznaků cerebrovaskulárního původu, včetně závratě, tinnitu, bolesti hlavy cévního původu, podrážděnosti, poruch sociability, poruch paměti a neschopnosti soustředit se.

-    Udržovací terapie při léčbě příznaků vyvolaných onemocněním periferních cév, včetně Raynaudovy choroby, akrocyanózy, claudicatio intermittens, poruch mikrocirkulace, trofických a žilních vředů, parestézií, nočních křečí, studených končetin.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Běžné denní dávkování je následující:

-    Při poruchách mozkové cirkulace: 1 tableta (25 mg) 3krát denně (celkem 75 mg).

-    Při poruchách periferní cirkulace: 2 - 3 tablety (25 mg) 3krát denně (celkem 150 - 225 mg).

-    Při poruchách vnitřního ucha: 1 tableta (25 mg) 3krát denně (celkem 75mg).

-    Při kinetózách:

U dospělých: 1 tableta (25 mg) půl hodiny před začátkem cesty; může se opakovat každých 6 hodin.

U dětí (5 až 12 roků): doporučuje se polovina dávky pro dospělé. Vzhledem k tomu, že přípravek Cinarizin Lek nelze půlit na dvě stejné poloviny, je v těchto případech třeba užít jiný léčivý přípravek obsahující cinarizin, který lze v příslušné síle podat.

Nejvyšší doporučená dávka nesmí překročit 225 mg (celkem 9 tablet 25 mg) denně.

Protože účinek cinarizinu v léčbě závratí závisí na dávce, dávka musí být zvyšována postupně.

Způsob podání

Cinarizin se užívá nejlépe po jídle.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Cinarizin, stejně jako jiná antihistaminika, může vyvolat diskomfort v epigastriu, iritaci žaludku lze zmírnit podáváním přípravku po jídle.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou se smí přípravek podávat pouze tehdy, pokud přínos převýší možné riziko zhoršení tohoto onemocnění.

Cinarizin může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci, proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS.

Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání přípravku s alkoholem, látkami tlumícími CNS anebo s tricyklickými antidepresivy může zesílit tlumivý centrální účinek kterékoli z těchto látek včetně cinarizinu.

Vzhledem k antihistaminovému účinku může cinarizin způsobit falešně negativní výsledky kožních testů na přecitlivělost, a proto se doporučuje přerušit léčbu nejméně 4 dny před provedením kožního testu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

I když ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn teratogenní účinek, tak jako u jiných přípravků se smí podávat v těhotenství pouze tehdy, jestliže očekávaný léčebný prospěch převáží možné riziko pro plod.

Kojení

Údaje o vylučování cinarizinu do mateřského mléka nejsou k dispozici, a proto se kojení v průběhu jeho užívání nedoporučuje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku terapie podání cinarizinu vyvolává ospalost, je vhodná zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností jako je řízení a obsluha strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Může se vyskytnout únavnost a gastrointestinální potíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek.

Vzácně se objeví bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce. Rovněž vzácně se objevil lichen planus a příznaky připomínající lupus erythematodes.

V lékařské literatuře byl zaznamenán ojedinělý výskyt cholestatického ikteru.

Zejména u pacientů vyššího věku se v průběhu dlouhodobé terapie vyskytly i případy vzniku anebo zhoršení extrapyramidových příznaků. V takových případech musí být léčba vysazena.

Třídy orgánových systémů (MedDRA 9.1)j

Poruchy imunitního systému

hypersensitivita (alergická reakce)

Poruchy nervového systému

somnolence bolest hlavy

extrapyramidové poruchy

Gastrointestinální poruchy

gastrointestinální poruchy sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

cholestatická žloutenka

Poruchy kůže a podkoží

zvýšené pocení lichen planus

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

lupus připomínající syndrom

Laboratorní vyšetření

zvýšení hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

V jediném případě akutního předávkování (2 100 mg cinarizinu) se u čtyřletého dítěte objevily tyto příznaky: zvracení, spavost, koma, tremor, hypotonie.

Specifické antidotum není známo. V průběhu první hodiny po perorálním požití nadměrné dávky cinarizinu je možné provést výplach žaludku. Pokud se to uzná za vhodné, může se podat i aktivní uhlí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Jiná léčiva nervového systému, antivertiginóza ATC kód: N07C A02

Cinarizin blokádou vápníkových kanálů inhibuje kontrakci hladkého svalstva cév. Zároveň s tímto přímým kalciovým antagonismem cinarizin snižuje blokádou receptorově řízených kalciových kanálů i vazokonstrikční účinnost některých vazoaktivních látek, např. norepinefrinu a serotoninu. Blokáda influxu vápníku do buňky je tkáňově selektivní; výsledkem je antivazokontrikční působení bez ovlivnění krevního tlaku a tepové frekvence.

Cinarizin také může zvýšením deformability erytrocytů a snížením viskozity krve zlepšit poruchy mikrocirkulace. Zvýší se buněčná rezistence vůči hypoxii.

Cinarizin tlumí stimulaci vestibulárního systému a tím potlačuje nystagmus a jiné poruchy vegetativních regulací. Cinarizin může zabránit vzniku akutních vertiginózních epizod, anebo je může zmírnit.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se cinarizin vstřebá do jedné hodiny, i když biologická dostupnost závisí na množství žaludeční kyseliny.

Cinarizin dosáhne maximální hladiny v plazmě za 1 až 3 hodiny po perorálním podání.

Plazmatický eliminační poločas je 4 hodiny.

Cinarizin se rychle metabolizuje v játrech cestou konjugace s glukuronidem. Metabolity se vylučují asi z 1/3 močí, ze 2/3 stolicí.

Na bílkoviny krevní plazmy se váže z 91%.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kromě údajů uvedených jinde v Souhrnu údajů o přípravku nejsou k dispozici jiné podstatné údaje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Cinarizin Lek 25 mg

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek.

Cinarizin Lek 75 mg

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Vnitřní obal: Al/PVC blistr.

Vnější obal: krabička.

Velikost balení: 50 tablet (25 mg), 50 tablet (75 mg).

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Cinarizin Lek 25 mg: 83/696/94-A/C Cinarizin Lek 75 mg: 83/696/94-B/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Cinarizin Lek 25 mg:

Datum první registrace: 5.10.1994 Datum posledního prodloužení: 16.3.2011 Cinarizin Lek 75 mg:

Datum první registrace: 25.5.1994 Datum posledního prodloužení: 16.3.2011

10.    DATUM REVIZE TEXTU

20.1.2015

5/5