Příbalový Leták

Cinarizin Lek 75 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NAZEV LEČIVEHO PŘÍPRAVKU


Cinarizin Lek 75 mg

tablety

cinnarizinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Léčivá látka: Cinnarizinum 75 mg v 1 tabletě.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Obsahuje monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


50 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PHPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTREBNE


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o, Praha.


12. REGISTRAČNÍ QSLO/CISLA


83/696/94-B/C


13. ČÍSLO SARZE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

cinarizin lek 75 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LEQVEHO PHPRAVKU


Cinarizin Lek 75 mg

tablety

cinnarizinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. QSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ