Příbalový Leták

Cinacalcet Zentiva 30 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety Cinacalcet Zentiva 60 mg potahované tablety Cinacalcet Zentiva 90 mg potahované tablety

cinacalcetum


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg (ve formě hydrochloridu). Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 60 mg (ve formě hydrochloridu). Jedna tableta obsahuje cinacalcetum 90 mg (ve formě hydrochloridu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety

14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety: 56/139/16-C Cinacalcet Zentiva 60 mg potahované tablety: 56/140/16-C Cinacalcet Zentiva 90 mg potahované tablety: 56/141/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


cinacalcet zentiva potahované tablety 30 mg cinacalcet zentiva potahované tablety 60 mg cinacalcet zentiva potahované tablety 90 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety Cinacalcet Zentiva 60 mg potahované tablety Cinacalcet Zentiva 90 mg potahované tablety

cinacalcetum


2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


logo Zentiva


3 POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže


5. JINÉ


3