Příbalový Leták

Cinacalcet Zentiva 30 Mg Potahované Tablety

Sp.zn. sukls182570/2014, sukls182571/2014, sukls182572/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety Cinacalcet Zentiva 60 mg potahované tablety Cinacalcet Zentiva 90 mg potahované tablety

cinacalcetum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Cinacalcet Zentiva a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinacalcet Zentiva užívat

3.    Jak se přípravek Cinacalcet Zentiva užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Cinacalcet Zentiva uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Cinacalcet Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Cinacalcet Zentiva účinkuje tak, že kontroluje hladiny paratyreoidního hormonu (PTH), vápníku a fosforu ve Vašem těle. Používá se k léčbě poruchy funkce tzv. přištítných tělísek. Přištítná tělíska jsou čtyři drobné žlázy, uložené na krku v blízkosti štítné žlázy, které produkující hormon zvaný parathormon (PTH).

Přípravek Cinacalcet Zentiva se používá:

•    na léčbu sekundární hyperparatyreózy u pacientů se závažným onemocněním ledvin, kteří potřebují dialýzu k odstranění odpadních látek z krve.

•    na snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u pacientů s rakovinou přištítných tělísek (žláz).

•    na snížení vysokých hladin vápníku v krvi (hyperkalcemie) u pacientů s primární hyperparatyreózou, kteří mají stále vysoké hladiny vápníku po odstranění přištítných tělísek nebo u kterých odstranění žláz není možné.

Při primární a sekundární hyperparatyreóze produkují přištítné žlázy příliš mnoho PTH. „Primární“ znamená, že hyperparatyreózu nezpůsobují žádná jiná onemocnění a „sekundární“ znamená, že je hyperparatyreóza způsobena jiným onemocněním, např. onemocněním ledvin. Jak primární, tak sekundární hyperparatyreóza může způsobit úbytek vápníku v kostech, což může vést k bolesti kostí a zlomeninám, k onemocněním srdce a cév, k ledvinovým kamenům, duševním poruchám a kómatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cinacalcet Zentiva užívat Neužívejte přípravek Cinacalcet Zentiva:

- jestliže j ste alergický(á) na cinakalcet nebo nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Než začnete užívat tento přípravek, sdělte svému lékaři, že máte nebo jste někdy měl(a):

   křečové stavy (záchvaty nebo konvulze). Riziko vzniku záchvatu křečí je vyšší, pokud jste je měl(a) už dříve;

   onemocnění jater;

   srdeční selhání.

U pacientů léčených cinakalcetem, včetně dětí a dospívajících, byly hlášeny život ohrožující a smrtelné případy související s nízkými hladinami vápníku v krvi (hypokalcemie).

Nízké hladiny vápníku mohou mít vliv na váš srdeční rytmus. Oznamte svému lékaři, pokud při užívání přípravku Cinacalcet Zentiva zpozorujete neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, pokud máte problémy se srdečním rytmem nebo pokud užíváte léky, které způsobují problémy se srdečním rytmem.

Pro více informací viz bod 4.

Během léčby přípravkem Cinacalcet Zentiva informujte svého lékaře:

• pokud začnete či skončíte s kouřením, neboť to může mít vliv na působení přípravku Cinacalcet Zentiva.

Děti a dospívající

Přípravek Cinacalcet Zentiva není určen pro děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Cinacalcet Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a to především léků uvedených níže.

Podobné léky jako tyto mohou ovlivnit účinek přípravku Cinacalcet Zentiva:

•    léky používané k léčbě kožních a plísňových infekcí (ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol);

•    léky používané k léčbě bakteriálních infekcí (telithromycin, rifampicin a ciprofloxacin);

•    léky používané k léčbě HIV infekce a AIDS (ritonavir);

•    léky používané k léčbě depresí (fluvoxamin).

Přípravek Cinacalcet Zentiva může ovlivnit účinek léků, jako jsou tyto následující:

•    léky používané na léčbu deprese (amitriptylin, desipramin, nortriptylin a klomipramin);

•    léky používané na léčbu změn srdečního rytmu (flekainid a propafenon);

•    léky používané na léčbu vysokého krevního tlaku (metoprolol).

Přípravek Cinacalcet Zentiva s jídlem a pitím

Přípravek Cinacalcet Zentiva se má užívat při jídle nebo krátce po něm.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Podávání přípravku Cinacalcet Zentiva těhotným ženám nebylo studováno. V případě těhotenství může lékař Vaši léčbu upravit, protože by přípravek Cinacalcet Zentiva mohl poškodit nenarozené dítě.

Není známo, zda je přípravek Cinacalcet Zentiva vylučován do lidského mateřského mléka. Váš lékař s Vámi probere, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Cinacalcet Zentiva.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie, hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti užívající cinakalcet hlásili výskyt závratí a křečí. V případě jejich výskytu může být schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivněna.

Přípravek Cinacalcet Zentiva obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Cinacalcet Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Lékař přesně určí, jaké množství přípravku Cinacalcet Zentiva máte užívat.

Přípravek Cinacalcet Zentiva se musí podávat ústy při jídle nebo krátce po něm. Tablety se musí polykat celé a nesmí se dělit.

Po dobu léčby Vám bude lékař pravidelně odebírat krev a sledovat léčbu a bude-li to třeba, dávku upraví.

Jestliže se léčíte pro sekundární hyperparatyreózu

Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinacalcet Zentiva je 30 mg (jedna tableta) jednou denně.

Jestliže se léčíte pro karcinom přištítných tělísek nebo primární hyperparatyreózu Obvyklá počáteční dávka přípravku Cinacalcet Zentiva je 30 mg (jedna tableta) dvakrát denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinacalcet Zentiva, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinacalcet Zentiva, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři. Možnými příznaky předávkování jsou necitlivost nebo brnění okolo úst, bolesti nebo křeče svalů.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinacalcet Zentiva

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) dávku přípravku užít, užijte až dávku další, jako obvykle

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cinacalcet Zentiva

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cinacalcet Zentiva, užijte následující dávku jako obvykle.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se objeví pocit necitlivosti nebo brnění kolem úst, bolesti nebo křeče svalů, ihned to oznamte svému lékaři. Mohou to být známky příliš nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Velmi časté: mohou ovlivnit více než 1 z 10 pacientů

•    nevolnost a zvracení, které jsou obvykle velmi mírné a netrvají dlouho.

Časté: mohou ovlivnit až 1 z 10 pacientů

•    závratě;

•    pocity necitlivosti nebo brnění (parestezie);

•    ztráta (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu - nechutenství;

•    bolesti svalů (myalgie);

•    slabost (astenie);

•    vyrážka;

•    snížená hladina testosteronu;

•    vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalemie);

•    alergické reakce (hypersenzitivita);

•    bolest hlavy;

•    záchvaty křečí;

•    nízký krevní tlak (hypotenze);

•    infekce horních cest dýchacích;

•    potíže s dýcháním (dušnost);

•    kašel;

•    zažívací obtíže (dyspepsie);

•    průjem;

•    bolest břicha, bolest nadbřišku;

•    zácpa;

•    svalové křeče;

•    bolest zad;

•    nízké hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie).

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

•    kopřivka;

•    otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobovat obtíže při polykání nebo dýchání (angioedém);

•    neobvykle rychlý tlukot nebo bušení srdce, které mohou být spojeny s nízkou hladinou vápníku v krvi (sekundárně při hypokalcemii prodloužení QT intervalu a komorová arytmie).

Po použití cinakalcetu došlo u velmi malého počtu pacientů se srdečním selháním ke zhoršení stavu a/nebo k výskytu nízkého krevního tlaku (hypotenze).

Děti a dospívající

Použití přípravku Cinacalcet Zentiva u dětí a dospívajících nebylo prověřeno. V klinické studii bylo hlášeno úmrtí dospívajícího pacienta s velmi nízkými hladinami vápníku v krvi (hypokalcemie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http ://www. sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cinacalcet Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Datum použitelnosti „EXP” se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Cinacalcet Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je cinacalcetum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cinacalcetum 30 mg, 60 mg nebo 90 mg (jako hydrochlorid).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: předbobtnalý škrob (kukuřičný); koloidní bezvodý oxid křemičitý; krospovidon (typ A); kopovidon (K-28), mikrokrystalická celulosa; monohydrát laktosy; kukuřičný škrob; magnesium stearát.

Potahová vrstva tablety: Potahová soustava Opadry II 32K210001 zelená_(monohydrát laktosy, hypromellosa 2910 (15 mPas), oxid titaničitý (E171), triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E 132), žlutý oxid železitý (E172), Potahová soustava Opadry II 85F19250 bezbarvá (polyvinylalkohol, mastek, makrogol 3350, polysorbát 80).

Jak přípravek Cinacalcet Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety : světle zelené, oválné, potahované tablety o rozměru 6,24 mm x 9,93 mm, s označením “30” na jedné straně a bez označení na druhé straně.

Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety : světle zelené, oválné, potahované tablety o rozměru 7,97 mm x 12,80 mm s označením “60” na jedné straně a bez označení na druhé straně.

Cinacalcet Zentiva 30 mg potahované tablety: světle zelené, oválné, potahované tablety o rozměru 9,16 mm x 14,48 mm s označením “60” na jedné straně a bez označení na druhé straně.

Velikost balení: 14, 28, 30, 84 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie, Portugalsko


Cinacalcet Zentiva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.4.2016

5