Příbalový Leták

Ciloxan

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CILOXAN

oční kapky /ušní kapky, roztok ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 3,5 mg (odpovídá ciprofloxacinum 3 mg) v 1 ml sterilních kapek.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Roztok benzalkonium-chloridu, trihydrát octanu sodného, mannitol, kyselina octová, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


1x 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Dávkování a délku léčby určí vždy lékař.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doba použitelnosti po prvním otevření: 4 týdny.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alcon-Couvreur n. v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


64/428/93-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ciloxan


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ CILOXAN

oční /ušní kapky, roztok

ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Dávkování a délku léčby určí vždy lékař. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml


6. JINÉ


Registrační číslo: 64/428/93-C

Alcon-Couvreur n. v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie


3