Příbalový Leták

Ciloxan

sp.zn.sukls50337/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

CILOXAN

Oční /ušní kapky, roztok ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v příbalové informaci

1.    Co je přípravek CILOXAN a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CILOXAN používat

3.    Jak se CILOXAN používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek CILOXAN uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek CILOXAN a k čemu se používá

CILOXAN je protibakteriální chemoterapeutikum, jež působí na široké spektrum baktérií včetně očních a/nebo ušních infekcí.

Oční podání:

CILOXAN je indikován pro léčbu vředů rohovky a povrchových infekcí oka a očních víček, způsobených bakteriemi s předpokládanou nebo zjištěnou citlivostí na ciprofloxacin, a to u dospělých, novorozených dětí (0-27 dnů), kojenců a batolat (28 dnů až 23 měsíců), dětí (2 -11 let) a dospívajících (12 - 16 let).

Ušní podání:

CILOXAN je také indikován u zánětů vnějšího zvukovodu, doprovázených silnou zánětlivou reakcí, způsobenou bakteriemi citlivými na ciprofloxacin. CILOXAN lze použít za přísné kontroly ušního specialisty u dospělých, dospívajících a dětí ve věku starších než 1 rok.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CILOXAN používat Nepoužívejte přípravek CILOXAN

-    jestliže jste alergický(á) na ciprofloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže j ste alergický(á) na j iná antibiotika nazývaná chinolony.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku CILOXAN se poraďte se svým lékařem.

Oční/ušní _ podání:

-    Přípravek CILOXAN je určen pro podání do očí nebo uší.

-    Přípravek CILOXAN může být použit k léčbě u dětí mladších 1 roku pouze pokud to určil lékař.

-    Jestliže se příznaky onemocnění vrátí zpět nebo se stále zhoršují, poraďte se s ošetřujícím lékařem. Při používání tohoto léčivého přípravku, zvláště pokud jej používáte delší dobu, se můžete stát náchylnější k jiným infekcím.

-    Jestliže si všimnete prvních známek kožní vyrážky nebo jiné reakce přecitlivělosti, včetně kopřivky, svědění nebo dýchacích problémů, ukončete léčbu a okamžitě se poraďte s ošetřujícím lékařem. Pokud dojde k závažné hypersenzitivní reakci, je nezbytné okamžité pohotovostní léčení.

-    Pokud při použití tohoto léčiva nebo krátce po jeho použití zaznamenáte bolest, otok nebo zánět šlach, ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře.

-    Jestliže jste starší nebo pokud jste léčen(a) přípravky potlačujícími zánět s vlastnostmi podobnými kortisonu, je u Vás během léčby přípravkem CILOXAN vyšší riziko problémů se šlachami. Pokud zaznamenáte jakýkoli zánět nebo zánětlivý stav, ukončete léčbu a okamžitě se poraďte se svým lékařem

-    Jestliže si všimnete kožní reakce, kontaktujte svého lékaře. Citlivost kůže na světlo byla pozorována při podání antibiotik. Podobné reakce s ciprofloxacinem jsou méně časté.

-    Pokud užíváte jiné léčivé přípravky, přečtěte si prosím také bod „Další léčivé přípravky a přípravek CILOXAN“.

Oční _ podání:

-    Přípravek CILOXAN je určen pouze pro podání do očí.

-    Přípravek CILOXAN může být použit k léčbě u dětí mladších 1 roku pouze pokud to určil lékař.

-    Během léčby přípravkem CILOXAN nepoužívejte kontaktní čočky (tvrdé ani měkké).

-    Jestliže máte defekty na rohovce, mohou se při častém používání přípravku CILOXAN vyskytnout v oku bílé sraženiny (usazeniny zbytku přípravku), které se rozpustí po pokračujícím podávání přípravku CILOXAN. Sraženiny nebrání dalšímu podávání přípravku CILOXAN, ani nepříznivě neovlivňují proces hojení.

Ušní _ podání:

-    Přípravek CILOXAN je určen pouze pro podání do uší.

-    Přípravek CILOXAN může být použit k léčbě u dětí mladších 1 roku, pokud to určil lékař.

-    Je nutné pečlivé sledování lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, vztahuje-li se na Vás některé z výše uvedených varování nebo

vztahovalo-li se na Vás v minulosti.

Další léčivé přípravky a přípravek CILOXAN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval (a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Oční _ podání

Pokud užíváte další oční přípravky, vyčkejte nejméně 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi.

Jestliže používáte také oční masti, aplikujte je až jako poslední.

Přípravek CILOXAN s jídlem a pitím

Neuplatňuje se.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Používání přípravku CILOXAN v průběhu těhotenství a kojení se nedoporučuje, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Oční podání

Určitou dobu po podání přípravku CILOXAN do očí, může být Vaše vidění rozostřené. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, jestliže je Vaše vidění dočasně po podání přípravku rozmazané, dokud tento účinek neodezní.

Ušní_podání

Použití přípravku CILOXAN do uší neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek CILOXAN oční kapky obsahuje benzalkonium-chlorid

Oční _ podání

Tento přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může vyvolat podráždění očí nebo může změnit barvu měkkých kontaktních čoček.

Ušní_podání

Tento přípravek obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může vyvolat podráždění kůže.

3. Jak se přípravek CILOXAN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Oční podání:

Vředy. na__ rohovce:

CILOXAN se musí podávat dospělým, novorozencům (0-27 dnů), kojencům a batolatům (28 dnů až 23 měsíců), dětem (2-11 let) a dospívajícím (12 - 16 let) v následujících intervalech, a to i v noci:

První den:    v prvních šesti hodinách vkápněte do postiženého oka 2 kapky každých

15 minut;

pak po zbytek dne vkápněte do postiženého oka 2 kapky každých 30 minut. Druhý den:    nakápněte do postiženého oka 2 kapky každou hodinu.

Od 3. do 14. dne: kapejte po 2 kapkách do postiženého oka každé 4 hodiny.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte CILOXAN používat. Léčbu neukončujte dříve, dokud Vám to nedovolí Váš lékař.

Povrchový bakteriální infekce _ oka_ _a_ očních _ víček

První dva dny vkápněte 1 nebo 2 kapky do spojivkového vaku infikovaného oka (infikovaných očí) každé dvě hodiny, kdy jste vzhůru. Poté, po dobu dalších 5 dnů, 1 nebo 2 kapky každé 4 hodiny, když jste vzhůru.

Po očním podání přípravku Ciloxan jsou pro snížení systémového vstřebávání užitečná následující opatření:

-    Ponechejte oční víčko 2 minuty zavřené.

-    Po dobu 2 minut přitiskněte prstem slzný kanálek.

Ušní podání:

Jako ušní kapky se podává přípravek Ciloxan dospělým a dětem starším 1 rok. Doporučuje se vyčištění zevního zvukovodu postiženého ucha. Je příjemnější podávat roztok při pokojové teplotě, ještě lépe při tělesné teplotě.

Přípravek nakapejte do vnějšího zvukovodu následujícím způsobem: 3 až 4 kapky, dvakrát až čtyřikrát denně nebo častěji, je-li to nutné. Pacient má nejprve ležet na opačné straně než je postižené ucho a má raději zůstat ležet v této pozici dalších pět až deset minut po nakapání. Po místním očištění lze do zvukovodu také zastrčit napuštěný smotek gázy nebo smotek vaty a nechat jej tam obvykle po jeden nebo dva dny, měl by se však nasytit přípravkem dvakrát denně. Obecně by léčba neměla přesáhnout pět až deset dnů. Někdy může být léčba prodloužena, poraďte se v tomto ohledu s ošetřujícím lékařem.

Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, před použitím přípravku jej odstraňte.

Jestliže se kapkou netrefíte do oka/ucha, zkuste to znovu.

Jestliže jste použil (a) více přípravku CILOXAN, než jste měl (a)

Pokud jste aplikoval(a) do oka nebo ucha více přípravku CILOXAN než je třeba, vypláchněte jej z oka nebo ucha vlažnou vodou.

Jestliže jste přípravek CILOXAN náhodně požil(a), obraťte se na svého lékaře. Nepředpokládají se však žádné závažné komplikace.

Jestliže jste zapomněl (a) přípravek CILOXAN použít, pokračujte další plánovanou dávkou. Je-li však již téměř čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte a vraťte se zpět k pravidelnému dávkování.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Jestliže používáte další léčivé přípravky ve formě očních kapek nebo oční masti, vyčkejte alespoň 5 minut mezi jednotlivými přípravky. Oční masti je třeba aplikovat jako poslední.

Jestliže jste přestal (a) používat přípravek CILOXAN

Nepřestávejte používat tento léčivý přípravek předčasně, i když již zmizely příznaky onemocnění. Pokud přestanete používat tento léčivý přípravek příliš brzy, mohou se Vám příznaky vrátit.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání do očí:

•    Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):

-    Účinky na oko: bílé usazeniny na povrchu oka (na rohovce), oční diskomfort, zarudnutí očí.

-    Obecné nežádoucí účinky: poruchy chuti.

•    Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):

-    Účinky na oko: poškození povrchu oka nebo skvrny na povrchu oka (na rohovce), citlivost na světlo, zhoršené nebo rozmazané vidění, otok oka nebo očního víčka,

bolest oka, suché oko, svědění oka, zvýšená tvorba slz, výtok z oka, tvorba krust na okraji očního víčka, šupiny na očním víčku, zarudnutí očního víčka.

-    Obecné nežádoucí účinky: bolest hlavy, nevolnost.

•    Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):

-    Účinky na oko: poškození oka, zánět oka, dvojité vidění, snížená citlivost oka, unavené oči, podráždění oka.

-    Obecné nežádoucí účinky: přecitlivělost, závratě, bolest ucha, ječné zrno, rýma, výtok z vedlejších nosních dutin, průjem, bolest břicha, zánět kůže,

•    Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

-    Obecné nežádoucí účinky: poruchy šlach.

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání do ucha:

•    Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):

-    Účinky na ucho: bolest ucha, překrvení ucha, výtok z ucha, svědění ucha.

-    Obecné nežádoucí účinky: bolest hlavy, zánět kůže, horečka.

•    Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

-    Účinky na ucho: ušní šelest.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CILOXAN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za označením „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nedotýkejte se kapátka.

Lahvičku je třeba zlikvidovat 4 týdny po prvním otevření, to zabraňuje vzniku infekce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek CILOXAN obsahuje

-    Léčivou látkou je ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 3,5 mg (odpovídá ciprofloxacinum 3 mg ) v 1 ml sterilních očních/ušních kapek.

-    Pomocnými látkami j sou benzalkonium-chlorid 0,06 mg/ml, trihydrát octanu sodného, mannitol, kyselina octová, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.

Jak přípravek CILOXAN vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek CILOXAN oční a ušní kapky je čirý bezbarvý roztok, dodávaný v 5 ml průhledné

plastikové lahvičce s kapacím uzávěrem, DROP-TAINER se šroubovacím polypropylenovým

uzávěrem, v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Alcon-Couvreur n. v., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgie.

Výrobce

Alcon-Couvreur n. v., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgie

Alcon Cusí S. A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.7.2014

6/6