Příbalový Leták

Cilkanol

OZNAČENÍ NA OBALU

Cilkanol

300 mg, tvrdé tobolky troxerutinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna tvrdá tobolka obsahuje troxerutinum 300 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje oranžovou žluť (E110).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha 10, Česká republika.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 85/133/82-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15 NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají 2 - 4 tobolky 3* denně.

K léčbě příznaků a projevů spojených s chronickou žilní nedostatečností (např. pocit těžkých nohou, pocit napětí nebo mravenčení, otoky dolních končetin, křeče, neklidné nohy).

16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

cilkanol


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cilkanol

300 mg, tvrdé tobolky troxerutinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Logo Zentiva


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže


5. JINÉ


3