Příbalový Leták

Chloromed Pro Telata, 150 Mg/G


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Chloromed 150 mg/g perorální prášek pro telata.


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:


1 gram obsahuje 150 mg Chlortetracyclini hydrochloridum.


Pomocné látky:


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Perorální prášek.

Homogenní žlutý prášek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Telata (do 6 měsíců stáří).


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Telata:

Přípravek je určen k léčbě respiračního onemocnění telat vyvolaného mikroorganizmy Pasteurella spp. citlivými na chlortetracyklin.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat u telat starších 6 měsíců a u dojnic.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na tetracyklin.

Nepoužívat u zvířat se závažnými poruchami jater nebo ledvin.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Příjem perorálního léčivého přípravku se může v důsledku onemocnění změnit. V případě nedostatečného příjmu krmiva by měla být zvířata léčena parenterálně.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Použití přípravku by mělo být založeno na testech citlivosti a mělo by zohledňovat oficiální a místní pravidla antibiotické politiky..


Nevhodné použití přípravku může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na chlortetracyklin a snížit účinnost léčby podobnými látkami z důvodu možné zkřížené rezistence.


Dlouhodobé používání tohoto přípravku se nedoporučuje, jelikož může vést k rozvoji bakteriální rezistence.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Manipulujte s tímto přípravkem opatrně, abyste při aplikaci přípravku do krmiva a podávání zvířatům zamezili přímému kontaktu.


Při aplikaci veterinárního léčivého přípravku do krmiva zamezte šíření prachu.


Pracovníci by s přípravkem měli manipulovat v mechanicky větraných prostorách.


Používejte buď jednorázový respirátor dle evropské normy EN 149, nebo respirátor pro opakované použití dle evropské normy EN 140 s filtrem dle normy EN 143.


Používejte ochranné rukavice, pracovní kombinézu a schválené ochranné brýle.


Vyhněte se přímému kontaktu veterinárního léčivého přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě náhodného zasažení postižené místo opláchněte dostatečným množstvím vody.


Během manipulace s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.


Další opatření


Nejsou.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Toxicita chlortetracyklinu je nízká. Pokud se objeví zažívací obtíže, je nutné léčbu přerušit.

Ve vzácných případech se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: alergické reakce a fotosenzibilita, gastrointestinální potíže, poruchy funkce jater a ledvin. Pokud se objeví podezření na nežádoucí účinky, je nutné léčbu přerušit.

Vzhledem k možné inkorporaci chlortetracyklinu do kostní a zubní tkáně, může vést léčba březích zvířat a novorozených mláďat k rozvoji dysfunkcí kostí a zubů u zvířat ve fetálním období a v období růstu.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Neuplatňuje se.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nedoporučuje se souběžné podávání tohoto přípravku s jakýmkoli jiným perorálním přípravkem.

Nepřidávejte přípravek do krmiva, které obsahuje zvýšené množství polyvalentních kationtů, např. Ca2+ a Fe3+, jelikož se s těmito kationty mohou vytvořit chlortetracyklinové komplexy.

Nepodávejte společně s antacidy, s přípravky obsahujícími kaolín a železo, a společně s baktericidními antibiotiky, např. beta-laktamy.

Přípravek by neměl být používán v případě známé rezistence k jiným tetracyklinům.


4.9 Podávané množství a způsob podání


K perorálnímu podání


Doporučená léčebná dávka je 20 mg chlortetracyklinu na kg živé hmotnosti a den (t.j. 20 g přípravku Chloromed 150 mg/g perorální prášek na 150 kg živé hmotnosti) podávaná po dobu sedmi dní.


Přípravek by měl být přidán do malých objemů krmiva určených k okamžité spotřebě jednotlivými zvířaty. Větší skupiny je nutné léčit medikovaným krmivem.


Přípravek je nutné důkladně zamíchat do části denního přídělu krmiva a podat před krmením. Je nutné zajistit, aby zvířata přijala celou vypočtenou dávku.


Pokud se zvířata nezotaví do 3 dnů od podání perorálního přípravku, je nutné přehodnotit diagnózu a v případě potřeby změnit léčbu.


Abyste zajistili správné dávkování a vyhnuli se možnému poddávkování, je nutné určit živou hmotnost zvířete co nejpřesněji.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Nepřekračujte stanovenou dávku.


Toxicita chlortetracyklinu je nízká. Pokud se objeví zažívací obtíže, je nutné léčbu přerušit.


4.11 Ochranné lhůty


Telata:

Maso: 10 dnů.

Mléko: Přípravek je kontraindikován pro použití u dospělých přežvýkavců a dojnic a nesmí tedy být používán u zvířat produkujících mléko pro lidskou spotřebu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Tetracykliny pro systémovou aplikaci

ATCvet kód: QJ01AA03


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Chlortetracyklin hydrochlorid je převážně bakteriostatické antibiotikum, které potlačuje syntézu proteinů v rychle rostoucí a reprodukující se bakteriální buňce. Spektrum aktivity chlortetracyklinu je široké, zahrnující grampozitivní aeroby, gramnegativní anaeroby a mykoplazmata. Je znám výskyt rezistence u respiračních patogenů u telat a zkřížená rezistence se vyskytuje mezi chlortetracyklinem a jinými tetracykliny.


Hraniční hodnoty stanovené pro tetracykliny podle normy CLSI (Clinical and Laboratories Standards Institute) jsou následující:

Organizmy s výjimkou streptokoků: S: ≤ 4 μg/ml, I: 8 μg/ml; R: ≥ 16 μg/ml.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po perorálním podání doporučené dávky jsou maximální hladiny v krvi přibližně 1 – 2 μg/ml dosaženy po 2 až 8 hodinách; systémová dostupnost činí přibližně 37 % perorální dávky. Plazmatické koncentrace chlortetracyklinu zůstávají v ustáleném stavu po celou dobu sedmidenního léčebného období s dávkováním dvakrát denně. Chlortetracyklin se hromadí v plicní tkáni, což má za následek dosažení vyšších koncentrací v místě působení. Chlortetracyklin se metabolizuje jen málo a je vylučován jak prostřednictvím močového, tak i žlučového systému.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Střední nasycené triacylglyceroly

Monohydrát glukosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů


6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Chraňte před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


1 kg, průhledné pytle z nízkohustotního polyetylenu laminované metalizovaným polyesterem.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Univet Ltd.

Tullyvin

Cootehill

Co. Cavan

Irsko8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/051/10-C


9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2. 11. 2010


10. DATUM REVIZE TEXTU

Září 20121